14. 11. 2021.
Novi vrijednosni pragovi za javnu nabavu velike vrijednosti od 01.01.2022. do 31.12.2023.

EUROPSKA KOMISIJA, uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, donijela je nove uredbe u svezi direktiva u području javne nabave.

Nove uredbe definiraju nove vrijednosne pragove za javnu nabavu velike vrijednosti koje primjenjuju svi obveznici javne nabave u Europskoj Uniji.

Popis novih uredbi i Komunikacija komisije o odgovarajućim vrijednostima pragova u nacionalnim valutama zemalja članica EU:
 

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1951 оd 10. studenoga 2021. o izmjeni Direktive 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima za koncesije (SL EU L-398 od 11.11.2021.)

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1952 оd 10. studenoga 2021. o izmjeni Direktive 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima za ugovore o javnoj nabavi robe, radova i usluga te projektne natječaje  (SL EU L-398 od 11.11.2021.)

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1953 оd 10. studenoga 2021. o izmjeni Direktive 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima za ugovore o javnoj nabavi robe, radova i usluga te projektne natječaje (SL EU L-398 od 11.11.2021.)

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1950 оd 10. studenoga 2021. o izmjeni Direktive 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pragova za ugovore o javnoj nabavi robe, radova i usluga (SL EU L-398 od 11.11.2021.)

KOMUNIKACIJA KOMISIJE Odgovarajuće vrijednosti pragova iz direktiva 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU i 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL EU C-399 od 11.11.2021.)  u kojoj su nove vrijednosti europskih pragova iz gore navedenih uredaba preračunate u kune

 

Sukladno priloženim uredbama Komisije EU prema kojima su izmijenjeni vrijednosni pragovi za provedbu postupaka javne nabave i dodjele ugovora u EUR, te priloženoj Komunikaciji komisije prema kojoj su utvrđeni novi vrijednosni pragovi u kunama, imamo sljedeće iznose za nabavu robe / usluga / projektnih natječaja i radova:

 

JAVNI NARUČITELJI

Robe, usluge i projektni natječaji

Državna tijela                                  

140.000 EUR 1.052.800 HRK
JLP(R)S i pravne osobe 215.000 EUR 1.616.800 HRK

Radovi

svi

5.382.000 EUR 40 472 640 HRK
Društvene i druge posebne usluge svi 750.000 EUR 5 640 000 HRK

 

SEKTORSKI NARUČITELJI

Robe, usluge i projektni natječaji svi 431.000 EUR 3 241 120 HRK
Radovi svi 5.382.000 EUR 40.472.640 HRK

Društvene i druge posebne usluge

svi

1.000.000 EUR 7.520.000 HRK


Novi vrijednosni EU pragovi za nabavu velike vrijednosti po prvi put su nešto viši nego u prethodnom razdoblju, a u primjeni su za sve postupke koji će započeti od 01. siječnja 2022.

Navedeni financijski pragovi za javnu nabavu velike vrijednosti će biti u primjeni do 31. prosinca 2023. godine.

 
  Novosti - Sve