Javna nabava za naručitelje

Naše usluge namijenjenu su obveznicima javne nabave, javnim i sektorskim naručiteljima, kako "velikim" tako i "malim" organizacijama.

U mogućnosti smo ponuditi Vam:

 • Provedbu otvorenog postupka , pregovaračkih postupaka s prethodnom i bez prethodne objave, te drugih postupaka
 • Izradu prijedloga Plana nabave
 • Izradu prijedloga Internog akta o nabavi do 200.000,00 kn za robe i usluge, te do 500.000,00 za radove
 • Izradu prijedloga Pravilnika o organizaciji i provedbi javne nabave kod naručitelja
 • Cjelovitu provedbu svih postupaka javne nabave koja uključuje:
  • provedbu eNabave
  • izradu prijedloga interne odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka javne nabave
  • izradu prijedloga Izjave o postojanju /ne postojanju sukoba interesa
  • izradu prijedloga Dokumentacije o nabavi za nabavu roba, radova ili usluga
  • izradu Zahtjeva za sudjelovanje za dostavu inicijalnih ponuda
  • komuniciranje sa gospodarskim subjektima
  • izrada odgovora na upite za pojašnjenja i zahtjeve za izmjenu Dokumentacije o nabavi
  • provedbu postupaka javnih otvaranja elektroničkih ponuda i izradu Zapisnika o javnom otvaranju ponuda sa upisnicima
  • provedbu postupka pregleda i ocjene ponuda
  • izradu Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
  • izradu prijedloga Odluke o odabiru ili Odluke o poništenju nadmetanja
  • izradu prijedloga očitovanja na eventualne žalbe
  • savjetovanje naručitelja u svezi postupka javne nabave te ostalih postupanja u postupku
 • organizaciju tematskih seminara iz područja javne nabave
 • organiziranje InHouse edukacija

Za sve aktivnosti pri sudjelovanju u sustavu javne nabave obratite nam se s povjerenjem.

Kontaktiraj nas!

 
  Konzalting - Sve