14. 05. 2019.
Što mali i srednji poduzetnici očekuju od javne nabave?

Naručitelji su pri provedbi postupaka javne nabave obvezni poštivati načela koja garantiraju malim i srednjim poduzetnicima mogućnost sudjelovanja u nadmetanjima kad god je to realizacijom ugovora o javnoj nabavi opravdano, učinkovito i ekonomično.

Poštivanje načela Zakona o javnoj nabavi

Člankom 4. stavak 1. ZJN 2016 propisano je da je naručitelj u primjeni zakona obvezan poštivati:

  • načelo slobode kretanja robe,
  • načelo slobode poslovnog nastana i
  • načelo slobode pružanja usluga te načela koja iz toga proizlaze, kao što su
  • načelo tržišnog natjecanja,
  • načelo jednakog tretmana,
  • načelo zabrane diskriminacije,
  • načelo uzajamnog priznavanja,
  • načelo razmjernosti i
  • načelo transparentnosti.

Javna nabava ne smije biti osmišljena s namjerom izbjegavanja primjene toga Zakona ili izbjegavanja primjene pravila o javnoj nabavi male, odnosno velike vrijednosti ili s namjerom da se određenim gospodarskim subjektima neopravdano da prednost ili ih se stavi u nepovoljan položaj.

Naručitelj je obvezan primjenjivati odredbe toga Zakona na način koji omogućava učinkovitu javnu nabavu te ekonomično i svrhovito trošenje javnih sredstava.

Člancima 203. (za javne naručitelje) i 369. ZJN 2016 (za sektorske naručitelje) propisano je da se predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu.

Člancima 204. (za javne naručitelje) i 370. (za sektorske naručitelje) ZJN 2016 propisuje da naručitelj može podijeliti predmet nabave na grupe na temelju objektivnih kriterija, primjerice prema vrsti, svojstvima, namjeni, mjestu ili vremenu ispunjenja, u kojem slučaju određuje predmet i veličinu pojedine grupe, uzimajući u obzir mogućnost pristupa malih i srednjih gospodarskih subjekata postupku javne nabave.

Praksom u javnoj nabavi nailazi se na slučajeve kad naručitelj mora podijeliti predmet nabave na grupe, a to je u situaciji provedbe javne nabave velike vrijednosti.

Ukoliko zainteresirani gospodarski subjekt smatra da naručitelj pri određivanju predmeta nabave i grupa predmeta nabave nije postupio sukladno odredbama ZJN 2016 može uložiti žalbu na Dokumentaciju o nabavi.

U tom slučaju naručitelj mora dokazati da predmet nabave predstavlja nedjeljivu cjelinu odnosno da se ne može podijeliti na grupe, odnosno  da bi mu podjela predmeta nabave na grupe otežala realizaciju poslovanja i uzrokovala ogroman financijski trošak.

Ako naručitelj ne dokaže, sukladno članku 403. stavku 3. ZJN 2016, da predmet nabave predstavlja nedjeljivu cjelinu odnosno da se ne može podijeliti na grupe, te ako ne dokaže da bi mu podjela predmeta nabave na grupe otežala realizaciju poslovanja i uzrokovala ogroman financijski trošak, izlaže se opravdanoj žalbi gospodarskih subjekata jer nije uzeo u obzir mogućnost pristupa malih i srednjih gospodarskih subjekata postupku javne nabave.

Više o tome možete pročitati u Odluci DKOM broj 18723

a detaljnije o brojnim situacijama u kojima se naručitelj može naći možete čuti na našim radionicama:

Otvoreno o javnoj nabavi II. dio – SPLIT 16.05.

Sve što ste htjeli znati o otvorenom postupku I – 13. lipnja ZAGREB

Sve što ste htjeli znati o otvorenom postupku II  14. lipnja ZAGREB 

***

Vidimo se!

 
  Novosti - Sve