Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
03.01.
2022.
Aktualni WEBINARI I PROGRAMI - JAVNA NABAVA Webinari Program
26.01.
2022.
Trodnevni trening javne nabave - WEBINARI 24 boda WEBINARI Program
26.01.
2022.
Žalbe i presude u području javne nabave, Izvršenje ugovora i utjecaj promjene cijena na tijek izmjene ugovora, Provedba nabave za potrebe obnove zgrada - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
27.01.
2022.
Dokumentacija o nabavi, kriteriji za ENP, Zaprimanje i javno otvaranje ponuda, potencijalne žalbe u fazi pregleda i ocjena ponuda - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
28.01.
2022.
Pregovarački postupak bez prethodne objave, Natjecateljski postupak, Dinamički sustav javne nabave vs Okvirni sporazumi - zakonodavni i tehnički aspekt na EOJN- WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
09.02.
2022.
Zimska škola javne nabave - WEBINAR 24 boda WEBINAR Program
09.02.
2022.
Plan nabave i registar ugovora/O.S. - zakonske i prekršajne odredbe za obveznike javne nabave, Aktualnosti u javnoj nabavi - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
10.02.
2022.
Javna nabava u EU projektima i i financijske korekcije, Zelena javna nabava i kriteriji za ENP - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
11.02.
2022.
Namještanje ponuda i sukob interesa prema EU direktivama, EU okvir kompetencija za stručnjake javne nabave, Isključenje ponuditelja, Aneksi i raskidi ugovora, Statističko izvješće - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
17.02.
2022.
Od objave Obavijesti o nadmetanju do objave Obavijesti o dodjeli ugovora - pravni i operativni aspekt postupaka javne nabave na EOJN - RIJEKA 8 bodova Sveučilišni kampus, Radmile Matejčić 5 Rijeka Program
18.02.
2022.
Plan nabave i registar ugovora/okvirnih sporazuma - zakonske i prekršajne odredbe za obveznike javne nabave, Odgovornost stručnog povjerenstva i čelnika naručitelja - RIJEKA 8 bodova Sveučilišni kampus u Rijeci, Radmile Matejčić 5 RIJEKA Program
23.02.
2022.
Aktualnosti, Check lista – od imenovanja stručnog povjerenstva do sklapanja ugovora o javnoj nabavi - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
24.02.
2022.
Dokumentacija o nabavi i upravljanje ugovorom o javnoj nabavi roba i usluga - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program