02. 04. 2019.
Što naručitelj treba napraviti kad ponuditelj ne može dostaviti ažurirane dokumente za podugovaratelja?

Naručitelj je dužan odredbe ZJN 2016 primjenjivati na način koji omogućava učinkovitu javnu nabavu te ekonomično i svrhovito trošenje javnih sredstava te od žalitelja.

Kako se ova činjenica pokazala presudnom u jednoj od situacija u kojoj se našao naručitelj u fazi pregleda i ocjene ponuda?

Nakon donošenja Odluke o odabiru ponuditelj, koji je imao ekonomski najpovoljniju ponudu, ali je isključen jer nije dostavio ažurirane dokumente za podugovaratelja, podnosi osnovanu žalbu.

Ključne činjenice :

  • Naručitelj je pozvao žalitelja da kao ponuditelj, koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu, dostavi za sebe, podugovaratelje i ostale gospodarske subjekte: izjavu o nekažnjavanju sukladno točki 3.1., potvrdu porezne uprave sukladno točki 3.2. te izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana, sukladno točki 4.1.1. dokumentacije o nabavi.
  • Postupajući po zahtjevu naručitelja, žalitelj je u popratnom dopisu naveo, da za podugovaratelja XY d.o.o., ne dostavlja dokumente tražene točkom 3.1., 3.2. i 4.1.1. dokumentacije o nabavi jer navedeni podugovaratelj po predaji ponude ignorira svaku suradnju i ne želi dostaviti navedene dokumente (formalno-pravne i tehničke).
  • Žalitelj dalje navodi da taj podugovaratelj sudjeluje u postupku i kao član zajednice drugog ponuditelja te da očito svjesno šikanira žalitelja kao najpovoljnijeg ponuditelja, radi čega predlaže naručitelju da iz javno dostupnih evidencija, registara i drugih javno dostupnih podataka provjeri nekažnjavanost, porezni dug i registraciju navedenog podugovaratelja.
  • Naručitelj u odgovoru na žalbu, navodi da nije imao drugog izbora, nego postupiti sukladno članku 263. stavku 3. ZJN 2016, budući da žalitelj nije propustio dostaviti te dokumente već je imao saznanje, a što je i pismeno potvrdio, kako tražene dokumente nije u mogućnosti dostaviti.
  • Iz činjeničnog stanja proizlazi da je naručitelj žalitelja isključio iz postupka javne nabave jer za podugovaratelja nije dostavio ažurne popratne dokumente i to, izjavu o nekažnjavanju sukladno točki 3.1., dokaz o plaćenim obvezama odnosno potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, sukladno točki 3.2. dokumentacije o nabavi i izvadak iz sudskog, obrtnog strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana, sukladno točki 4.1.1. dokumentacije o nabavi, što među strankama nije niti sporno.
  • Naime, odabrani ponuditelj je u odnosu na podugovaratelja nositelj ponude i u konačnici ugovaratelj koji je odgovoran za izvršenje ugovora o javnoj nabavi. Također, gospodarski subjekt koji ima interes za dobivanje ugovora o javnoj nabavi, samostalno i u dobroj vjeri bira podugovaratelja, ali budući da ne može utjecati na volju tog podugovaratelja te na ovakav odnos i (ne)postupanje tijekom provedbe postupka javne nabave, kao što je utvrđeno u ovom postupku, navedeno ne smije dovesti u pitanje odabir ekonomski najpovoljnijeg ponuditelja niti bi taj odabir smio ovisiti o volji podugovaratelja.
  • U prilog tome govori i odredba članka 221. stavka 4. ZJN 2016 koja obvezuje naručitelja da ukoliko utvrdi da postoji osnova za isključenje podugovaratelja, od gospodarskog subjekta zatraži zamjenu tog podugovaratelja u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana.
  • Slijedom navedenog, naručitelj je, u konkretnom slučaju, bio dužan, odredbe ZJN 2016 primijeniti na način koji omogućava učinkovitu javnu nabavu te ekonomično i svrhovito trošenje javnih sredstava te od žalitelja, prije nego ga je isključio iz postupka javne nabave, tražiti da zamijeni podugovaratelja u odnosu na kojeg nije dokazano da ne postoje osnove za isključenje.
  • Također, naručitelj je dokaz iz točke 4.1.1. dokumentacije o nabavi (izvadak iz sudskog registra), za tog podugovaratelja, u konkretnom slučaju, i prije nego je zahtijevao dostavu tog dokaza temeljem članka 263. stavka 1. ZJN 2016, mogao pribaviti, sukladno članku 262. stavku 1. ZJN 2016 izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka. Slijedom navedenog, ovaj dio žalbenog navoda ocijenjen je kao osnovan.

detaljnije provjerite u  rješenju DKOM 504 31.08.2018.

Saznajte puno više o pregledu i ocjeni ponuda na našim radionicama:

 

Upravni nadzor u javnoj nabavi, osobito bitne povrede postupka javne nabave, e-Certis i eESPD ZAGREB  17.05.2019.

***

Vidimo se!

 
  Novosti - Sve