08. 04. 2019.
Rok isporuke kao kriterij za odabir ponude

U slučaju kad je rok isporuke jedan od kriterija za odabir ponude nisu primjenjive odredbe o ugovornoj kazni!

U žalbenom postupku pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave žalitelj navodi da je nedopustivo omogućiti odstupanje od roka ponuđenog u obvezujućoj ponudi, te da u konkretnom slučaju nisu primjenjive odredbe o ugovornoj kazni, a stoga što je kao kriterij za odabir ekonomski najpovoljnije ponude (ENP) određen rok isporuke.

Naime, ukoliko se rok isporuke boduje kao jedan od ključnih kriterija za odabir ENP, to se smatra da će se odabrani ponuditelj držati ponuđenog roka isporuke te da neće kršiti rok u smislu kašnjenja pri isporuci. U suprotnom ukoliko dođe do kašnjenja pri isporuci, postavlja se pitanje da li naručitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu?

Što zaključuje DKOM?

Provjeravajući osnovanost žalbenog navoda utvrđeno je da je točkom 5.6.2. dokumentacije o nabavi, a u dijelu koji se odnosi na kriterij za odabir ponude, naslova „Rok isporuke” propisano da naručitelj kao drugi kriterij odabira određuje rok isporuke.

Maksimalni broj bodova koji ponuda može dobiti u okviru ovog kriterija je 10 bodova.

Ponuda u kojoj je ponuđen rok isporuke do 5 dana dobiva maksimalni broj bodova.

Maksimalni rok isporuke je 15 dana.

Ukoliko ponuditelj ponudi rok isporuke veći od 15 dana, ponuda se neće smatrati valjanom.

Dokumentacijom za nadmetanje propisano je da će se rok isporuke

  • do 5 dana bodovati s 10 bodova
  • 6 -10 dana sa 6 bodova
  • 11-14 dana sa 3 boda te
  • 15 dana s 1 bodom.

Nadalje, u prijedlogu ugovora u članku 7. propisano je da ako se prodavatelj ne drži rokova utvrđenih ugovorom za svaki dan kašnjenja zaračunat će mu se zakasnina u visini od 5‰ u odnosu na ukupnu cijenu sukcesivno naručene robe, a najviše do 5% ugovorene cijene.

Žalitelj navodi sljedeće:

S obzirom na to da se u konkretnom postupku javne nabave radi o jednom od kriterija za odabir ponude, rok isporuke prilikom izvršenja ugovora ne može biti drugačiji od onog koji je ponuđen u okviru kriterija ekonomski najpovoljnije ponude, te odstupanja od navedenog roka u vidu sankcija kroz zakasninu, ne mogu biti predviđena ugovorom.

Naime, dopuštanjem takvog uređivanja roka isporuke, odnosno dopuštanjem odstupanja od danog roka isporuke te zaračunavanje zakasnine, u slučaju kada je rok isporuke jedan od kriterija za odabir ponude dokumentacija o nabavi postaje kontradiktorna.

Uslijed tako postavljene dokumentacije o nabavi, odabrani ponuditelj bi eventualno mogao zlouporabiti odredbe vezane uz rok isporuke, odnosno prilikom izvršenja ugovora kršiti jamčeni rok isporuke, a temeljem kojeg je njegova ponuda dobila bodove u postupku pregleda i ocjene ponuda.

Zaključno:

Slijedom navedenog, tvrdnja žalitelja o nemogućnosti odstupanja od roka isporuke navedenog u obvezujućoj ponudi te o kontradiktornosti koja proizlazi iz članka 7. prijedloga ugovora ocijenjena je osnovanom.

Detaljnije možete pogledati u rješenju DKOM-a na linku:

UP_II-034-02_18-01_148

 

Saznajte puno više o raznim situacijama u javnoj nabavi na našim radionicama:

za više detalja klikni na željeni naslov

DANI JAVNE NABAVE ZADAR-SPLIT-ZAGREB-DUBROVNIK

Upravni nadzor u javnoj nabavi, osobito bitne povrede postupka javne nabave, e-Certis i eESPD ZAGREB  17.05.2019.

Ex ante kontrola i financijske korekcije, Ponuda – pojašnjenje i upotpunjavanje, Oslanjanje na sposobnosti drugih subjekata, ESPD i ažurirani dokumenti, Realizacija i izmjene ugovora – Zagreb 11.04.

Otvoreno o javnoj nabavi II. dio  – Split 16.05.2019.

***

Vidimo se!

 
  Novosti - Sve