Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
01.05.
2024.
Aktualni WEBINARI, SEMINARI, RADIONICE I PROGRAMI - JAVNA NABAVA Webinari za stručno usavršavanje, seminari Zagreb, Šibenik Program
05.06.
2024.
Ljetna škola javne i jednostavne nabave u Šibeniku - 20 bodova Amadria Park Hotel Ivan, Hoteli Solaris, ŠIBENIK Program
05.06.
2024.
Aktualnosti u svezi izrade i objave Dokumentacije o nabavi i ESPD zahtjeva na novoj platformi EOJN -  interaktivna radionica u Šibeniku  4 boda Amadria Park Hotel Ivan, ŠIBENIK Program
06.06.
2024.
Dinamički sustav nabave sa pripremom Dokumentacije o nabavi za 1. i 2. fazu - interaktivna radionica u Šibeniku 8 bodova Amadria Park Hotel Ivan, ŠIBENIK Program
07.06.
2024.
Prekršajna odgovornost naručitelja i povjerenstva, Provedba jednostavne nabave, plan i registar za jednostavnu nabavu - interaktivna radionica u Šibeniku - 8 bodova Amadria Park Hotel Ivan, ŠIBENIK Program
12.06.
2024.
Trodnevni trening javne i jednostavne nabave - radionice u Zagrebu sa 24 boda za produljenje certifikata za javnu nabavu Zagrebtower, Radnička cesta 80, ZAGREB Program
12.06.
2024.
Dvodnevni trening javne i jednostavne nabave - radionice u Zagrebu sa 16 bodova za produljenje certifikata za javnu nabavu Zagrebtower, Radnička cesta 80, ZAGREB Program
12.06.
2024.
Jednostavna nabava u 2024. godini - Planiranje i Registar ugovora/narudžbenica na novoj platformi EOJN, Interni akt za jednostavnu nabavu - interkativna radionica u Zagrebu 8 bodova Zagrebtower, Radnička cesta 80, ZAGREB ZAGREB Program
13.06.
2024.
Dvodnevni trening javne nabave - radionice u Zagrebu sa 16 bodova za produljenje certifikata za javnu nabavu Zagrebtower, Radnička cesta 80, ZAGREB Program
13.06.
2024.
Aktualno o pripremi i provedbi postupaka javne nabave za naručitelje - ZAGREB 8 bodova Zagrebtower, Radnička cesta 80, ZAGREB Program
14.06.
2024.
Nova platforma EOJN - Upute za rad na novoj platformi EOJN - ZAGREB 8 bodova Zagrebtower, Radnička cesta 80, ZAGREB Program
18.06.
2024.
Javna nabava za gospodarske subjekte - ponuditelje - interaktivna online radionica online Program
19.06.
2024.
Trodnevni trening javne nabave u lipnju - aktualnosti - WEBINARI 24 boda WEBINARI Program
19.06.
2024.
Dvodnevni trening javne nabave u lipnju - aktualnosti - WEBINARI 16 bodova WEBINARI Program
19.06.
2024.
Uloga stručnog povjerenstva u definiranju tehničkih specifikacija, opisa predmeta nabave, jednakovrijednosti, plana nabave i evidencije u Registru ugovora, O.S. i narudžbenica - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
20.06.
2024.
Dvodnevni trening javne nabave u lipnju - aktualnosti - WEBINARI 16 bodova WEBINARI Program
20.06.
2024.
Definiranje kriterija za odabir ENP, sukob interesa, prekršajna odgovornost povjerenstva i naručitelja - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
21.06.
2024.
Analiza i pojašnjenja ponuda s rangiranjem s osvrtom na pravnu zaštitu ponuditelja, donošenje odluke o odabiru/poništenju, sklapanje ugovora – pravni i tehnički aspekt na novom EOJN - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program