Napredno pretraživanje vam omogućuje pretraživanje po jednom ili više kriterija. Navodimo par primjera što možete odrediti kao kriterij pretraživanja:

1. PRIMJER
  • Ključna riječ (upišite sve riječi koje tražite u tekstu): npr. "tehnička specifikacija" ili "tehničk" "293"
  • Datum odluke:
2. PRIMJER
  • Naručitelj (odaberite naručitelja iz izbornika):
  • Datum odluke:
3. PRIMJER
  • Žalitelj (odaberite žalitelja iz izbornika):
  • Datum odluke:
4. PRIMJER
  • Predmet nabave (odaberite predmet iz izbornika):
  • Datum odluke:

Pretraga po ključnom izrazu: Pretraga po datumu objave OD-DO:
Pretraga po datumu odluke OD-DO:
Naručitelj:
Žalitelj
 
Predmet nabave
 
 
Dodatna filtriranja:
Klasa rješenja
 
Rješenje
Naručitelj
Žalitelj
Datum odluke
Predmet nabave
Naručitelj smatra da se umanjivanje količina ne može smatrati uobičajenom modifikacijom troškovnika
Žalitelj osporava razloge koje je naručitelj naveo u drugoj Odluci o poništenju postupka za grupu 1. od 17. travnja 2023., navodeći da isti ne predstavljaju okolnosti iz članka 298. stavka 1. točka 2. ZJN 2016 na koji se naručitelj pozvao. Osporava razlog naveden pod točkom c) u kojoj je...
Više detalja
Medicinska škola Varaždin, Varaždin
Forma d.o.o., Varaždin
26. 05. 2023.
Namještaj i oprema za općeobrazovnu namjenu u okviru projekta Rekonstrukcija i dogradnja Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin (po grupama)
Paušalne tvrdnje naručitelja o oznakama stavki tipske opreme
Žalitelj osporava razloge koje je naručitelj naveo u drugoj Odluci o poništenju postupka za grupu 1. od 17. travnja 2023., navodeći da isti ne predstavljaju okolnosti iz članka 298. stavka 1. točka 2. ZJN 2016 na koji se naručitelj pozvao. Osporava razlog naveden pod točkom b) u kojoj je...
Više detalja
Medicinska škola Varaždin, Varaždin
Forma d.o.o., Varaždin
26. 05. 2023.
Namještaj i oprema za općeobrazovnu namjenu u okviru projekta Rekonstrukcija i dogradnja Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin (po grupama)
Pogreške u troškovniku ne predstavljaju okolnost iz članka 298. stavka 1. točke 2. ZJN 2016
Žalitelj osporava razloge koje je naručitelj naveo u drugoj Odluci o poništenju postupka za grupu 1. od 17. travnja 2023., navodeći da isti ne predstavljaju okolnosti iz članka 298. stavka 1. točka 2. ZJN 2016 na koji se naručitelj pozvao.  Žalitelj osporava razlog naveden pod...
Više detalja
Medicinska škola Varaždin, Varaždin
Forma d.o.o., Varaždin
26. 05. 2023.
Namještaj i oprema za općeobrazovnu namjenu u okviru projekta Rekonstrukcija i dogradnja Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin (po grupama)
Uvjet ekonomske i financijske sposobnosti - opći godišnji promet III
Činjenično stanje: DON: točkom 24.2. Ekonomska i financijska sposobnost i njihove minimalne razine, podtočkom 24.2.1. naručitelj je odredio da gospodarski subjekt mora u postupku javne nabave dokazati da je njegov ukupni godišnji promet u području koje je obuhvaćeno predmetom nabave u...
Više detalja
Grad Slavonski Brod, Slavonski Brod
Građenje Rašić d.o.o., Gornja Vrba
24. 10. 2022.
Održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina na području grada Slavonskog Broda za 2022. i 2023. godinu
Tajni sporazum - tržišno natjecanje III
Odabrana zajednica gospodarskih subjekata (Omega Software d.o.o. i Selekcija d.o.o.) i ponuditelj King ICT d.o.o. kao gospodarski subjekti, odnosno poduzetnici u smislu odredbe članka 3. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja sklopili su sporazum iz članka 8. toga Zakona, uskladili djelovanje...
Više detalja
Ministarstvo pravosuđa i uprave, Zagreb
Zajednica gospodarskih subjekata Combis d.o.o., Zagreb, i WYG Savjetovanje d.o.o. Zagreb
13. 10. 2022.
Usluga izrade centralnog sustava selekcije u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.
Isključenje ponude - zabrana sklapanja ugovora (Rusija) IV
Točkom 16.2. Poziva na dostavu ponuda točkom nije propisana obveza dostave navedene Izjave od strane odabranog ponuditelja, već je propisano da će se ista dostavljati na zahtjev naručitelja. Iz ponude odabranog ponuditelja proizlazi da je jedna od članova zajednice ponuditelja (Info-G d.o.o.,...
Više detalja
Grad Zagreb, Zagreb
Eptisa Adria d.o.o., Zagreb
12. 10. 2022.
Stručni nadzor nad radovima cjelovite obnove oštećenja nastalih u potresu na objektu Gimnazije Tituša Brezovačkog - II. Faza
Nekažnjavanje - državljanstvo BiH
Činjenično stanje: Dokumentacijom o nabavi obvezan razlog za isključenje propisan je sukladno člancima 251. i 265. ZJN 2016. Žalbeni navod: Žalitelj dalje u žalbi navodi da odabrana zajednica ponuditelja nije dokazala da ne postoje osnove za isključenje iz točke 3.1.1. dokumentacije o...
Više detalja
Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o., Karlovac
Zajednica ponuditelja Kostak, komunalno in gradbeno podjetje d.d., Krško, Republika Slovenija, i Kostak-graditeljstvo tehnologija sirovine d.o.o., Zagreb
07. 10. 2022.
Projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina Gora
Reference privatnih investitora
Činjenično stanje:   DON: Specifično iskustvo Stručnjaka 1: Voditelj projekta gradnje  - Iskustvo stručnjaka na projektima voditelja projekta nad izgradnjom ili rekonstrukcijom ili adaptacijom ili dogradnjom ili obnovom od potresa zgrade javne ili društvene ili komercijalne namjene,...
Više detalja
Klinička bolnica Merkur, Zagreb
BIM projekt d.o.o., Zagreb
04. 10. 2022.
Voditelj projekta građenja u cjelovitoj obnovi zgrade Kliničke bolnice Merkur
Novčani polog - odbijanje ponude
Činjenično stanje: žalitelj je prilikom predaje ponude uplatio jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku novčanog pologa te da je dokaz o uplati dostavio uz ponudu. Naručitelj je nakon toga tijekom travnja 2022. izvršio povrat jamstva žalitelju te je u ponovljenom pregledu i ocjeni ponuda (u...
Više detalja
Zavod za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije, Šibenik
Medicpro d.o.o., Čakovec
28. 09. 2022.
Medicinski potrošni materijal
Pravni interes - konačno isključenje - ponuda iznad procijenjene vrijednosti
Zaključak o pravnom shvaćanju od 30. lipnja 2022., kojim se mijenja ustaljena praksa po pitanju pravnog interesa žalitelja čija je ponuda odbijena iz razloga što cijena njegove ponude prelazi osigurana novčana sredstva naručitelja za nabavu. U okolnostima u kojima je naručitelj u postupku...
Više detalja
Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb
Narodne novine d.d., Zagreb
26. 09. 2022.
Jednogodišnja nabava sredstava za čišćenje i pomoćnih sredstava za pranje, po grupama
Značajna praksa - popis izvršenih usluga
Zanimljiva problematika dokazivanja iskustva popisom usluga odnosno  izvršenom uslugom koja predstavlja cjelinu iz ugovora koji je još u tijeku. Činjenično stanje:   Točkom 4.2.1. DON, koja se odnosi na tehničku i stručnu sposobnosti, propisano je da ponuditelj...
Više detalja
Klinički bolnički centar Osijek, Osijek
Noky Security d.o.o., Zagreb
22. 09. 2022.
Usluge tjelesne zaštite osoba i imovine i usluge profesionalnih vatrogasaca za potrebe KBC-a Osijek
Zamjena referenci - VUS RH 2022. - sud EU
U klasi predmeta 22/323 pristiglo Rješenje poslovni broj: UsII-171/22 da se upravni spor obustavlja zbog podnošenja zahtjeva za prethodnu odluku Sudu EU o tumačenju prava EU, oko dopuštenosti dopune ponude po proteku roka za dostavu ponuda. Pitanje zamjene reference – dopuštena dopuna...
Više detalja
HŽ Infrastruktura d.o.o. Zagreb
Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ankara, Republika Turska
20. 09. 2022.
Radovi na građevinskom i elektroenergetskom željezničkom infrastrukturnom podsustavu Projekta „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac - Karlovac“
Uplata novčanog pologa od drugog gospodarskog subjekta
Činjenično stanje: novčani polog nije uplatio ponuditelj (sada žalitelj), već drugi gospodarski subjekt u ime i za račun ponuditelja te je u opisu uplate naveo da se radi o novčanom pologu za ponuditelja. Naručitelj je odbio ponudu žalitelja jer nije dostavio nije uplatio novčani polog...
Više detalja
HP - Hrvatska pošta d.d., Zagreb
Implera d.o.o., Slovenska Bistrica, Republika Slovenija
08. 09. 2022.
Nabava punionica za električna vozila
Uvjet ekonomske i financijske sposobnosti - opći godišnji promet
Gospodarski subjekt mora u postupku javne nabave dokazati da mu je ukupni (opći) godišnji promet u dvostrukom iznosu procijenjene vrijednosti nabave u tri posljednje dostupne financijske godine, ovisno o datumu osnivanja ili početka obavljanja djelatnosti gospodarskog subjekta, ako su te...
Više detalja
Hrvatske vode, Zagreb
Zajednica ponuditelja Jet-Set d.o.o., Vrbanja i Osijek-Koteks d.d., Osijek
08. 09. 2022.
Izvođenje radova uređenja sustava zaštite od poplava naselja Bokšić Lug i Bokšić
ENP - traženi kriterij nije diskriminirajući
Među strankama je, dakle, sporna zakonitost dokumentacije o nabavi u dijelu kriterija za odabir ponude propisanog u točki 8.3. b) – stručno iskustvo stručnjaka, točnije, sporno je da li je naručitelj tražeći za ključne stručnjake 1, 2 i 3 uvjet poznavanja hrvatskog jezika u govoru i...
Više detalja
HŽ-Infrastruktura d.o.o., Zagreb
Mobilita Evolva d.o.o., Zagreb i Trames d.o.o., Dubrovnik
01. 09. 2022.
Izrada projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge na dionici Zagreb Glavni kolodvor-Hrvatski Leskovac
Uvjet zaposlenja
U spornoj točki 4.4. dokumentacije o nabavi (A. Upute ponuditeljima) naslova Oslanjanje na sposobnosti drugih gospodarskih subjekata, vidljiva je izmjena koja se sastoji u tome da je naručitelj po prvi puta propisao da sukladno članku 278. ZJN 2016 zahtijeva da u izvršenju ovog predmeta nabave...
Više detalja
HŽ-Infrastruktura d.o.o., Zagreb
Mobilita Evolva d.o.o., Zagreb i Trames d.o.o., Dubrovnik
01. 09. 2022.
Izrada projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge na dionici Zagreb Glavni kolodvor-Hrvatski Leskovac
(Opravdana) zamjena stručnjaka
Svima je poznato da zamjena stručnjaka neće predstavljati izmjenu ponude ako ponuditelj dokaže da radi zamjenu zbog objektivnih okolnosti i pod uvjetom da i prvotno nominirani stručnjak udovoljava uvjetima i zahtjevima iz DON-a na jednakoj razini, kao i novo predloženi stručnjak (Presuda VUS-a...
Više detalja
Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb
Zajednica ponuditelja Geobiro Agotić d.o.o., Slavonski Brod, MGV d.o.o., Zagreb, i Geo-Land d.o.o., Jastrebarsko
24. 08. 2022.
Uknjižba državnih cesta na području Republike Hrvatske (po grupama)
Porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje - Francuska
Obvezne osnove za isključenje – Porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje – Podugovaratelj - Francuska Republika - Članak 252. ZJN 2016 Činjenično stanje:  DON: Vezano za toč.3.1.2. (članak 252. t.2. ZJN) kao APD naručitelj će prihvatiti potvrdu porezne uprave...
Više detalja
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Zagreb
Zajednica ponuditelja Ericsson Nikola Tesla d.d., Zagreb, IN2 d.o.o., Zagreb i MCS Grupa d.o.o., Zagreb
10. 08. 2022.
Projekt eLijekovi - Nabava usluge izgradnje integriranog sustava za upravljanje lijekovima
Nepravodobna žalba - odbačaj - učitavanje/slanje žalbe kroz EOJN RH
Zanimljivost se očituje u činjenici da je žalitelj u roku za žalbu u EOJN RH učitao samo privitke žalbe, međutim samu žalbu je, izjavio (poslao) putem EOJN RH tek po proteku roka za izjavljivanje žalbe, pa je DKOM žalbu odbacio kao nepravodobnu: Uvidom u EOJN RH (dio „Žalbe“)...
Više detalja
Istarski domovi zdravlja, Pula
Medical Intertrade d.o.o., Sveta Nedelja
04. 08. 2022.
Lijekovi
Sukob interesa - obiteljske veze
Činjenično stanje:  Imenovani članovi stručnog povjerenstva su B. Sabo, D. Bošnjak, I. Tucić, I. Marić i Anica Čakalović, svi osim B. Sabo, su sudjelovali u postupku pregleda i ocjene ponuda, za sve njih u žalbenom postupku dostavljene su izjave o (ne)postojanju sukoba interesa u...
Više detalja
Brodsko- posavska županija, Slavonski Brod
Biro ulični d.o.o., Slavonski Brod
01. 08. 2022.
Izrada projektno-tehničke dokumentacije i ostalih elaborata za strateški projekt SIMED(BPŽ)