Napredno pretraživanje vam omogućuje pretraživanje po jednom ili više kriterija. Navodimo par primjera što možete odrediti kao kriterij pretraživanja:

1. PRIMJER
  • Ključna riječ (upišite sve riječi koje tražite u tekstu): npr. "tehnička specifikacija" ili "tehničk" "293"
  • Datum odluke:
2. PRIMJER
  • Naručitelj (odaberite naručitelja iz izbornika):
  • Datum odluke:
3. PRIMJER
  • Žalitelj (odaberite žalitelja iz izbornika):
  • Datum odluke:
4. PRIMJER
  • Predmet nabave (odaberite predmet iz izbornika):
  • Datum odluke:

Pretraga po ključnom izrazu: Pretraga po datumu objave OD-DO:
Pretraga po datumu odluke OD-DO:
Naručitelj:
Žalitelj
 
Predmet nabave
 
 
Dodatna filtriranja:
Klasa rješenja
 
Rješenje
Naručitelj
Žalitelj
Datum odluke
Predmet nabave
Vrhovni sud: nije riječ o situaciji da propisano jamstvo nedostaje, već je isto dostavljeno, ali kao preslika
Protiv presude UsII-185/19-7 od 10. travnja 2019. Državno odvjetništvo Republike Hrvatske je podnijelo zahtjev za izvanredno preispitivanje zakonitosti te presude zbog pogrešne primjene odredbi Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave ("Narodne...
Više detalja
05. 03. 2024.
Žalitelj nije dokazao da propisani kriteriji kvalitete onemogućavaju učinkovito nadmetanje ili diskriminiraju određene gospodarske subjekte
Vezano uz kriterij kvalitete iz točke 6.7.2.2 DoN ovo tijelo nije utvrdilo nezakonitosti u vidu pogodovanja jednom gospodarskom subjektu, obzirom da takve svoje navode žalitelj nije dokazao. Sukladno odredbi članka 285. stavak 1. ZJN 2016 kriteriji za odabir ponude ne smiju biti...
Više detalja
Obala i parkovi d.o.o., Preko
EOL-EKOS d.o.o., Rijeka
31. 01. 2024.
Nabava kompaktne vakuumske čistilice putem financijskog leasinga
Dok na tržištu postoji još najmanje jedan proizvođač koji može udovoljiti traženim tehničkim specifikacijama, opis predmeta nabave nije protivan odredbi članka 206. stavka 2. ZJN 2016
Žalitelj navodi da je naručitelj propisivanjem tehničkih specifikacija na stranicama 24 - 26 DoN-a neopravdano pogodovao jednom gospodarskom subjektu upućujući na proizvod LYNX vakumska ulična čistilica, proizvođača RASCO. Da bi se utvrdilo postojanje povrede materijalnog prava iz članka...
Više detalja
Obala i parkovi d.o.o., Preko
EOL-EKOS d.o.o., Rijeka
31. 01. 2024.
Nabava kompaktne vakuumske čistilice putem financijskog leasinga
Naručitelj je odredio kriterij odabira na način koji je mjerljiv i omogućuje usporedivost ponuda
Žalitelj osporava točku 6.7.2.3. DoN kojom je u okviru kriterija za odabir ponude, kriterija kvalitete propisano: „Trajno montirano usisno crijevo na krovu spremnika za otpad bez promjene visine vozila bez rotirajućeg svjetla, odmah spremno za rad (RC)“ navodeći da je odredba nejasna i...
Više detalja
Obala i parkovi d.o.o., Preko
EOL-EKOS d.o.o., Rijeka
31. 01. 2024.
Nabava kompaktne vakuumske čistilice putem financijskog leasinga
Naručitelj nije dokazao da je kriterij u dijelu jednostavne i brze naknadne ugradnje treće četke na čistilicu relevantan za odluku o tome koja je ponuda ekonomski najpovoljnija
Žalitelj u okviru kriterija za odabir ponude, kriterija kvalitete osporava točku 6.7.2.1. u dijelu koji propisuje: „Mogućnost jednostavne i brze naknadne ugradnje treće četke na čistilicu" navodeći da su kriteriji za odabir nejasni i neprecizni, što  je protivno članku 200....
Više detalja
Obala i parkovi d.o.o., Preko
EOL-EKOS d.o.o., Rijeka
31. 01. 2024.
Nabava kompaktne vakuumske čistilice putem financijskog leasinga
U odnosu na dokaz da ne postoje osnove za isključenje iz članka 251. stavka 1. ZJN 2016 ažurirani dokument je onaj koji nije stariji više od šest mjeseci od dana početka postupka javne nabave
Žalitelj osporava dio točke 5.2. DoN navodeći da je odredba o ažuriranim popratnim dokumentima, koja glasi: „Oborivo se smatra da su dokazi iz članka 265. stavka 1. ZJN 2016 ažurirani ako nisu stariji od dana u kojem istječe rok za dostavu ponuda“. Navodi  da  je  u...
Više detalja
Obala i parkovi d.o.o., Preko
EOL-EKOS d.o.o., Rijeka
31. 01. 2024.
Nabava kompaktne vakuumske čistilice putem financijskog leasinga
Sud nalazi da tuženik nije povrijedio zakon time što je žalbu usvojio te DON poništio u dijelu obuhvaćenom nezakonitošću te je pravilno zaključio da tužitelj nije dokazao svoje navode
Tužitelj ističe da je bitna povreda pravila postupka počinjena time što izreka rješenja nije u korelaciji sa obrazloženjem, jer se poništava jedna točka DON-a, dok se u izreci ne odbija žalba izjavljena u odnosu na ostale točke DON-a obuhvaćene žalbom, no u kojem dijelu je tuženik, u...
Više detalja
Komunalac d.o.o. Samobor
Komop d.o.o. Zagreb
25. 01. 2024.
Usluga financijskog leasinga za najam komunalnog vozila za prikupljanje otpada - 2 komada
Žalitelj nije dokazao da je referenca lažna, a time i da je nevažeća izjava o integritetu
Žalitelj  u  žalbinavodi  da  je  odabrani  ponuditelj dostavio  izjavu  o integritetu u kojoj izjavljuje da jamči korektnost u postupku. Međutim, da je upravo svojim postupanjem, a posebice dostavljanjem podataka koji ne odgovaraju istini, između...
Više detalja
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb
Zajednica ponuditelja ELCON d.o.o., Varaždin, KOPRODUKT TRGOVINA d.o.o., Zagreb i COTRA d.o.o., Varaždin
21. 12. 2023.
Spojni i ovjesni pribor za otklanjanje kvarova uslijed elementarne nepogode na području Elektre Zabok
Naručitelj je svakako obvezan utvrditi ispunjenje zahtjeva i uvjeta vezanih za ocjenu jednakovrijednosti ponuđenih proizvoda
Žalitelj ističe da odabrani ponuditelj  ne  nudi  jednakovrijednu  robu  te  smatra  da  je  naručitelj  trebao  tražiti ažurirane popratne dokumente od odabranog ponuditelja kako bi isto utvrdio. Navodi da je naručitelj propustio...
Više detalja
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb
Zajednica ponuditelja ELCON d.o.o., Varaždin, KOPRODUKT TRGOVINA d.o.o., Zagreb i COTRA d.o.o., Varaždin
21. 12. 2023.
Spojni i ovjesni pribor za otklanjanje kvarova uslijed elementarne nepogode na području Elektre Zabok
Sporna referenca nije od utjecaja na sposobnost odabranog ponuditelja zbog toga što je isti sposobnost dokazao i bez te sporne reference
Žalitelj navodi da je odabrani ponuditelj unutar svog ESPD obrasca naveo ugovor s tvrtkom Luvido info d.o.o. na iznos od 29.999,62 eura za ''Čahure i stopice'' u razdoblju od 19. travnja 2022. godine do 21. lipnja 2023. godine. Međutim, navodi žalitelj, naručitelj nije znao da je ta...
Više detalja
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb
Zajednica ponuditelja ELCON d.o.o., Varaždin, KOPRODUKT TRGOVINA d.o.o., Zagreb i COTRA d.o.o., Varaždin
21. 12. 2023.
Spojni i ovjesni pribor za otklanjanje kvarova uslijed elementarne nepogode na području Elektre Zabok
Unatoč zamjeni stupaca, jasno je, potpuno i određeno navedeno koje proizvode je odabrani ponuditelj ponudio
Žalitelj navodi da je uvidom u ponudbeni  troškovnik odabranog ponuditelja  utvrdio da odabrani ponuditelj, pod stupac 4 – „tip“, za sve stavke troškovnika nije upisao tip proizvoda, već je upisivao samo naziv proizvođača, dok je pod stupac 5 –...
Više detalja
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb
Zajednica ponuditelja ELCON d.o.o., Varaždin, KOPRODUKT TRGOVINA d.o.o., Zagreb i COTRA d.o.o., Varaždin
21. 12. 2023.
Spojni i ovjesni pribor za otklanjanje kvarova uslijed elementarne nepogode na području Elektre Zabok
Žalitelj nije dokazao tvrdnje koje je u žalbi iznio niti je s uspjehom osporio dokaz koji je naručitelj priložio iz kojeg proizlazi da još jedan gospodarski subjekt može ponuditi predmet nabave
Žalitelj navodi da je stavkom 71. Obrasca tehničkih karakteristika vezano za  nadogradnju komunalnog  vozila  naručitelj propisao tehničku  specifikaciju: hidraulički cilindri unutar „korita“ nadogradnje montirani na način da kućište cilindra bude montirano prema dnu...
Više detalja
Komunalac d.o.o. Samobor
Komop d.o.o. Zagreb
22. 11. 2023.
Usluga financijskog leasinga za najam komunalnog vozila za prikupljanje otpada - 2 komada
Naručitelji u dokumentaciji o nabavi mogu odrediti i duži rok za donošenje odluke o odabiru
Žalitelj smatra da bi, iako ZJN 2016 nije propisana  duljina  roka  valjanosti  ponude, kod  određivanja  roka  valjanosti ponude naručitelj morao uzeti u obzir primjereni rok u kojem može izvršiti sve radnje koje prethode sklapanju ugovora o javnoj nabavi....
Više detalja
Komunalac d.o.o. Samobor
Komop d.o.o. Zagreb
22. 11. 2023.
Usluga financijskog leasinga za najam komunalnog vozila za prikupljanje otpada - 2 komada
Dokumenti  iz  članka  265.  ZJN  2016  smatraju  se ažuriranim  popratnim dokumentima  i  naručitelj  ih  nije  ovlašten  u  dokumentaciji  o nabavi  samovoljno mijenjati
Žalitelj navodi da je točkom 5.3. dokumentacije o nabavi naručitelj propisao da su dokazi iz članka 265. stavka 1. ZJN 2016 ažurirani ako nisu stariji od dana u kojem istječe rok za dostavu ponuda, što smatra protivnim odredbama članka 20. stavka 9. i 10. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi...
Više detalja
Komunalac d.o.o. Samobor
Komop d.o.o. Zagreb
22. 11. 2023.
Usluga financijskog leasinga za najam komunalnog vozila za prikupljanje otpada - 2 komada
Čl. 263. st.1. nalaže  naručitelju  da  prije donošenja  odluke  obvezno  od  ponuditelja  koji  je  podnio  ekonomski najpovoljniju ponudu  zatraži  ažurirane  popratne  dokumente
Žalitelj  u  žalbi  navodi  da  je  naručitelj  u  točki  5.3.  dokumentacije  o  nabavi dostavu ažuriranih popratnih dokumenata predvidio samo kao mogućnost, a ne kao obvezu, što je u suprotnosti s odredbama članka 263. stavak 1....
Više detalja
Komunalac d.o.o. Samobor
Komop d.o.o. Zagreb
22. 11. 2023.
Usluga financijskog leasinga za najam komunalnog vozila za prikupljanje otpada - 2 komada
Žalitelj krivo zaključuje da naručitelj odgovore na zahtjeve za dodatnim  informacijama, objašnjenjima ili izmjenama dokumentacije o nabavi može objaviti mimo EOJN RH
Žalitelj navodi da je naručitelj točkom 7.12.2. dokumentacije o nabavi propisao da  gospodarski  subjekti  zahtjeve  za  dodatnim  informacijama,  objašnjenjima  ili izmjenama dokumentacije o nabavi mogu postavljati isključivo putem sustava EOJN RH,...
Više detalja
Ministarstvo zdravstva, Zagreb
Siemens Healthcare d.o.o., Zagreb
01. 09. 2023.
CT uređaji za zdravstvene ustanove na primarnoj i sekundarnoj razini zdravstvene zaštite
ZJN 2016 jasno propisuje situacije u kojima je naručitelj ovlašten ponovno rangirati ponude, u koji slučaj ne spada predmetno nedostavljanje dokaza o ispunjavanju uvjeta iz dokumentacije o nabavi
Žalitelj osporava zakonitost točke 7.10.2. dokumentacije o nabavi u dijelu u kojem  je  naručitelj  propisao  da ukoliko  ponuditelj,  prije  sklapanja  ugovora,  u propisanom roku ne dostavi dokumente iz točke 7.10.1. i 7.10.2. dokumentacije o...
Više detalja
Ministarstvo zdravstva, Zagreb
Siemens Healthcare d.o.o., Zagreb
01. 09. 2023.
CT uređaji za zdravstvene ustanove na primarnoj i sekundarnoj razini zdravstvene zaštite
Iz citiranih odredbi dokumentacije o nabavi proizlazi da je naručitelj pojam “predstavnik proizvođača“ izjednačio s “ovlašteni zastupnik“, a žalitelju nije sporno značenje pojma “ovlašteni zastupnik“
Žalitelj osporava zakonitost točke 4.6. dokumentacije o nabavi gdje je naručitelj  propisao  da  je  ažurirani  popratni  dokument,  kojima  se  dokazuje ispunjavanje  kriterija  za  odabir  gospodarskog  subjekta  iz...
Više detalja
Ministarstvo zdravstva, Zagreb
Siemens Healthcare d.o.o., Zagreb
01. 09. 2023.
CT uređaji za zdravstvene ustanove na primarnoj i sekundarnoj razini zdravstvene zaštite
Žalitelj u žalbi samo paušalno navodi da je dokumentacija o nabavi nezakonita
Žalitelj navodi da je naručitelj točkom 6.7. dokumentacije o nabavi propisao da se porez na dodanu vrijednost iskazuje, odnosno obračunava sukladno odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 i 115/16), a da pri tome nije naveo i...
Više detalja
Ministarstvo zdravstva, Zagreb
Siemens Healthcare d.o.o., Zagreb
01. 09. 2023.
CT uređaji za zdravstvene ustanove na primarnoj i sekundarnoj razini zdravstvene zaštite
Naručitelj je administrativno rasteretio postupak te je postignut cilj zbog kojega je ESPD obrazac uveden
Žalitelj osporava zakonitost točke 3.3. dokumentacije o nabavi. Ističe da je naručitelj u toj točki propisao da se u ESPD obrascu u dijelu II., odjeljku B obavezno moraju navesti sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja...
Više detalja
Ministarstvo zdravstva, Zagreb
Siemens Healthcare d.o.o., Zagreb
01. 09. 2023.
CT uređaji za zdravstvene ustanove na primarnoj i sekundarnoj razini zdravstvene zaštite