Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
01.03.
2023.
Aktualni WEBINARI, SEMINARI, RADIONICE I PROGRAMI - JAVNA NABAVA Webinari za stručno usavršavanje, seminari Zagreb, NP Brijuni, Zadar Program
22.03.
2023.
Intenzivna škola javne nabave s aktualnim izmjenama i dopunama ZJN 2016 - WEBINARI 24 boda WEBINARI Program
23.03.
2023.
Od Dokumentacije o nabavi do sklapanja ugovora o javnoj nabavi u skladu sa izmjenama zakona i pravnom praksom DKOM i VUS - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
24.03.
2023.
Upravljanje ugovorom o javnoj nabavi i pravna zaštita za ponuditelje i naručitelje - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
28.03.
2023.
Izrada statističkog izvještaja za javnu i jednostavnu nabavu za 2022. godinu - online radionica online 10.00 - 12.00 sati Program
05.04.
2023.
ONLINE Računalna radionica - Javna nabava za gospodarske subjekte – ponuditelje WEBINAR Program
13.04.
2023.
Dvodnevni online trening javne i jednostavne nabave - WEBINARI 16 bodova WEBINARI Program
13.04.
2023.
Jednostavna nabava, sukob interesa, izmjene i dopune ZJN 2016 - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
14.04.
2023.
Check lista – od imenovanja stručnog povjerenstva do sklapanja ugovora o javnoj nabavi - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
20.04.
2023.
Dvodnevna interaktivna radionica u Zagrebu - 16 bodova WMD Poslovni centar, Green Gold, Vukovarska 269, ZAGREB Program
20.04.
2023.
Ograničeni postupak i Dinamički sustav nabave za naručitelje i ponuditelje - interaktivna radionica u Zagrebu - 8 bodova WMD Poslovni centar, Green Gold, Vukovarska 269, ZAGREB Program
21.04.
2023.
Dokumentacija o nabavi i ESPD zahtjev sukladno izmjenama i dopunama ZJN 2016 - interaktivna radionica u Zagrebu - 8 bodova WMD Poslovni centar, Green Gold, Vukovarska 269, ZAGREB Program
26.04.
2023.
Trodnevni trening javne nabave u travnju - WEBINARI 24 boda WEBINAR Program
26.04.
2023.
Dokumentacija o nabavi i analiza ponuda u uvjetima promjene cijena - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
27.04.
2023.
Javna nabava u EU projektima i i financijske korekcije, nova pravila revizije EU projekata i primjeri za kriterije zelene nabave - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
28.04.
2023.
Upravljanje ugovorom o javnoj nabavi u uvjetima promjene cijena, Nabava prema Zakonu o obnovi - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
11.05.
2023.
Dvodnevna interaktivna radionica na Brijunima - 16 bodova NP Brijuni, Hotel Neptun BRIJUNI Program
11.05.
2023.
O izradi Dokumentaciji za nadmetanje i kriterija za odabir gospodarskih subjekata i ekonomski najpovoljniju ponudu - interaktivna radionica - 8 bodova NP Brijuni, Hotel Neptun, BRIJUNI Program
12.05.
2023.
Analiza i pregled ponuda i ESPD odgovora, rangiranje i odabir ekonomski najpovoljnije ponude sa izradom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda - interaktivna radionica - 8 bodova NP Brijuni, Hotel Neptun BRIJUNI Program