Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
01.03.
2021.
WEBINARI u ožujku WEBINARI Program
05.03.
2021.
Jednostavna nabava, načela javne nabave u jednostavnoj nabavi, ogledni primjer internog akta za jednostavnu nabavu, novi modul na EOJN - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
11.03.
2021.
Računalna radionica - Javna nabava za gospodarske subjekte – ponuditelje WEBINAR Program
12.03.
2021.
Računalna radionica - Priprema i popunjavanje eESPD obrasca za javno nadmetanje WEBINAR Program
16.03.
2021.
INTENZIVNI TRENING JAVNE NABAVE 16. do 18. ožujka 2021. - WEBINARI WEBINAR Program
16.03.
2021.
Pregled i ocjena ponuda, Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, poništenje postupaka javne nabave, presude Visokog upravnog suda - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
17.03.
2021.
Zelena javna nabava i kriteriji za odabir ENP za očuvanje okoliša, Javna nabava u EU projektima i i fnancijske korekcije, Upravljanje ugovorima - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
18.03.
2021.
Izrada Registra ugovora i Statističkog izvješća za 2020. – radionica na računalima - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
25.03.
2021.
Pregovarački postupak bez prethodne objave, natjecateljski postupak, dinamički sustav javne nabave, aneksi, raskidi i izmjene ugovora prema ZJN i ZOO - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
26.03.
2021.
Statističko izvješće i Registar ugovora i narudžbenica, Kriteriji za nabavu prehrambenih proizvoda, Omjer cijene i kvalitete u ENP za robe, usluge i radove, Tehničke specifikacije i jednakovrijednost WEBINAR Program
14.04.
2021.
Praktikum jednostavne nabave za sve naručitelje i korisnike EU projekata - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
15.04.
2021.
Istraživanje tržišta u EU projektima, Ex ante kontrola, Ponuda - zajednica, podugovaratelji i oslanjanje na sposobnosti drugih subjekata, ESPD i ažurirani dokumenti - WEBINAR WEBINAR Program
16.04.
2021.
Izmjene ugovora o javnoj nabavi, aneksi i raskidi sukladno ZJN 2016 i ZOO te poništenje postupaka - WEBINAR 8 bodova ONLINE edukacije uživo Program