21. 08. 2019.
Smije li naručitelj iskoristiti ugovor o javnoj nabavi do procjenjene vrijednosti nabave

Smije li naručitelj nabaviti maksimalnu količinu robe, odnosno do procijenjene vrijednosti nabave, temeljem izmjene ugovora, ako je u dokumentaciji o nabavi odredio okvirnu količinu predmeta nabave te da će se u slučaju potrebe za većom ili manjom količinom od određene postupiti sukladno člancima 315. – 320. ZJN 2016, odnosno da stvarno nabavljena količina robe temeljem okvirnog sporazuma može biti veća ili manja od predviđene okvirne količine uz ograničenje da ukupna plaćanja bez PDV-a na temelju svih ugovora sklopljenih na temelju okvirnog sporazuma ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave te smatra li se navedena izmjena ugovora značajnom izmjena ugovora u smislu članka 321. stavka 2. ZJN 2016? 

Člankom 314. stavkom 1. ZJN 2016 propisano je da javni naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave samo u skladu s odredbama članaka 315. – 320. ovoga Zakona.

Stavkom 3. istog članka ZJN 2016. propisano je da se odredbe članaka 315. – 321. ovoga Zakona o izmjenama ugovora o javnoj nabavi na odgovarajući način primjenjuju na izmjene okvirnog sporazuma tijekom njegova trajanja.

S obzirom na navedeno, u predmetnom slučaju radilo bi se o primjeni članka 315. ZJN 2016 kojim je propisano da javni naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi i tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave ako su izmjene, neovisno o njihovoj novčanoj vrijednosti, bile na jasan, precizan i nedvosmislen način predviđene u dokumentaciji o nabavi u obliku odredaba o izmjenama ugovora, a koje mogu uključivati odredbe o promjeni cijene ili opcija, što je u konkretnom slučaju bila odredba u dokumentaciji o nabavi o ukupnom plaćanju bez PDV-a koje ne smije prijeći procijenjenu vrijednost nabave.

Izvor: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Mišljenja

***

Provjerite aktualne novosti na našim edukacijama u Zagrebu, Zadru i Splitu!

AKTUALNE EDUKACIJE

 
  Novosti - Sve