17. 11. 2023.
Novi vrijednosni EU pragovi za razdoblje 2024 - 2025. godine

Sukladno Ugovoru o funkcioniranju Europske unije Europska komisija je 15. studenog 2023. godine donijela nove uredbe u svezi direktiva u području javne nabave.

Nove uredbe definiraju nove vrijednosne pragove za javnu nabavu velike vrijednosti koje primjenjuju svi obveznici javne nabave u Europskoj Uniji, počevši od 01. siječnja 2024. do zaključno 31. prosinca 2025. godine.

Popis novih uredbi i Komunikacija komisije o odgovarajućim vrijednostima pragova u nacionalnim valutama zemalja članica EU slijedi u nastavku:
 

Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/2497 od 15. studenog 2023. o izmjeni Direktive 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima za koncesije

Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/2495 od 15. studenoga 2023. o izmjeni Direktive 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima za ugovore o javnoj nabavi robe, radova i usluga te projektne natječaje

Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/2496 od 15. studenog 2023. o izmjeni Direktive 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima za ugovore o javnoj nabavi robe, radova i usluga te projektne natječaje

Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/2510 od 15. studenog 2023. o izmjeni Direktive 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pragova za ugovore o javnoj nabavi robe, radova i usluga

Komunikacija Komisije – Odgovarajuće vrijednosti pragova u Direktivama 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU i 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

 

Sukladno priloženim uredbama Europske komisije, novi EU pragovi za javnu nabavu robe / usluga / projektnih natječaja i radova su prikazani u sljedećoj tablici:

Iznosi u tablici predstavljaju donju granicu za primjenu pravila za javnu nabavu velike vrijednosti, tako npr. državna tijela za procjenjenu vrijednost nabave u iznosu od 143.000 eura provode postupak javne nabave velike vrijednosti.

Drugačije rečeno, pravila javne nabave velike vrijednosti se provode za predmete nabave čija je procjenjena vrijednost jednaka ili veća od iznosa u tablici.

Ako će procijenjena vrijednost nabave biti manja od navedenih iznosa, npr. 142.999,99 eura, radi se o javnoj nabavi male vrijednosti.

Koji naručitelji se ubrajaju u državna tijela?

Državna tijela Republike Hrvatske navedena su u Prilogu I. ZJN 2016 (npr. ministarstva, državne upravne organizacije, uredi državne uprave u županijama, sudovi, državna odvjetništva, pravobraniteljstva, Hrvatska narodna banka, agencije kojima je osnivač RH i dr.)

 

U decentralizirane javne naručitelje ubrajaju se jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i tijela javnog prava odnosno njihova udruženja.

Tijela javnog prava su subjekti koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • imaju pravnu osobnost,
  • osnovani su posebno u svrhu zadovoljavanja potreba u općem interesu, koje nemaju industrijski ili trgovački značaj, i
  • u iznosu većem od 50 % financira ih javni naručitelj ili su podložna upravljačkom nadzoru od strane javnog naručitelja ili je više od polovine članova njihovih upravnih, upravljačkih ili nadzornih tijela imenovao javni naručitelj.

Sektorski naručitelji obavljaju djelatnosti u području vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga.

Sukladno ZJN 2016 mogu biti:

  • javni naručitelji koji obavljaju jednu od sektorskih djelatnosti,
  • trgovačka društva u kojima javni naručitelj ima ili može imati, izravno ili neizravno, prevladavajući utjecaj na temelju svojeg vlasništva, financijskog udjela ili na temelju pravila kojima je društvo uređeno i koja obavljaju jednu od sektorskih djelatnosti, te
  • drugi subjekti koji obavljaju jednu od sektorskih djelatnosti na temelju posebnih ili isključivih prava koja im je dodijelilo nadležno tijelo.

Sektorske djelatnosti su djelatnosti u području plina i toplinske energije (čl. 339.), električne energije (čl. 340.), vodnog gospodarstva (čl. 341.), prijevoza (čl. 342.), zračnih i morskih luka (čl. 343.), te poštanskih usluga (čl. 344.).

Usporedbe radi, EU pragovi primjenjivi u prethodnom razdoblju (2022.-2023.) dostupni su ovdje.

Pregled svih dostupnih termina i lokacija za redovito usavršavanje možete pogledati OVDJE.

 
  Novosti - Sve