Zakonski propisi za javnu nabavu

ZAKONI

1. Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16, 114/2022) - pročišćeni tekst

Tiskani primjerak Zakona o javnoj nabavi uključuje: 

1.a. Zakon o javnoj nabavi (NN 120/2016)

1.b. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (NN 114/2022)

NABAVI ovdje

 

2. Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (NN 18/13, 127/13, 74/14, 98/19, 41/21)

 

PODZAKONSKI PROPISI - pročišćeni tekst sa ažuriranim sadržajem propisa na dan 01.10.2022.

Nabavi ovdje komplet podzakonskih propisa za javnu nabavu

1. Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/17, 75/20) - pročišćeni tekst

2. Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17, 144/20, 30/23) - pročišćeni tekst

3. Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (NN 154/2023)

4. Pravilnik o  nadzoru nad provedbom javne nabave (NN 65/17)

5. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 144/20)

6. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 30/23)

7. Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (NN 101/17)

8. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (NN 19/23)

 

ostali podzakonski propisi:

9. Pravilnik o javnoj nabavi u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu (NN 69/17) 

10. Uredba o javnoj nabavi u području obrane i sigurnosti (NN 19/18)

11. Pravilnik o mjerilima koja se koriste u postupcima javne nabave vozila za cestovni prijevoz (NN br. 11/14)

12. Pravilnik o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove (NN 28/2023)

13. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove (NN 19/2022)

 

EUROPSKI PRAVNI OKVIR

  1. Vrijednosni pragovi za javnu nabavu velike vrijednosti - u razdoblju od 01.01.2024. - 31.12.2025. - za više detalja klini OVDJE
  2. Vrijednosni pragovi za javnu nabavu velike vrijednosti - u razdoblju od 01.01.2022. - 31.12.2023. - za više detalja klini OVDJE
  3. Vrijednosni pragovi za javnu nabavu velike vrijednosti -  u razdoblju od 01.01.2020. do 31.12.2021 - za više detalja klikni  . - OVDJE

 

DIREKTIVE

Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (SL EU L 94, 28.3.2014)

Direktiva 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju izvan snage Direktive 2004/17/EZ (SL EU L 94,28.3.2014)

Direktiva Vijeća 92/13/EEZ od 25. veljače 1992. o usklađivanju zakona i drugih propisa o primjeni pravila Zajednice u postupcima nabave subjekata koji djeluju u sektoru vodnoga gospodarstva, energetskom, prometnom i telekomunikacijskom sektoru (SL L 76,23.3.1992), kako je posljednje izmijenjena Direktivom 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o dodjeli ugovorā o koncesiji (SL EU L 94, 28.3.2014)

Direktiva 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o dodjeli ugovorâ o koncesiji (SL EU L 94,28.3.2014)

Direktiva 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju postupaka nabave za određene ugovore o radovima, ugovore o nabavi robe i ugovore o uslugama koje sklapaju javni naručitelji ili naručitelji u području obrane i sigurnosti te izmjeni direktiva 2004/17/EZ i 2004/18/EZ (SL EU L 216, 20.8.2009)

Direktiva 89/665/EEZ Vijeća od 21. prosinca 1989. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na primjenu postupaka kontrole na sklapanje ugovora o javnoj nabavi robe i javnim radovima (SL EU L 395, 21.12.1989)

Direktiva 2007/66/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2007. o izmjeni direktiva Vijeća 89/665/EEZ i 92/13/EEZ u vezi s poboljšanjem učinkovitosti postupaka pravne zaštite koji se odnose na sklapanje ugovora o javnoj nabavi (SL EU L 335, 20.12.2007)

Direktiva 2014/55/EU Europskog Parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (SL EU L 133, 6.5.2014)

 

UREDBE

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/7 оd 5. siječnja 2016. o utvrđivanju standardnog obrasca za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (SL EU L 3, 6.1.2016)

Uredba Komisije (EZ) br. 213/2008 od 28. studenoga 2007. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2195/2002 Europskog parlamenta i Vijeća o Jedinstvenom rječniku javne nabave (CPV) i direktiva 2004/17/EZ i 2004/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o postupcima javne nabave, u pogledu revizije CPV-a (SL EU L 74, 15.3.2008)

 

OSTALI RELEVANTNI PROPISI REPUBLIKE HRVATSKE

Obvezni odnosi

Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22, 155, 23)

Fiskalna odgovornost

Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23)

Sukob interesa

Zakon o sprječavanju sukoba interesa (143/21)

Pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22)

Upravni postupak

Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/2009, 110/21)

Financije u javnoj nabavi

Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN, br. 94/18)

Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15, 78/15, 114/22)

Zaštita tržišnog natjecanja

Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja (NN 79/09, 80/13, 41/21)

Tajnost podataka

Zakon o tajnosti podataka NN 79/07, 86/12)

Prekršaji

Prekršajni zakon (NN 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18,114/22)

Kaznena djela

Kazneni zakon (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19, 84/21, 114/22, 114/23)


 

 
Aktualni pravni okvir za područje javne nabave_ažurirano 01. veljače 2024.
 
Od 01. siječnja 2018. godine
 
Do 31. prosinca 2016. godine
 
Zakonski propisi za EU projekte
Trenutno nema objavljenih zakonskih propisa