Napredno pretraživanje vam omogućuje pretraživanje po jednom ili više kriterija. Navodimo par primjera što možete odrediti kao kriterij pretraživanja:

1. PRIMJER
  • Ključna riječ (upišite točnu riječ ili korjen riječi koja je ključna): npr. norma
  • Datum odluke:
2. PRIMJER
  • Naručitelj (odaberite naručitelja iz izbornika):
  • Datum odluke:
3. PRIMJER
  • Žalitelj (odaberite žalitelja iz izbornika):
  • Datum odluke:
4. PRIMJER
  • Predmet nabave (odaberite predmet iz izbornika):
  • Datum odluke:

Pretraga po ključnom izrazu: Pretraga po datumu objave OD-DO:
Pretraga po datumu odluke OD-DO:
Naručitelj:
Žalitelj
 
Predmet nabave
 
 
Dodatna filtriranja:
Klasa rješenja
 
Rješenje
Naručitelj
Žalitelj
Datum odluke
Predmet nabave
Pravni interes - planirana/osigurana sredstva IV
Žalba je izjavljena na odluku o poništenju za grupe 3 i 5, inače radi se o nabavi usluge prijevoza školske djece na području Primorsko – Goranske županije, ukupno je bilo 10 grupa. Nesporno je da je žaliteljeva ponuda preko procijenjene vrijednosti no žalitelj upozorava na povredu načela...
Više detalja
Primorsko-goranska županija, Rijeka
Prijevoznički obrt Josip Knežević, vl. Josip Knežević, Plitvička Jezera
04. 01. 2022.
Usluge prijevoza učenika osnovnih škola kojima je Primorsko-goranska županija osnivač
Referenca - trajanje - izvršenje usluge
Žalitelj se radi dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na relevantno stručno iskustvo oslonio na gospodarski subjekt Consultants d.o.o. koji je u tu svrhu u ESPD obrascu nominirao uslugu izvršenu za naručitelja Zračna luka Dubrovnik d.o.o.,  - usluga izrade...
Više detalja
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb
K-Tim d.o.o., Rijeka i Trames d.o.o., Dubrovnik
30. 12. 2021.
Usluge projektiranja elektroenergetskih objekata za grupu područja Zapad
Fakultativni razlozi isključenja - primjena nakon proteka vremena
Rješenje KLASA: UP/II-034-02/21-01/1005  objavljeno 17. siječnja 2022. godine  –  žalba na odluku o odabiru, kojim je između ostalog, obrađeno i pitanje istinitosti prikazivanja podataka u ESPD obrascu podugovaratelja odabranog ponuditelja Činjenično stanje: U ESPD obrascu...
Više detalja
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Zagreb
Deloitte savjetodavne usluge d.o.o., Zagreb te zajednica ponuditelja UM i UM d.o.o., Zagreb i PNZ svetovanje projektiranje d.o.o., Ljubljana, Republika Slovenija
22. 12. 2021.
Strategija razvoja željezničkog sustava u RH, NP razvoja željezničke infrastrukture i NP upravljanja željezničkom infrastrukturom i uslužnim objektima i razvoja usluga željezničkog prijevoza
Tehnička i stručna sposobnost / slične usluge II
Nastavno na zaključak o pravnom shvaćanju od 29. lipnja 2021., ističem presudu VUS-a poslovni broj: UsII-328/21 od dana 16. prosinca 2021. koja slijedi logiku presude UsII-362/19 od 31. srpnja 2019., prema kojoj kod utvrđivanja priznavanja referenci koje se odnosi na izgradnju – rekonstrukciju...
Više detalja
Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod, Slavonski Brod
Zajednica gospodarskih subjekata Sokol d.o.o. Vinkovci i Cestorad d.d. Vinkovci
16. 12. 2021.
Dovršetak izgradnje osnovne lučke infrastrukture luke Slavonski Brod
Žalba na DON - tehničke specifikacije predmeta nabave - nevažeća norma
Rješenje u kojem se između ostalog raspravljalo i o pitanju zakonitosti dokumentacije o nabavi u situaciji kada se naručitelj prilikom upućivanja na norme pozove na nevažeću normu. Činjenično stanje: U tehničkoj specifikaciji navedeno je da naručitelj sukladno članku 209. st....
Više detalja
HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb
Ramić-Trade d.o.o., Podstrana
15. 12. 2021.
Izgradnja TS 35-20(10) kV Bogomolje
Oslanjanje na sposobnost gospodarskog subjekta - zajednica ponuditelja
Rješenje KLASA: UP/II-034-02/21-01/973 i Rješenje KLASA: UP/II-034-02/21-01/972, oba objavljena 3. siječnja 2022., s istim pravnim pitanjem – mora li zajednica ponuditelja kada se oslanja na sposobnost svojih članova dostaviti izjavu (sporazum ili ugovor) kao dokaz prihvaćanja obveze da će...
Više detalja
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
Zajednica ponuditelja Dalekovod-Projekt d.o.o., Zagreb i Tripodij d.o.o., Dugopolje
15. 12. 2021.
Izrada idejnog i glavnog projekta zamjene DVKB 110 kV Dunat-Rab, podmorski dio KK Surbova-KK Stojan
Nekažnjavanje II
Žalbeni navod se tiče nekažnjavanja, pa u svrhu ponavljanja ističem da u situaciji u kojoj žalitelj navodi da se za osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta (Dietr Scheidl i Georg Feldscher) može zaključiti da je riječ o stranim državljanima (pa da je u tom smislu naručitelj...
Više detalja
Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb
BKS-Leasing Croatia d.o.o., Zagreb
14. 12. 2021.
Leasing policijskih vozila
Ostali razlozi isključenja - lažno prikazivanje činjenica
Rješenje KLASA: 21/970 objavljeno 24. prosinca 2021. s uvijek zanimljivom tematikom ostalih razloga za isključenje (ovdje članak 254. st.1. točka 8. ZJN 2016) Činjenično stanje:  Naručitelj isključuje žalitelja temeljem članka 254. st.1.točka 8. ZJN 2016, pozivajući se na okolnost...
Više detalja
Grad Zagreb, Zagreb
P.G.P. d.o.o., Zagreb
09. 12. 2021.
Rekonstrukcije i opremanje pothodnika (po grupama)
DON - cijena ponude - promjenljivost cijene do trenutka izvršnosti odluke o odabiru
Činjenično stanje: Točkom 7.7. DON propisano je da su jedinične cijene nepromjenjive ali da je promjenjiva jedinična cijena za stavku 1.1. troškovnika, HTLS vodič, a da će se ta cijena korigirati u razdoblju između nuđenja (cijena izrađena u ponudi) i trenutka izvršnosti odluke o...
Više detalja
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
Tim kabel d.o.o., Sesvete i Elektro Merkur d.o.o., Rijeka
01. 12. 2021.
Nabava vodiča i elektromontažnog materijala za revitalizaciju DV 220 kV Senj-Melina
Tehničke specifikacije - diskriminacija ponuditelja
Činjenično stanje: Sastavni dio točke 3.1. „DON2 Tehničke specifikacije“ dokumentacije o nabavi je i Tablica 2.1 - Opseg zahtijevanih ispitivanja na vodiču, žicama i kompozitnoj jezgri sa primjenjivim (obveznim) normama. U odnosu na ispitivanje kompozitne jezgre, jedno od ispitivanja koje...
Više detalja
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
Tim kabel d.o.o., Sesvete i Elektro Merkur d.o.o., Rijeka
01. 12. 2021.
Nabava vodiča i elektromontažnog materijala za revitalizaciju DV 220 kV Senj-Melina
Minimalne razine - službena dužnost
ISKUSTVO GS – POPIS ROBE IDENTIČNE PREDMETU NABAVE –SD - Rješenje KLASA: UP/II-034-02/21-01/925  objavljeno 14. prosinca 2021 Činjenično stanje Točkom 3.2.2.1. „Popis glavnih isporuka roba izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri godine koje...
Više detalja
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
Tim kabel d.o.o., Sesvete i Elektro Merkur d.o.o., Rijeka
01. 12. 2021.
Nabava vodiča i elektromontažnog materijala za revitalizaciju DV 220 kV Senj-Melina
Oslanjanje
Iako smo to već imali, nije na odmet ponoviti da u situaciji kada žalitelj ističe da subjekt na čiju se sposobnost ponuditelj oslanja izvršava samo određenu uslugu, no ne i sve usluge u odnosu na koje se sposobnost traži, iz odredbe članka 273. stavka 2. ZJN 2016 ne proizlazi da subjekt na...
Više detalja
Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb
Zajednica ponuditelja Institut IGH d.d., Zagreb i Investinženjering d.o.o., Zagreb
17. 11. 2021.
Stručni nadzor i koordinator zaštite na radu II nad izgradnjom I faze dionice autoceste-obilaznica Novog Vinodolskog (7 km), Autocesta A7 Rupa-Rijeka-Žuta Lokva, dionica Selce-Novi Vinodolski
Članak 293. - dostava izvan roka
Situacija kada ponuditelj (žalitelj) ne dostavi traženo pojašnjenje ponude u ostavljenom roku po članku 293. ZJN 2016, ne traži produženje roka, te naručitelj krene na pregled drugog (nepovoljnijeg) ponuditelja. U konkretnoj situaciji traženo pojašnjenje je dostavljeno 15 dana nakon isteka...
Više detalja
Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb
Zajednica ponuditelja Trames d.o.o., Dubrovnik, Vis projektiranje d.o.o., Zagreb i ADL struktura d.o.o., Zagreb
04. 11. 2021.
Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije državne ceste oznake DC59 Bribirske Mostine duljine 1,0 km
Izjava o jamstvenom roku - uvez ponude - pojašnjenje - pregled i ocjena ponuda - čl. 293 ZJN 2016
Naime, naručitelj nije pregledavao i ocjenjivao žaliteljevu ponudu kao cjelinu, već je temeljio postupak bodovanja žaliteljeve ponude samo na činjenici nedostavljene izjave o trajanju jamstvenog roka za otklanjanje nedostataka izvedenih radova. Međutim, naručitelj je iz sastavnog dijela...
Više detalja
Istarska županija, Pazin
De Conte d.o.o., Labin
02. 11. 2021.
Radovi na zamjeni vanjske stolarije na zgradi Društvenog centra Pula - III. faza (atrij)
Kriterij za odabir ponude - ENP - usluge osiguranja - članak 284. i 285. ZJN 2016
Rješenje 21/938 od 26. listopada 2021. kojim smo još jednom ocijenili (a sukladno i ranijem Rješenju KLASA: 21/601) da se stupanj kvalitete usluge osiguranja (ENP) ne može određivati na osnovu visine vlastitog samopridržaja kao ni oznake kreditnog rejtinga reosiguratelja. lako naručitelj u...
Više detalja
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o., Velika Gorica
HOK osiguranje d.d., Zagreb
26. 10. 2021.
Osiguranje od odgovornosti HKZP-a
Tehnička i stručna sposobnost (raspolaganje vozilima) II
Presuda VUS-a UsII-303/21 od 26. listopada 2021. 632 Tehnička i stručna sposobnost- Tehnički stručnjaci- Oprema, vozila i strojevi na raspolaganju- Pregled i ocjena ponuda- Članak 280. i 290. ZJN 2016 U postupku po žalbi tuženik je utvrdio da je u dokumentaciji o nabavi, točke 4.2.2. i...
Više detalja
Županijska uprava za ceste Zadarske županije, Zadar
Zajednica ponuditelja Colas Hrvatska d.d., Varaždin, Filius d.o.o., Zadar i Prvi treptač d.o.o., Split
26. 10. 2021.
Redovito održavanje i zaštita županijskih i lokalnih cesta na području Zadarske županije
Dostava izvan roka - odbijanje ponude
Situacija u kojoj naručitelj ne dobiva od žalitelja traženo pojašnjenje u ostavljenom roku (već ga dobije 69 dana nakon ostavljenog roka) pa nastavlja s postupkom, odbija ponudu žalitelja i donosi odluku o odabiru. Žalitelj se žali i ukazuje da rok za dostavu pojašnjenja nije...
Više detalja
Hrvatski operater prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
Zajednica ponuditelja Brodomerkur energetika d.o.o., Split i Tim kabel d.o.o., Sesvete; žalitelj Telur d.o.o., Zagreb; žalitelj Elektro Merkur d.o.o., Rijeka
22. 10. 2021.
Nabava HTLS vodiča, ovjesne i spojne opreme DV 110 Kv Obrovac-Zadar; dionica Benkovac-Zadar
Oslanjanje - zamjena gospodarskog subjekta - čl. 275.
Rješenje je zanimljivo zbog tematike oslanjanja na sposobnost drugih subjekata i zamjene subjekta sukladno članku 275. stavku 2. ZJN 2016. Rješenje također predstavlja mali presjek naše prakse vezano uz oslanjanje (način na koji se resursi stavljanju na raspolaganje;  ako daje reference...
Više detalja
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
Zajednica ponuditelja Dalekovod d.d., Zagreb i Victor Energy d.o.o., Zagreb
22. 10. 2021.
KB 2x110 kV EL-TO - Stenjevec
Neprimjena čl. 293
Zanimljiv primjer vezano za primjenu članka 293. ZJN 2016 nalazi se u Rješenju pod klasom 21/853 od dana a gdje smo između ostalog, jasno rekli da obveza obrazlaganja razloga ne postupanja po stavku 1. tog članka postoji kada ponuda sadrži nedostatke ili nejasnoće, a naručitelj je odlučio da...
Više detalja
Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb
Ured ovlaštenog arhitekta Jurica Hajdarović, Varaždin
14. 10. 2021.
Izrada projekta obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade oštećene u potresu
Iskustvo podugovaratelja = vlastito iskustvo
Presuda se odnosi na pitanje pozivanja glavnog ugovaratelja na iskustvo podugovaratelja kao na vlastito iskustvo. Stav DKOM-a da se ponuditelj može pozivati samo na vlastito iskustvo (ako nije primijenio institut oslanjanja). Navedeno se odnosi i na situacije kada je taj ponuditelj dio prethodnog...
Više detalja
Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb
Zajednica ponuditelja Geoprojekt d.d., Split i Krebs+Kiefer International GmbH, Savezna Republika Njemačka, Darmstadt
14. 10. 2021.
Nadzor nad izgradnjom dionice BC, Okučani - granica BiH, II. faza, duljine 4,07 km