ZAKONI

1. Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016) – ZJN 2016

NABAVI ovdje

 

2. Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (NN 18/13, 127/13, 74/14, 98/19

 

PODZAKONSKI PROPISI - pročišćeni tekst sa ažuriranim sadržajem propisa na dan 01.02.2021.

1. Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/2017, 75/2020)

Nabavi ovdje komplet podzakonskih propisa za javnu nabavu

2. Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017)

3. Pravilnik o  nadzoru nad provedbom javne nabave (NN 65/2017)

4. Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017)

5. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 144/2020)

5. Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (NN 101/2017)

 

ostali podzakonski propisi:

6. Pravilnik o javnoj nabavi u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu (NN 69/2017) 

7. Uredba o javnoj nabavi u području obrane i sigurnosti (NN 19/2018)

 

EUROPSKI PRAVNI OKVIR

Navedeni vrijednosni pragovi su usvojeni na temelju sljedećih  uredbi:

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1827 оd 30. listopada 2019. o izmjeni Direktive 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora (SL EU L-279 od 31.10.2019.)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1828 оd 30. listopada 2019. o izmjeni Direktive 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora  (SL EU L-279 od 31.10.2019.)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1829 оd 30. listopada 2019. o izmjeni Direktive 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora (SL EU L-279 od 31.10.2019.)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1830 оd 30. listopada 2019. o izmjeni Direktive 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima za ugovore o javnoj nabavi robe, radova i usluga

Komunikacija Komisije – Odgovarajuće vrijednosti pragova iz direktiva 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU i 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL EU C-370 od 31.10.2019.)  u kojoj su nove vrijednosti europskih pragova iz gore navedenih uredaba preračunate u kune

 

DIREKTIVE

Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (SL EU L 94, 28.3.2014)

Direktiva 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju izvan snage Direktive 2004/17/EZ (SL EU L 94,28.3.2014)

Direktiva Vijeća 92/13/EEZ od 25. veljače 1992. o usklađivanju zakona i drugih propisa o primjeni pravila Zajednice u postupcima nabave subjekata koji djeluju u sektoru vodnoga gospodarstva, energetskom, prometnom i telekomunikacijskom sektoru (SL L 76,23.3.1992), kako je posljednje izmijenjena Direktivom 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o dodjeli ugovorā o koncesiji (SL EU L 94, 28.3.2014)

Direktiva 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o dodjeli ugovorâ o koncesiji (SL EU L 94,28.3.2014)

Direktiva 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju postupaka nabave za određene ugovore o radovima, ugovore o nabavi robe i ugovore o uslugama koje sklapaju javni naručitelji ili naručitelji u području obrane i sigurnosti te izmjeni direktiva 2004/17/EZ i 2004/18/EZ (SL EU L 216, 20.8.2009)

Direktiva 89/665/EEZ Vijeća od 21. prosinca 1989. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na primjenu postupaka kontrole na sklapanje ugovora o javnoj nabavi robe i javnim radovima (SL EU L 395, 21.12.1989)

Direktiva 2007/66/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2007. o izmjeni direktiva Vijeća 89/665/EEZ i 92/13/EEZ u vezi s poboljšanjem učinkovitosti postupaka pravne zaštite koji se odnose na sklapanje ugovora o javnoj nabavi (SL EU L 335, 20.12.2007)

Direktiva 2014/55/EU Europskog Parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (SL EU L 133, 6.5.2014)

 

UREDBE

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/7 оd 5. siječnja 2016. o utvrđivanju standardnog obrasca za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (SL EU L 3, 6.1.2016)

Uredba Komisije (EZ) br. 213/2008 od 28. studenoga 2007. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2195/2002 Europskog parlamenta i Vijeća o Jedinstvenom rječniku javne nabave (CPV) i direktiva 2004/17/EZ i 2004/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o postupcima javne nabave, u pogledu revizije CPV-a (SL EU L 74, 15.3.2008)

 

OSTALI RELEVANTNI PROPISI REPUBLIKE HRVATSKE

Obvezni odnosi

Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Fiskalna odgovornost

Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/2018)

Sukob interesa

Zakon o sprječavanju sukoba interesa (NN 26/11, 12/12, 126/12, 48/13, 57/15, 98/19)

Pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)

Upravni postupak

Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/2009)

Financije u javnoj nabavi

Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN, br. 94/18)

Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15, 78/15)

Zaštita tržišnog natjecanja

Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja (NN 79/09, 80/13)

Tajnost podataka

Zakon o tajnosti podataka NN 79/07, 86/12)

Prekršaji

Prekršajni zakon (NN 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18)

Kaznena djela

Kazneni zakon (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19)

 

 


 

 
Aktualni pravni okvir za područje javne nabave_ažurirano 1. veljače 2021.
 
Od 01. siječnja 2018. godine
 
Do 31. prosinca 2016. godine