Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
01.03.
2021.
WEBINARI u ožujku WEBINARI Program
02.03.
2021.
EU projekti, strateški dokumenti i nova financijska perspektiva 2021. - 2027. - ONLINE Online edukacija uživo Program
02.03.
2021.
Voditelj pripreme i provedbe EU projekata - intenzivni certificirani program - ONLINE Online edukacija uživo Program
05.03.
2021.
Jednostavna nabava, načela javne nabave u jednostavnoj nabavi, ogledni primjer internog akta za jednostavnu nabavu, novi modul na EOJN - WEBINAR 5 bodova za ovlaštene revizore WEBINAR Program
05.03.
2021.
Jednostavna nabava, načela javne nabave u jednostavnoj nabavi, ogledni primjer internog akta za jednostavnu nabavu, novi modul na EOJN - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
09.03.
2021.
Poticaji za samozapošljavanje i pokretanje poslovanja - radionica za poduzetnike početnike WEBINAR Program
11.03.
2021.
Računalna radionica - Javna nabava za gospodarske subjekte – ponuditelje WEBINAR Program
12.03.
2021.
Računalna radionica - Priprema i popunjavanje eESPD obrasca za javno nadmetanje WEBINAR Program
16.03.
2021.
INTENZIVNI TRENING JAVNE NABAVE 16. do 18. ožujka 2021. - WEBINARI WEBINAR Program
17.03.
2021.
Zelena javna nabava i kriteriji za odabir ENP za očuvanje okoliša, Javna nabava u EU projektima i i fnancijske korekcije, Upravljanje ugovorima - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
17.03.
2021.
Voditelj pripreme EU projekata - ONLINE Online edukacija uživo Program
18.03.
2021.
Project Cycle Management PCM i Logička matrica - LFA- ONLINE radionica Online edukacija uživo Program
18.03.
2021.
Izrada Registra ugovora i Statističkog izvješća za 2020. – radionica na računalima - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
25.03.
2021.
Pregovarački postupak bez prethodne objave, natjecateljski postupak, dinamički sustav javne nabave, aneksi, raskidi i izmjene ugovora prema ZJN i ZOO - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
26.03.
2021.
Statističko izvješće i Registar ugovora i narudžbenica, Kriteriji za nabavu prehrambenih proizvoda, Omjer cijene i kvalitete u ENP za robe, usluge i radove, Tehničke specifikacije i jednakovrijednost WEBINAR Program
13.04.
2021.
Voditelj pripreme i provedbe EU projekata - intenzivni certificirani program online Online edukacija uživo Program
14.04.
2021.
Praktikum jednostavne nabave za sve naručitelje i korisnike EU projekata - WEBINAR 8 bodova WEBINAR Program
15.04.
2021.
Istraživanje tržišta u EU projektima, Ex ante kontrola, Ponuda - zajednica, podugovaratelji i oslanjanje na sposobnosti drugih subjekata, ESPD i ažurirani dokumenti - WEBINAR WEBINAR Program
16.04.
2021.
Izmjene ugovora o javnoj nabavi, aneksi i raskidi sukladno ZJN 2016 i ZOO te poništenje postupaka - WEBINAR 8 bodova ONLINE edukacije uživo Program
04.05.
2021.
Voditelj provedbe EU projekata - ONLINE Online edukacija uživo Program