Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
Pisani ispit za ovlaštenog specijalistu javne nabave - ŠIBENIK - rezervacija mjesta Veleučilište u Šibeniku; Trg Andrije Hebranga 11 Šibenik Program
01.12.
2020.
WEBINARI u prosincu i siječnju WEBINARI Program
17.12.
2020.
Ex ante kontrola i financijske korekcije, Ponuda – pojašnjenje i upotpunjavanje, Oslanjanje na sposobnosti GS, ESPD i ažurirani dokumenti, Realizacija i izmjene ugovora - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
18.12.
2020.
Plan nabave za 2021. godinu sukladno izmjenama Pravilnika, izmjene plana za prethodnu 2020. godinu, Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma na EOJN - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
08.01.
2021.
Pregled i ocjena ponuda, Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, poništenje postupaka javne nabave, presude Visokog upravnog suda i ostali zakoni relevantni za područje javne nabave - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
11.01.
2021.
Dokumentacija o nabavi i upravljanje ugovorom o javnoj nabavi roba i usluga - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
12.01.
2021.
eNabava - izrada svih elektroničkih dokumenata u EOJN - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
27.01.
2021.
Od plana nabave i dokumentacije za nadmetanje do odabira ENP - ekonomske najpovoljnije ponude - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
28.01.
2021.
Zelena javna nabava i kriteriji za odabir ENP za očuvanje okoliša, Javna nabava u EU projektima i i fnancijske korekcije, Upravljanje ugovorima - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
29.01.
2021.
Jednostavna nabava - novi modul na EOJN i Interni akt za jednostavnu nabavu WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
05.02.
2021.
Plan nabave i registar ugovora/okvirnih sporazuma - zakonske i prekršajne odredbe za obveznike javne nabave - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program