Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
01.10.
2023.
Aktualni WEBINARI, SEMINARI, RADIONICE I PROGRAMI - JAVNA NABAVA Webinari za stručno usavršavanje, seminari Zagreb Program
13.10.
2023.
Jednostavna nabava, realizacija ugovora o javnoj i jednostavnoj nabavi - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
19.10.
2023.
Dvodnevni trening javne nabave u listopadu - ZAGREB 16 bodova WMD Poslovni centar, Green Gold, Vukovarska ulica 269, ZAGREB Program
19.10.
2023.
Nabava IT usluga, održavanja, savjetovanja, nadogradnje i razvoja programske opreme (softvera), Opće upravljanje nabavom – primjena pravila uredskog poslovanja na postupke nabave - ZAGREB 8 bodova WMD Poslovni centar, Green Gold, Vukovarska 269 D, ZAGREB Program
20.10.
2023.
Izmjene ugovora o javnoj nabavi prema ZJN 2016 i Zakonu o obveznim odnosima, upravljanje ugovorom o javnoj nabavi radova, praksa DKOM i Visokog upravnog suda - ZAGREB 8 bodova WMD Poslovni centar, Green Gold, Vukovarska ulica 269, ZAGREB Program
26.10.
2023.
Dvodnevni online trening o pripremi i provedbi postupka javne nabave - pravni i tehnički aspekt na EOJN - WEBINAR 16 bodova WEBINARI Program
26.10.
2023.
Od planiranja nabave do odluke o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude prema aktualnim izmjenama Zakona o javnoj nabavi - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
27.10.
2023.
Od objave Obavijesti o nadmetanju do objave Obavijesti o dodjeli ugovora - pravni i operativni aspekt postupaka javne nabave na EOJN - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
07.11.
2023.
Intenzivni trening javne nabave - aktualnosti - WEBINARI 32 boda WEBINARI Program
07.11.
2023.
Trodnevni trening javne nabave u studenom - aktualnosti - WEBINARI 24 boda WEBINARI Program
07.11.
2023.
Uloga stručnog povjerenstva u definiranju tehničkih specifikacija, opisa predmeta nabave, jednakovrijednosti, planiranja n. i evidencije u r. ugovora, O.S. i narudžbenica - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
08.11.
2023.
Definiranje kriterija za odabir ENP, sukob interesa, prekršajna odgovornost povjerenstva i naručitelja - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
09.11.
2023.
Provedba postupka javne nabave sukladno izmjenama ZJN 2016, nesklad između niskih ponuda i procjenjene vrijednosti nabave - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
10.11.
2023.
Financijske korekcije za javnu nabavu u EU projektima, NPOO - nova pravila, Nova platforma EOJN - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
15.11.
2023.
Trodnevna interaktivna radionica javne i jednostavne nabave s izmjenama zakonskih propisa u području javne nabave - Zagreb 24 boda WMD Poslovni centar, Green Gold, Ulica grada Vukovara 269, ZAGREB Program
15.11.
2023.
Dokumentacija o nabavi i ESPD zahtjev sa osvrtom na primjenu novousvojenih izmjena i dopuna ZJN 2016 - interaktivna radionica u Zagrebu - 8 bodova WMD Poslovni centar, Green Gold, Ulica grada Vukovara 269, ZAGREB Program
16.11.
2023.
Praktikum jednostavne nabave, plan nabave i registar ugovora i narudžbenica za jednostavnu nabavu - interaktivna radionica u Zagrebu 8 bodova WMD Poslovni centar, Green Gold, Ulica grada Vukovara 269, ZAGREB Program
17.11.
2023.
Upute za rad na novoj platformi EOJN - ZAGREB 8 bodova WMD Poslovni centar, Green Gold, Ulica grada Vukovara 269, Zagreb Program