Napredno pretraživanje vam omogućuje pretraživanje po jednom ili više kriterija.
Navodimo par primjera što možete odrediti kao kriterij pretraživanja:

  • Ključna riječ: tehničke specifikacije, norma
  • Datum odluke: od 01.01.2019. do 31.12.2019.
  • Naručitelj: Hrvatski operater
  • Datum odluke: od 01.01.2019. do 31.12.2019.
  • Žalitelj: Siemens
  • Datum odluke: od 01.06.2019. do 31.12.2019.

Pretraga po ključnom izrazu: Pretraga po datumu objave OD-DO:
Pretraga po datumu odluke OD-DO:
Naručitelj:
Žalitelj
 
Predmet nabave
 
 
Dodatna filtriranja:
Klasa rješenja
 
Rješenje
Naručitelj
Žalitelj
Datum odluke
Predmet nabave
Odluka tuženika temelji se na suviše formalističkom tumačenju odredbi ZJN i bez sagledavanja predmetne pravne situacije u kontekstu ostalih mjerodavnih propisa
Tužitelj Zajednica ponuditelja Geoprojekt d.d. Split, Mobilita Evolva d.0.0. Zagreb, Radionica mostova d.0.0. Samobor, Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Split i ZG- projekt d.0.0. Zagreb u ovom upravnom sporu ističe da je isključen iz predmetnog...
Više detalja
Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb
Zajednica ponuditelja Geoprojekt d.d., Split, Mobilita Evolva d.o.o., Zagreb, Radionica mostova d.o.o., Samobor, Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Split i Zg-projekt d.o.o., Zagreb
11. 05. 2020.
Izrada izmjene idejne i glavne projektne dokumentacije, provedba geodetskih i geotehničkih radova te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za dionicu TTTS - Dugi Rat sa spojnim cestama
Odabrani ponuditelj samovoljno nadopunio prospekte na hrvatskom jeziku
Žalitelj u žalbi navodi da je odabrani ponuditelj nadopunio i prilagodio priložene prospekte na hrvatskom jeziku i da je usporedbom prospekata na engleskom i hrvatskom jeziku razvidna razlika u tehničkim podacima te da je iz svega navedenog razvidno da su u predmetnim katalozima netočno...
Više detalja
Karlovačka županija
Kardian d.o.o.
14. 11. 2019.
Nabava dijagnostičko-terapijskih uređaja i nabava opreme za opremanje ambulanta Domova zdravlja na području Karlovačke županije (grupa 8)
Ponuda ponuditelja nije sukladna uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije o nabavi
Žalitelj osporava troškovnik ponuditelja Ema d.o.o. u grupi 28 i to za stavku 1., navodeći da ponuditelj nudi proizvod kataloškog broja Z-250-XX, trgovačkog naziva SuctionPro72, proizvođača Smiths Medical, uz potvrdu karakteristika na stranici 4 Kataloga. Uvidom u naznačenu stranicu,...
Više detalja
Klinički bolnički centar Rijeka
Pharmamed mado d.o.o.
01. 07. 2019.
Potrošni materijal za anesteziologiju i intenzivno liječenje za potrebe KBC-a Rijeka - 2.dio (grupe 11., 16. i 28.)
Troškovnik odabranog ponuditelja nije popunjen u skladu sa zahtjevom iz dokumentacije o nabavi
Žalitelj osporava ponudu odabranog ponuditelja u grupi 28. - MA-CO Plast d.o.o., Zagreb, navodeći da troškovnik odabranog ponuditelja za navedenu grupu nije popunjen u skladu sa zahtjevom iz dokumentacije o nabavi i to za stavku 1, u kojoj ponuditelj nudi proizvode kataloških brojeva...
Više detalja
Klinički bolnički centar Rijeka
Pharmamed mado d.o.o.
01. 07. 2019.
Potrošni materijal za anesteziologiju i intenzivno liječenje za potrebe KBC-a Rijeka - 2.dio (grupe 11., 16. i 28.)
Ponuda ponuditelja Sonimed d.o.o., Zagreb nije sukladna uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije o nabavi
Žalitelj osporava troškovnik ponuditelja Sonimed d.o.o., Zagreb, za grupu 16., navodeći da za stavku 2. grupe 16 nudi proizvod kataloškog broja 19501, proizvođača Teleflex Medical, Malezija te navodi kako se potvrda karakteristika nalazi na stranici 2 i 18. kataloga. Uvidom u navedene stranice...
Više detalja
Klinički bolnički centar Rijeka
Pharmamed mado d.o.o.
01. 07. 2019.
Potrošni materijal za anesteziologiju i intenzivno liječenje za potrebe KBC-a Rijeka - 2.dio (grupe 11., 16. i 28.)
Ponuda ponuditelja MA-CO Plast d.o.o nije sukladna uvjetima i zahtjevima iz točke 4.4.4. dokumentacije o nabavi
Žalitelj navodi da troškovnik ponuditelja MA-CO Plast d.o.o. za grupu 16. nije popunjen u skladu sa zahtjevima iz dokumentacije o nabavi, jer za stavku 2. nudi proizvod kataloškog broja 43.009.06.120, proizvođača DAHLHAUSEN Njemačka te navodi da se potvrda karakteristika proizvoda nalazi na...
Više detalja
Klinički bolnički centar Rijeka
Pharmamed mado d.o.o.
01. 07. 2019.
Potrošni materijal za anesteziologiju i intenzivno liječenje za potrebe KBC-a Rijeka - 2.dio (grupe 11., 16. i 28.)
Ponuđeni proizvod ne odgovara traženim tehničkim karakteristikama
Žalitelj navodi da ponuditelj Tehnomedika d.o.o., Zagreb, za stavku 2. grupe 16. nudi proizvod kat. br. 9066/711 BAUA, proizvođača GVS, UK uz potvrdu karakteristika na stranicama 18, 19 i 20 kataloga. Uvidom u navedenu stranicu razvidno je kako ponuđeni proizvod ima zapremninu od 26 ml i povrat...
Više detalja
Klinički bolnički centar Rijeka
Pharmamed mado d.o.o.
01. 07. 2019.
Potrošni materijal za anesteziologiju i intenzivno liječenje za potrebe KBC-a Rijeka - 2.dio (grupe 11., 16. i 28.)
Troškovnik odabranog ponuditelja nije popunjen u skladu sa zahtjevima naručitelja u dokumentaciji o nabavi
Žalitelj osporava ponudu odabranog ponuditelja u grupi 16. - Drager Medical Croatia d.o.o., Zagreb, navodeći da troškovnik odabranog ponuditelja nije popunjen u skladu sa zahtjevima naručitelja u dokumentaciji o nabavi i to u stavci 2. troškovnika, u kojoj odabrani ponuditelj nudi proizvod...
Više detalja
Klinički bolnički centar Rijeka
Pharmamed mado d.o.o.
01. 07. 2019.
Potrošni materijal za anesteziologiju i intenzivno liječenje za potrebe KBC-a Rijeka - 2.dio (grupe 11., 16. i 28.)
Sadržaj odabrane ponude - Izjava o sukladnosti i Potvrda o sukladnosti, tzv. CE certifikat za sve nuđene stavke
Žalitelj navodi da u odabranoj ponudi nisu priloženi dokazi kojima se utvrđuje tehnička i stručna sposobnost i to Izjava o sukladnosti i Potvrda o sukladnosti, tzv. CE certifikat za sve nuđene stavke. Utvrđeno je da su navedeni dokumenti traženi točkom 4.4.2. - Izjava o sukladnosti i...
Više detalja
Klinički bolnički centar Rijeka
Pharmamed mado d.o.o.
01. 07. 2019.
Potrošni materijal za anesteziologiju i intenzivno liječenje za potrebe KBC-a Rijeka - 2.dio (grupe 11., 16. i 28.)
Popis ugovora o isporuci robe vezan uz predmet nabave
Žalitelj navodi da uz ponudu odabranog ponuditelja nisu priloženi dokazi kojima se utvrđuje tehnička i stručna sposobnost i to Popis ugovora o isporuci robe vezan uz predmet nabave. Utvrđeno je da je ponuditelj Tehnomedika d.o.o., Zagreb, u dokumentu „Sadržaj ponude“, u točki 5.,...
Više detalja
Klinički bolnički centar Rijeka
Pharmamed mado d.o.o.
01. 07. 2019.
Potrošni materijal za anesteziologiju i intenzivno liječenje za potrebe KBC-a Rijeka - 2.dio (grupe 11., 16. i 28.)
Ponuda odabranog ponuditelja nije sukladna zahtjevima i uvjetima iz točke 2.4. i podtočke 4.4.4. dokumentacije o nabavi
Žalitelj u žalbi navodi, u odnosu na grupu 11., da troškovnik odabranog ponuditelja nije popunjen u skladu sa zahtjevima naručitelja iz dokumentacije o nabavi te da ponuđeni proizvodi ne odgovaraju traženim tehničkim karakteristikama i to u stavci 3., u kojoj odabrani ponuditelj nudi proizvod...
Više detalja
Klinički bolnički centar Rijeka
Pharmamed mado d.o.o.
01. 07. 2019.
Potrošni materijal za anesteziologiju i intenzivno liječenje za potrebe KBC-a Rijeka - 2.dio (grupe 11., 16. i 28.)
Drugorangirana zajednica ponuditelja ponudila SCADA sustav koji ne zadovoljava osnovna funkcionalna svojstva SCADA sustava koja je propisao naručitelj
Žalitelj navodi da je Prilogom 3. dokumentacije o nabavi (Tablica tehničkih zahtjeva na SCADA sustav) naručitelj u Tablici 2. Specifikacija osnovnih funkcionalnih svojstava SCADA sustava, u stavci 1.5 tražio mogućnost daljinskog pristupa SCADA-e prema svakoj pojedinoj toplinskoj podstanici po...
Više detalja
HEP-Toplinarstvo d.o.o.
Končar-Elektronika i informatika d.d.
19. 06. 2019.
Nabava sustava nadzora i upravljanja toplinskim podstanicama
Drugorangirana zajednica ponuditelja nije dokazala da ponuđeni SCADA sustav podržava automatski Backup/restore
Žalitelj navodi da se iz opisa funkcionalnosti navedenog u prospektu NetVision_SCADA_brošura.pdf ne može utvrditi da ponuđeni SCADA sustav sadrži sve funkcionalnosti tražene Prilogom 3. Tablica 1. Tehnički zahtjevi za SCADA sustav, stavka 2.2., osobito zahtjevima da SCADA podržava automatski...
Više detalja
HEP-Toplinarstvo d.o.o.
Končar-Elektronika i informatika d.d.
19. 06. 2019.
Nabava sustava nadzora i upravljanja toplinskim podstanicama
Drugorangirana zajednica ponuditelja nije dokazana mogućnost korištenja Modbus RTU protokola na fizičkoj razini kao ni spajanje minimalno 3 slave uređaja
Žalitelj osporava ponudu drugorangirane zajednice te navodi da je naručitelj Prilogom 2. dokumentacije o nabavi (Tablica tehničkih zahtjeva na opremu) u tablici 1. Specifikacija opreme, stavka 6., tražio modul za integraciju Modbus-a (RTU, minimalno 3 slave uređaja). Drugorangirana zajednica...
Više detalja
HEP-Toplinarstvo d.o.o.
Končar-Elektronika i informatika d.d.
19. 06. 2019.
Nabava sustava nadzora i upravljanja toplinskim podstanicama
Žalitelj osporava ponudu drugorangirane zajednice ponuditelja jer na općenit način prikazuje kako bi oprema trebala biti spojena bez jasno iskazanih detalja
Žalitelj osporava ponudu drugorangirane zajednice ponuditelja Elektrogen d.o.o., Zagreb i Adnet d.o.o., Zagreb navodeći da je naručitelj u Prilogu 1 (Tehnički opis) dokumentacije o nabavi propisao da su isporučitelji dužni u svojoj ponudi „prikazati detaljan način spajanja opreme (mjerila...
Više detalja
HEP-Toplinarstvo d.o.o.
Končar-Elektronika i informatika d.d.
19. 06. 2019.
Nabava sustava nadzora i upravljanja toplinskim podstanicama
Žalitelj navodi da je naručitelj nezakonito tražio dostavu izjave o svojstvima temeljem Zakona o građevnim proizvodima jer navedeni zakon za takvu opremu nije mjerodavan
Žalitelj osporava odabranu ponudu navodeći da je naručitelj u okviru zahtjeva za pojašnjenjem odnosno dopunom ponude od 28. veljače 2019. godine od odabrane zajednice ponuditelja zahtijevao dostavu izjave o svojstvima proizvoda za Komunikator 1 i Komunikator 2, proizvođača IOTech d.o.o., tip...
Više detalja
HEP-Toplinarstvo d.o.o.
Končar-Elektronika i informatika d.d.
19. 06. 2019.
Nabava sustava nadzora i upravljanja toplinskim podstanicama
SCADA sustav odabranog ponuditelja ne osigurava da su sve funkcionalnosti dostupne preko Web sučelja
Žalitelj navodi da iz Kataloga 4. i 5. dostavljenih u odabranoj ponudi ne proizlazi kako su sve funkcionalnosti SCADA-e dostupne preko Web sučelja. Naprotiv, na stranici 12. Kataloga 4. navedeno je da se SCADA može koristiti na Web sučelju s manjim ograničenjima, ali bez navođenja o kojim se...
Više detalja
HEP-Toplinarstvo d.o.o.
Končar-Elektronika i informatika d.d.
19. 06. 2019.
Nabava sustava nadzora i upravljanja toplinskim podstanicama
Žalitelj navodi da ponuđeno rješenje odabranog ponuditelja ne predviđa mogućnost lokalnog povezivanja već isključivo daljinski, putem interneta
Žalitelj navodi da je navod iz točke 8. Kataloga 2. (za uređaj CL-85, proizvođača IOTech d.o.o.) o lokalnom povezivanju Komunikatora 1 odnosno Komunikatora 2 na lokaciji toplinske podstanice posredstvom cloud usluge kontradiktoran, budući da spajanje posredstvom cloud usluge podrazumijeva...
Više detalja
HEP-Toplinarstvo d.o.o.
Končar-Elektronika i informatika d.d.
19. 06. 2019.
Nabava sustava nadzora i upravljanja toplinskim podstanicama
Žalitelj smatra da je naručitelj povrijedio načelo transparentnosti iz članka 4. ZJN 2016.
Žalitelj osporava zakonitost Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda navodeći da je naručitelj bez obrazloženja propustio dostaviti priloge uz isti Zapisnik pa je tako postupio protivno članku 30. stavku 5. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave. Slijedom...
Više detalja
HEP-Toplinarstvo d.o.o.
Končar-Elektronika i informatika d.d.
19. 06. 2019.
Nabava sustava nadzora i upravljanja toplinskim podstanicama
Odabrana zajednica ponuditelja nije dokazala nepostojanje svih razloga za isključenje propisanih točkom 3.4. dokumentacije o nabavi
Žalitelj navodi da je naručitelj 18. ožujka 2019. uputio odabranoj zajednici ponuditelja zahtjev radi provjere informacija navedenih u ESPD obrascu, a u okviru kojeg zahtijeva dostavu izvatka iz sudskog registra za odabranu zajednicu ponuditelja. Odabrana zajednica ponuditelja je uz svoje...
Više detalja
HEP-Toplinarstvo d.o.o.
Končar-Elektronika i informatika d.d.
19. 06. 2019.
Nabava sustava nadzora i upravljanja toplinskim podstanicama