04. 04. 2019.
Što mora sadržavati uplata naknade za pokretanje žalbenog postupka?

Zainteresirani gospodarski subjekt ima mogućnost i pravo na iskazivanje žalbe u postupku javne nabave već nakon objave Obavijesti o nadmetanju. Ukoliko smatra da uvjeti iz Dokumentacije o nabavi ili Tehničkih specifikacija i troškovnika za predmet nabave nisu primjereni tržišnom nadmetanju i jednakom tretmanu potencijalnih ponuditelja, gospodarski subjekt može izjaviti žalbu posredstvom Elektroničkog oglasnika javne nabave (EOJN).

Jednako tako ponuditelj koji nije zadovoljan Odlukom o odabiru ili Odlukom o poništenju postupka javne nabave, ima na raspolaganju mogućnost izjavljivanja žalbe.

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi, okvirnog sporazuma, dinamičkog sustava nabave ili projektnog natječaja i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava.

Pri dostavi žalbe žalitelj je obvezan platiti naknadu za pokretanje žalbenog postupka, i to u sljedećim iznosima:

1. 5.000,00 kuna za procijenjenu vrijednost nabave do 750.000,00 kuna
2. 10.000,00 za procijenjenu vrijednost nabave od 750.000,01 do 1.500.000,00 kuna
3. 25.000,00 kuna za procijenjenu vrijednost nabave od 1.500.000,01 do 7.500.000,00 kuna
4. 45.000,00 kuna za procijenjenu vrijednost nabave od 7.500.000,01 do 25.000.000,00 kuna
5. 70.000,00 kuna za procijenjenu vrijednost nabave od 25.000.000,01 do 60.000.000,00 kuna
6. 100.000,00 kuna za procijenjenu vrijednost nabave višu od 60.000.000,00 kuna.

Iznimno, za žalbu na dokumentaciju o nabavi, bez obzira na procjenjenu vrijednost predmeta nabave sadržanog u toj dokumentaciji, žalitelj je obvezan platiti naknadu za pokretanje žalbenog postupka u iznosu od 5.000,00 kuna.

Naknada za pokretanje žalbenog postupka uplaćuje se u korist državnog proračuna Republike Hrvatske. Prema točki II. 1.1.4.1. Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2019. godini (“Narodne novine”, broj12/19.) prihodi državnog proračuna uplaćuju se na račun:

  • HR1210010051863000160, Državnog proračuna Republike Hrvatske,
  • model za uplatu zapravne i fizičke osobe je 68,
  • poziv na broj 5037 i OIB uplatioca
  • Opis plaćanja: broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave, naknada za pokretanje žalbenog postupka u javnoj nabavi.

Žalba obavezno sadržava dokaz o izvršenoj uplati naknade za pokretanje postupka u propisanom iznosu, što može biti i u neovjerenoj preslici ili ispisu provedenih naloga za plaćanje. Pri tome je važno da je žalitelj pri plaćanju naveo sve elemente o pozivu na broj i opisu plaćanja.

Državna komisija provjerava izvršenje uplate naknade za pokretanje žalbenog postupka na računu državnog proračuna Republike Hrvatske. Ukoliko uplatu ne pronađe DKOM će odbaciti žalbu kao neurednu i neće više pozivati žalitelja na dopunu ili ispravak.

Jedno od rješenja DKOM-a o sličnoj situaciji pogledajte na linku:

DKOM žalitelj i uplata za žalbu – 1039 _ 2018

 

Saznajte puno više o raznim situacijama u javnoj nabavi na našim radionicama:

za više detalja klikni na željeni naslov

DANI JAVNE NABAVE ZADAR-SPLIT-ZAGREB-DUBROVNIK

Upravni nadzor u javnoj nabavi, osobito bitne povrede postupka javne nabave, e-Certis i eESPD ZAGREB  17.05.2019.

***

Vidimo se!

 
  Novosti - Sve