19. 08. 2019.
Mora li ponuditelj dostaviti ažurirane dokaze ako su isti dostupni od nadležnih institucija u RH

Žalitelj navodi da odabrani ponuditelj u dokumentaciji nije dostavio dokaze kojima dokazuje nepostojanje osnova za isključenje podugovaratelja iako je dokaze moguće pribaviti od nadležnih institucija u Republici Hrvatskoj.

Podugovaratelji Moja Međa d.o.o. Donja Stubica i Niskogradnja Hren d.o.o. Donja Stubica dostavili su Izjave o ovjerene kod javnog bilježnika iako je za dokaz moguće ishoditi potvrde nadležne/nadležnih institucija u Republici Hrvatskoj.

S obzirom da naručitelj u odnosu na podugovaratelje nije mogao izravan pristupom izvršiti dohvat putem Elektroničkog oglasnika javne nabave isti je valjano u odnosu na podugovaratelje kao dokaz da ne postoje na strani istih okolnosti iz članka 251. stavak 1. točka 1. ZJN 2016 prihvatio te po javnom bilježniku Mariji Cividini iz Donje Stubice ovjerene izjave o nekažnjavanju kojima ovlaštene osobe navedenih gospodarskih subjekta izjavljuju da na strani gospodarskih subjekata kao ni osoba koje su član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta nisu pravomoćnom presudom osuđena za kaznena dijela nabrojana u članku 251. stavka 1. točka 1. ZJN 2016 te je žalbeni navod ocijenjen neosnovanim.

Više o tome pročitajte u priloženog rješenju:

RJEŠENJE KLASA UPII-034-0219-01375_URBROJ 354-0119-11_od 7.lipnja 2019.

***

Provjerite aktualne novosti na našim edukacijama u Zagrebu, Zadru i Splitu!

AKTUALNE EDUKACIJE

 
  Novosti - Sve