Pretraga po ključnom izrazu: Pretraga po datumu objave OD-DO:
Pretraga po datumu odluke OD-DO:
Naručitelj:
 
Žalitelj
 
Predmet nabave
 
 
Dodatna filtriranja:
Klasa rješenja
 

Odabrani ponuditelj samovoljno nadopunio prospekte na hrvatskom jeziku

 
14. 11. 2019.
 
Žalitelj u žalbi navodi da je odabrani ponuditelj nadopunio i prilagodio priložene prospekte na hrvatskom jeziku i da je usporedbom prospekata na engleskom i hrvatskom jeziku razvidna razlika u tehničkim podacima te da je iz svega navedenog razvidno da su u predmetnim...
 
Više detalja
 

 

Ponuda ponuditelja nije sukladna uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije o nabavi

 
01. 07. 2019.
 
Žalitelj osporava troškovnik ponuditelja Ema d.o.o. u grupi 28 i to za stavku 1., navodeći da ponuditelj nudi proizvod kataloškog broja Z-250-XX, trgovačkog naziva SuctionPro72, proizvođača Smiths Medical, uz potvrdu karakteristika na stranici 4 Kataloga. Uvidom u...
 
Više detalja
 

 

Troškovnik odabranog ponuditelja nije popunjen u skladu sa zahtjevom iz dokumentacije o nabavi

 
01. 07. 2019.
 
Žalitelj osporava ponudu odabranog ponuditelja u grupi 28. - MA-CO Plast d.o.o., Zagreb, navodeći da troškovnik odabranog ponuditelja za navedenu grupu nije popunjen u skladu sa zahtjevom iz dokumentacije o nabavi i to za stavku 1, u kojoj ponuditelj nudi proizvode kataloških...
 
Više detalja
 

 

Ponuda ponuditelja Sonimed d.o.o., Zagreb nije sukladna uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije o nabavi

 
01. 07. 2019.
 
Žalitelj osporava troškovnik ponuditelja Sonimed d.o.o., Zagreb, za grupu 16., navodeći da za stavku 2. grupe 16 nudi proizvod kataloškog broja 19501, proizvođača Teleflex Medical, Malezija te navodi kako se potvrda karakteristika nalazi na stranici 2 i 18. kataloga. Uvidom...
 
Više detalja
 

 

Ponuda ponuditelja MA-CO Plast d.o.o nije sukladna uvjetima i zahtjevima iz točke 4.4.4. dokumentacije o nabavi

 
01. 07. 2019.
 
Žalitelj navodi da troškovnik ponuditelja MA-CO Plast d.o.o. za grupu 16. nije popunjen u skladu sa zahtjevima iz dokumentacije o nabavi, jer za stavku 2. nudi proizvod kataloškog broja 43.009.06.120, proizvođača DAHLHAUSEN Njemačka te navodi da se potvrda karakteristika...
 
Više detalja
 

 

Ponuđeni proizvod ne odgovara traženim tehničkim karakteristikama

 
01. 07. 2019.
 
Žalitelj navodi da ponuditelj Tehnomedika d.o.o., Zagreb, za stavku 2. grupe 16. nudi proizvod kat. br. 9066/711 BAUA, proizvođača GVS, UK uz potvrdu karakteristika na stranicama 18, 19 i 20 kataloga. Uvidom u navedenu stranicu razvidno je kako ponuđeni proizvod ima...
 
Više detalja
 

 

Troškovnik odabranog ponuditelja nije popunjen u skladu sa zahtjevima naručitelja u dokumentaciji o nabavi

 
01. 07. 2019.
 
Žalitelj osporava ponudu odabranog ponuditelja u grupi 16. - Drager Medical Croatia d.o.o., Zagreb, navodeći da troškovnik odabranog ponuditelja nije popunjen u skladu sa zahtjevima naručitelja u dokumentaciji o nabavi i to u stavci 2. troškovnika, u kojoj odabrani...
 
Više detalja
 

 

Sadržaj odabrane ponude - Izjava o sukladnosti i Potvrda o sukladnosti, tzv. CE certifikat za sve nuđene stavke

 
01. 07. 2019.
 
Žalitelj navodi da u odabranoj ponudi nisu priloženi dokazi kojima se utvrđuje tehnička i stručna sposobnost i to Izjava o sukladnosti i Potvrda o sukladnosti, tzv. CE certifikat za sve nuđene stavke. Utvrđeno je da su navedeni dokumenti traženi točkom 4.4.2. - Izjava o...
 
Više detalja
 

 

Popis ugovora o isporuci robe vezan uz predmet nabave

 
01. 07. 2019.
 
Žalitelj navodi da uz ponudu odabranog ponuditelja nisu priloženi dokazi kojima se utvrđuje tehnička i stručna sposobnost i to Popis ugovora o isporuci robe vezan uz predmet nabave. Utvrđeno je da je ponuditelj Tehnomedika d.o.o., Zagreb, u dokumentu „Sadržaj ponude“,...
 
Više detalja
 

 

Ponuda odabranog ponuditelja nije sukladna zahtjevima i uvjetima iz točke 2.4. i podtočke 4.4.4. dokumentacije o nabavi

 
01. 07. 2019.
 
Žalitelj u žalbi navodi, u odnosu na grupu 11., da troškovnik odabranog ponuditelja nije popunjen u skladu sa zahtjevima naručitelja iz dokumentacije o nabavi te da ponuđeni proizvodi ne odgovaraju traženim tehničkim karakteristikama i to u stavci 3., u kojoj odabrani...
 
Više detalja
 

 

Drugorangirana zajednica ponuditelja ponudila SCADA sustav koji ne zadovoljava osnovna funkcionalna svojstva SCADA sustava koja je propisao naručitelj

 
19. 06. 2019.
 
Žalitelj navodi da je Prilogom 3. dokumentacije o nabavi (Tablica tehničkih zahtjeva na SCADA sustav) naručitelj u Tablici 2. Specifikacija osnovnih funkcionalnih svojstava SCADA sustava, u stavci 1.5 tražio mogućnost daljinskog pristupa SCADA-e prema svakoj pojedinoj...
 
Više detalja
 

 

Drugorangirana zajednica ponuditelja nije dokazala da ponuđeni SCADA sustav podržava automatski Backup/restore

 
19. 06. 2019.
 
Žalitelj navodi da se iz opisa funkcionalnosti navedenog u prospektu NetVision_SCADA_brošura.pdf ne može utvrditi da ponuđeni SCADA sustav sadrži sve funkcionalnosti tražene Prilogom 3. Tablica 1. Tehnički zahtjevi za SCADA sustav, stavka 2.2., osobito zahtjevima da SCADA...
 
Više detalja
 

 

Drugorangirana zajednica ponuditelja nije dokazana mogućnost korištenja Modbus RTU protokola na fizičkoj razini kao ni spajanje minimalno 3 slave uređaja

 
19. 06. 2019.
 
Žalitelj osporava ponudu drugorangirane zajednice te navodi da je naručitelj Prilogom 2. dokumentacije o nabavi (Tablica tehničkih zahtjeva na opremu) u tablici 1. Specifikacija opreme, stavka 6., tražio modul za integraciju Modbus-a (RTU, minimalno 3 slave uređaja)....
 
Više detalja
 

 

Žalitelj osporava ponudu drugorangirane zajednice ponuditelja jer na općenit način prikazuje kako bi oprema trebala biti spojena bez jasno iskazanih detalja

 
19. 06. 2019.
 
Žalitelj osporava ponudu drugorangirane zajednice ponuditelja Elektrogen d.o.o., Zagreb i Adnet d.o.o., Zagreb navodeći da je naručitelj u Prilogu 1 (Tehnički opis) dokumentacije o nabavi propisao da su isporučitelji dužni u svojoj ponudi „prikazati detaljan način...
 
Više detalja
 

 

Žalitelj navodi da je naručitelj nezakonito tražio dostavu izjave o svojstvima temeljem Zakona o građevnim proizvodima jer navedeni zakon za takvu opremu nije mjerodavan

 
19. 06. 2019.
 
Žalitelj osporava odabranu ponudu navodeći da je naručitelj u okviru zahtjeva za pojašnjenjem odnosno dopunom ponude od 28. veljače 2019. godine od odabrane zajednice ponuditelja zahtijevao dostavu izjave o svojstvima proizvoda za Komunikator 1 i Komunikator 2, proizvođača...
 
Više detalja
 

 

SCADA sustav odabranog ponuditelja ne osigurava da su sve funkcionalnosti dostupne preko Web sučelja

 
19. 06. 2019.
 
Žalitelj navodi da iz Kataloga 4. i 5. dostavljenih u odabranoj ponudi ne proizlazi kako su sve funkcionalnosti SCADA-e dostupne preko Web sučelja. Naprotiv, na stranici 12. Kataloga 4. navedeno je da se SCADA može koristiti na Web sučelju s manjim ograničenjima, ali bez...
 
Više detalja
 

 

Žalitelj navodi da ponuđeno rješenje odabranog ponuditelja ne predviđa mogućnost lokalnog povezivanja već isključivo daljinski, putem interneta

 
19. 06. 2019.
 
Žalitelj navodi da je navod iz točke 8. Kataloga 2. (za uređaj CL-85, proizvođača IOTech d.o.o.) o lokalnom povezivanju Komunikatora 1 odnosno Komunikatora 2 na lokaciji toplinske podstanice posredstvom cloud usluge kontradiktoran, budući da spajanje posredstvom cloud...
 
Više detalja
 

 

Žalitelj smatra da je naručitelj povrijedio načelo transparentnosti iz članka 4. ZJN 2016.

 
19. 06. 2019.
 
Žalitelj osporava zakonitost Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda navodeći da je naručitelj bez obrazloženja propustio dostaviti priloge uz isti Zapisnik pa je tako postupio protivno članku 30. stavku 5. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne...
 
Više detalja
 

 

Odabrana zajednica ponuditelja nije dokazala nepostojanje svih razloga za isključenje propisanih točkom 3.4. dokumentacije o nabavi

 
19. 06. 2019.
 
Žalitelj navodi da je naručitelj 18. ožujka 2019. uputio odabranoj zajednici ponuditelja zahtjev radi provjere informacija navedenih u ESPD obrascu, a u okviru kojeg zahtijeva dostavu izvatka iz sudskog registra za odabranu zajednicu ponuditelja. Odabrana zajednica ponuditelja...
 
Više detalja
 

 

Izjava o ustupanju resursa

 
19. 06. 2019.
 
Žalitelj  navodi da se u Izjavi o ustupanju resursa koju je dao gospodarski subjekt BMS SERVIS s.r.o. navodi kako navedeni gospodarski subjekt stavlja na raspolaganje odabranoj zajednici ponuditelja sve svoje resurse radi uspješnog i zadovoljavajućeg izvršenja točke...
 
Više detalja
 

 

Dostava popisa glavnih isporuka robe

 
19. 06. 2019.
 
Žalitelj navodi da je nakon poziva naručitelja za provjerom informacija navedenih u ESPD obrascu, a u okviru kojeg je naručitelj tražio dostavu popisa glavnih isporuka robe iz točke 4.3.1 dokumentacije o nabavi, odabrana zajednica ponuditelja izjavila kako se u pogledu...
 
Više detalja
 

 

Žalitelj navodi da nije dokazano da za gospodarski subjekt ne postoji porezni dug

 
19. 06. 2019.
 
Žalitelj navodi da nije dokazano da za gospodarski subjekt ne postoji porezni dug. Žalitelj osporava Ispis iz registra kvalificiranih izvođača/dobavljača od 27. ožujka 2019. godine Ureda za socijalnu sigurnost koji je dostavljen za gospodarski subjekt BMS servis s.r.o.,...
 
Više detalja
 

 

Žalitelj osporava odabranu ponudu jer odabrana zajednica ponuditelja nije dokazala nepostojanje osnova za isključenje subjekta na čiju se sposobnost oslanja

 
19. 06. 2019.
 
Žalitelj osporava odabranu ponudu navodeći da odabrana zajednica ponuditelja nije dokazala nepostojanje osnova za isključenje subjekta na čiju se sposobnost oslanja. Naime, naručitelj je 18. ožujka 2019. godine uputio odabranoj zajednici ponuditelja zahtjev radi provjere...
 
Više detalja
 

 

Nije dostavljen dokaz da gospodarski subjekt ili bilo tko od njegovog upravnog, upravljačkog, nadzornog tijela nije pravomoćnom presudom osuđen za kaznena djela

 
19. 06. 2019.
 
Žalitelj osporava odabranu ponudu navodeći da odabrana zajednica ponuditelja nije dokazala nepostojanje osnova za isključenje subjekta na čiju se sposobnost oslanja. Naime, naručitelj je 18. ožujka 2019. godine uputio odabranoj zajednici ponuditelja zahtjev radi provjere...
 
Više detalja
 

 

Osporavanje kriterija iz dokumentacije o nabavi: isporučeni programski driveri moraju biti kompatibilni s postojećima (u smislu jednoznačnosti ponašanja i interpretacije pojedinih tipova signala)

 
18. 06. 2019.
 
Žalitelj osporava Izjavu o jamstvenom roku (Prilog I.) navodeći da je zahtjev naručitelja kojim za isporučene programske drivere za IEC-60870-104 protokole prema nadređenim SCADA sustavima zahtijeva jednoznačnost ponašanja i interpretacije pojedinih tipova signala te...
 
Više detalja
 

 

Osporavanje kriterija iz dokumentacije o nabavi: Autorizacija programskih komponenti ICT rješenja

 
18. 06. 2019.
 
Žalitelj osporava točku 2.3. Kriterija navodeći da je određivanje predmetnog kriterija na opisani način u cijelosti neopravdano i diskriminatorno te da sprečava učinkovito nadmetanje, jer je riječ o dodatnom kriteriju koji očigledno neopravdano isključuje sve one...
 
Više detalja
 

 

Razlika u navođenju oznake u dokumentaciji o nabavi

 
18. 06. 2019.
 
Žalitelj ukazuje na razliku u oznaci Kriterija navedenog u tablici pod oznakom B u dokumentaciji o nabavi, dok je u opisu točke 2.2. Kriterija za isti navedena oznaka D. DKOM ovaj žalbeni navod ocjenjuje osnovanim budući da je uvidom u spornu točku doista utvrđena razlika...
 
Više detalja
 

 

Osporavanje kriterija iz dokumentacije o nabavi: kvantitativna zastupljenost postojećih ICT rješenja u naručiteljevim postrojenjima

 
18. 06. 2019.
 
Žalitelj osporava točku 2.2. Kriterija za odabir ponude navodeći da je naručitelj propisao dodatno bodovanje zadržavanja postojećih ICT rješenja pri čemu je maksimalan broj bodova koji se može ostvariti linearno razmjeran zastupljenosti postojećih ICT rješenja u...
 
Više detalja
 

 

Nesklad između ESPD obrasca i popisa ugovora kao ažuriranog popratnog dokumenta

 
17. 06. 2019.
 
Žalitelj navodi da postoji nesuglasje navoda unesenih u ESPD obrascu u odnosu na ažurirane popratne dokumente. Pojašnjava da je odabrani ponuditelj u ESPD obrascu naveo dvije svoje izvršene usluge u kojima je druga strana naručitelj, no nije priložio ažurirani popratni...
 
Više detalja
 

 

Osporavanje izvršenog bodovanja ponude odabranog ponuditelja

 
17. 06. 2019.
 
Žalitelj osporava izvršeno bodovanje ponude odabranog ponuditelja pa navodi da je dio osoba koje su nominirane za zadovoljenje tehničke i stručne sposobnosti, bodovan u okviru kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude, a odabrani ponuditelj nije dokazao da će te...
 
Više detalja