19. 09. 2023.
Nova platforma Elektroničkog oglasnika javne nabave RH -EOJN RH

OBAVIJEST O POČETKU RADA NOVE IT PLATFORME EOJN RH

Implementacija novog EOJN RH te uvođenje u rad sa korisnicima odvijat će se kroz tri faze:

 1. od 18. rujna 2023. – omogućena registracija svih korisnika - naručitelja i gospodarskih subjekata; 
 2. od 28. rujna do 31. prosinca 2023. - objava postupaka javne nabave kod određenog broja odabranih naručitelja u Pilot projektu i
 3. od 1. siječnja 2024.obvezna primjena EOJN RH za sve naručitelje.


I faza

Od 18. rujna 2023. godine započinje testno razdoblje za uspostavu rada na novoj platformi Elektroničkog oglasnika javne nabave RH.

U testnom razdoblju omogućena je registracija svih korisnika, naručitelja i gospodarskih subjekata koji žele funkcionirati u sustavu javne nabave.

 

II faza

Nadalje, od 28. rujna do 31. prosinca započinje Pilot projekt u svrhu testiranja funkcionalnosti novog oglasnika.

U Pilot projektu sudjeluje pet (5) naručitelja koji će od navedenog datuma sve postupke javne nabave provoditi na novoj IT platformi.

Naručitelji koji će u ovom razdoblju objavljivati nove postupke javne nabave isključivo na novom EOJN RH su:

 1. Središnji državni ured za središnju javnu nabavu
 2. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
 3. Grad Rijeka
 4. KBC Sestre milosrdnice
 5. Hrvatska elektroprivreda d.d.

Testiranje provedbe postupaka na novoj platformi EOJN RH od strane odabranih naručitelja zaključiti će se konačno sa 31. prosincem 2023. godine.

 

III faza

Od 01. siječnja 2024. godine korištenje novog EOJN RH je obvezno za sve naručitelje.

„Stari“ EOJN RH biti će u funkciji do zadnje objave ugovora po sklopljenim okvirnim sporazumima, odnosno sve dok bude potrebno.

 

Jedna od zanimljivih promjena je promjena uloga naručitelja za rad u oglasniku.

S obzirom da se već od 18. rujna može pristupiti registraciji naručitelja interesantno je razmotriti koje su nove uloge moguće kod naručitelja.

 

Naručitelji (javni i sektorski)

Rad u EOJN se kod naručitelja organizira kroz nekoliko uloga korisnika:

 • administrator naručitelja
 • službenik naručitelja
 • administrator korisnika i organizacije

Administrator naručitelja

Administrator naručitelja podrazumijeva korisničku ulogu koja ima mogućnost:

 • pripreme i objavljivanja planova javnih nabava,
 • pregleda i uvida u sve postupke unutar organizacije naručitelja,
 • pregled liste aktivnosti korisnika naručitelja na postupku te
 • sve ostale funkcije koje ima i uloga Službenik naručitelja nad svim postupcima u organizaciji.

Korisnik postaje administrator naručitelja na jedan od sljedećih načina:

 • početnom samostalnom uspješnom registracijom naručitelja u sustav (tom prilikom korisnik dobije i ulogu administratora organizacije i korisnika) i
 • otvaranjem novog korisničkog računa za registraciju i dodjelom uloge administratora naručitelja od strane postojećeg administratora organizacije i korisnika.

Korisnik prestaje biti administrator naručitelja:

 • deaktivacijom korisnika od strane administratora sustava,
 • deaktivacijom korisnika od strane drugog administratora naručitelja,
 • deaktivacijom uloge administratora naručitelja od strane administratora sustava i
 • deaktivacijom uloge administratora naručitelja od strane drugog administratora naručitelja ili deaktivacijom uloge samom sebi, pri čemu mora biti zadovoljeno poslovno pravilo da korisnik ima barem jednu ulogu u sustavu.

 

Službenik naručitelja

Službenik naručitelja je uloga koja, između ostalog, omogućuje:

 • pokretanje postupka javnih nabava,
 • priprema dokumentacije i objavu postupka,
 • uvid u postavljena pitanja/zahtjeve za pojašnjenjem i odgovaranje na iste,
 • pripremu i objavljivanje ispravka postupka/natječajne dokumentacije,
 • primitak e-žalbi,
 • objavljivanje obavijesti o predanoj e-Žalbi,
 • sudjelovanje u elektroničkom otvaranju ponuda,
 • preuzimanje svih podataka i dokumenata u elektroničkim ponudama,
 • komunikaciju u fazi postupka pregleda i ocjene ponuda s ponuditeljima putem EOJN RH,
 • sastavljanje i objavljivanje Odluke o odabiru/poništenju postupaka,
 • sastavljanje i objavljivanje ostalih oglasa u postupcima i
 • preuzimanje natječajne dokumentacije drugih naručitelja.
 •  

Za razliku od administratora naručitelja, službenik naručitelja nema pravo uvida u sve postupke, već samo na one koje je sam kreirao ili za koje su mu dodijeljena prava. To uključuje:

 • postupke gdje je službenik naručitelja naveden kao član povjerenstva u postupku,
 • postupke gdje su službeniku naručitelja dodijeljena prava za sudjelovanje u postupku, a da nije član povjerenstva u postupku i
 • službenik naručitelja ne može kreirati niti raditi izmjene/dopune planova nabava.

Korisnik postaje službenik naručitelja na jedan od sljedećih načina:

 • otvaranjem novog korisničkog računa i dodjelom uloge službenik naručitelja od strane administratora organizacije i korisnika i
 • otvaranjem novog korisničkog računa i dodjelom uloge službenik naručitelja od strane administratora sustava.

Korisnik prestaje biti službenik naručitelja:

 • deaktivacijom korisnika od strane administratora sustava,
 • deaktivacijom korisnika od strane administratora organizacije i korisnika,
 • deaktivacijom uloge službenik naručitelja od strane administratora sustava i
 • deaktivacijom uloge službenik naručitelja od strane administratora korisnika i organizacije, pri čemu mora biti zadovoljeno pravilo da korisnik ima barem jednu ulogu u sustavu.

 

Administrator korisnika i organizacije

Administrator korisnika i organizacije predstavlja ulogu korisnika koji je zadužen za cjelokupno postavljanje i administraciju podataka o organizaciji, organizacijskim jedinicama i korisnicima unutar organizacije naručitelja. Ovo uključuje:

 • otvaranje novih korisničkih računa u organizaciji,
 • deaktivaciju korisničkih računa u organizaciji,
 • promjenu uloga postojećih korisničkih računa u organizaciji,
 • otvaranje organizacijskih jedinica ("podorganizacija") i korisničkih računa u njima i
 • izmjene podataka o organizaciji ili organizacijskih jedinica.

Ova uloga se najčešće kombinira s drugim ulogama u naručitelju, iako korisnik može biti u sustavu isključivo administrator korisnika i organizacije, ili može imati još neku dodatnu ulogu kod naručitelja.

Korisnik postaje administrator korisnika i organizacije na jedan od sljedećih načina:

 • početnom samostalnom uspješnom registracijom naručitelja u sustav (tom prilikom korisnik dodatno dobije i ulogu administratora naručitelja),
 • uvođenjem korisnika i dodjelom uloge administratora korisnika i organizacije od strane administratora sustava i
 • uvođenjem korisnika i dodjelom uloge administratora korisnika i organizacije od strane postojećeg administratora korisnika i organizacije.

Korisnik prestaje biti administrator korisnika i organizacije:

 • deaktivacijom korisnika od strane administratora sustava,
 • deaktivacijom korisnika od strane administratora korisnika i organizacije, 
 • deaktivacijom uloge administratora korisnika i organizacije od strane administratora sustava i
 • deaktivacijom uloge administratora korisnika i organizacije od strane drugog administratora korisnika i organizacije.

 

Kombiniranje uloga

Korisniku kod naručitelja se može dodjeliti jedna ili više uloga. Dopuštene kombinacije su:

 • administrator naručitelja
 • administrator naručitelja + Administrator korisnika i organizacije
 • administrator korisnika i organizacije
 • službenik naručitelja
 • službenik naručitelja + Administrator korisnika i organizacije

Nakon upoznavanja sa ulogama kod naručitelja korisnici mogu pristupiti prvoj registraciji naručitelja na novu platformu EOJN RH.

Pratiti ćemo sve novosti i ažurno ih objavljivati, a vi pratite nas.

Hvala!

Pregled svih edukacija

 
  Novosti - Sve