03. 11. 2019.
Kako definirati popunjavanje eESPD obrasca u Dokumentaciji o nabavi?

ESPD obrazac je jedinstven dokument kojim ponuditelj dokazuje da udovoljava svim kriterijima za odabir gospodarskog subjekta koji su propisani Dokumentacijom o nabavi.

Pravni temelj za primjenu ESPD-a u postupku javne nabave utvrđen je člankom 59. Direktive 2014/24/EU u javnoj nabavi, a koja propisuje da ponuditelji dostavljaju ponude ili zahtjeve za sudjelovanje na jednostavniji i fleksibilniji način, koristeći elektronički ESPD obrazac, kojim se potvrđuje da se gospodarski subjekt ne nalazi u jednoj od situacija u kojoj se isključuje ili se može isključiti, te da ispunjava kriterije za odabir ili ispunjava, prema potrebi, objektivna pravila i kriterije koji su određeni člankom 65. iste Direktive. 

Aktualni Zakon o javnoj nabavi  (ZJN 2016) već skoro pune tri godine omogućava ponuditeljima da u vrlo kratkom vremenu dostave ponudu, jer više ne moraju prikupljati razne dokumente za dokazivanje da ne postoje osnove za isključenje i druge dokumente kojima dokazuju da udovoljavaju kriterijima sposobnosti.

Dakle, zahvaljujući zadnjem usvojenom zakonu ponuditelji mogu vrlo brzo dostaviti ponudu za nadmetanje u javnoj nabavi.

Ali ne samo da mogu vrlo brzo popuniti i dostaviti elektronički ESPD obrazac, već više ne moraju puno razmišljati kako će ga popuniti. Za razliku prethodnog zakonskog razdoblja sada ESPD zahtjev priprema naručitelj, a ESPD odgovor dostavlja ponuditelj na osnovu toga zahtjeva. Pri tome ponuditelj popunjava samo ona polja koja su označena riječima "Traži se", odnosno otvorena polja za popunjavanje.

Ipak, iako se čIni jednostavno, ponuditelji imaju još neka pitanja.

Zašto je važno opisati način popunjavanja eESPD obrasca u Dokumentaciji o nabavi?

eESPD je uz Troškovnik ključan dokument ponude i vrlo je važno dobro pripremiti ESPD zahtjev, a kako bi ga ponuditelji mogli ispravno popuniti.

Naravno, pri tome je važno pratiti zahtjeve iz Dokumentacije o nabavi i prilagoditi pripadajuće zahtjeve iz ESPD obrasca.

Što napisati u Dokumentaciji o nabavi?

Nekoliko je ključnih odgovora koje naručitelj mora pripremiti za ponuditelja koji će popunjavati ovaj obrazac:

1. Što je potrebno popuniti?

2. Kako popuniti i dostaviti elektronički ESPD obrazac?

3. Za koga je sve potrebno dostaviti ovaj dokument?

Za koga je sve potrebno dostaviti ESPD obrazac uz ponudu?

ESPD obrazac se dostavlja uz ponudu za gospodarskog subjekta koji predaje ponudu, ali i za sve ostale koji u ponudi sudjeluju.

Pa se tako dostavlja i za:

  • svakog člana zajednice ponuditelja
  • za svakog podugovaratelja
  • za svakog gospodarskog subjekta na kojeg se nositelj ponude oslanja.

Hoće li ovakav opis biti dostatan za ponuditelje koji imaju zadatak pripremiti i dostaviti ESPD obrazac?

Ponuditelj u fazi pripreme ESPD odgovora ima još pitanja, pa bi bilo uputno u Dokumentaciju o nabavi dodati još nekoliko ključnih odredbi.

Što naručitelj definira u odnosu na način popunjavanja ESPD obrasca?

U svakoj dokumentaciji o nabavi bi bilo dobro opisati za koga se sve dostavlja elektronički ESPD obrazac, kako se popunjava ali i tko izrađuje i dostavlja ESPD odgovor.

Evo nekoliko prikladnih opisa iz Dokumentacije o nabavi za definiranje kako se dostavlja taj ključni dokument:

***

ZA ZAJEDNICU PONUDITELJA

Ako  ponudu  podnosi  zajednica  gospodarskih  subjekata,  eESPD  obrazac  se  dostavlja  za  svakog  pojedinog  člana  zajednice  gospodarskih  subjekata

ZA ZAJEDNICU PONUDITELJA KOJI SE OSLANJAJU NA SPOSOBNOST DRUGOG SUBJEKTA ILI PODUGOVARATELJA

Ako  se  zajednica  gospodarskih  subjekata  oslanja  na  sposobnost  drugog  subjekta,  u  ponudi  dostavlja  ESPD  pojedinačno  za  svakog  pojedinog drugog subjekta na čiju se sposobnost oslanja. Ako  je zajednica gospodarskih subjekata  angažirala  podugovaratelja,  u  ponudi  dostavlja  ESPD  za  svakog  pojedinog  podugovaratelja  pojedinačno.

Temeljem navedenog:

-  U  slučaju  da  ponudu  podnosi  zajednica  gospodarskih  subjekata,  ESPD  za  svakog  člana  zajednice u ponudi prilaže zajednica gospodarskih subjekata, a ESPD izrađuje samostalno svaki član zajednice gospodarskih subjekata, sukladno uputama Naručitelja  iz Dokumentacije o nabavi;

-  U  slučaju  da  se  ponuditelj  odnosno  zajednica  gospodarskih  subjekata  oslanjaju  na sposobnost drugog subjekta ili podugovaratelja, ESPD za svaki gospodarski subjekt (na čiju se  sposobnost  oslanjaju)  u  ponudi  prilaže  ponuditelj  odnosno  zajednica  gospodarskih subjekata,  a  ESPD  izrađuje  samostalno  svaki  drugi  subjekt  ili  podugovaratelj  na  kojeg  se ponuditelj,  odnosno  zajednica  gospodarskih  subjekata  oslanja,  sukladno  uputama Naručitelja iz Dokumentacije o nabavi;

-  U slučaju da ponuditelj odnosno zajednica gospodarskih subjekata za izvršenja dijela ugovora angažiraju jednog ili više podugovaratelja na čiju se sposobnost ne oslanjaju, ESPD za svakog podugovaratelja u ponudi prilaže ponuditelj odnosno  zajednica gospodarskih subjekata, a ESPD izrađuje samostalno svaki podugovaratelj zasebno, sukladno uputama Naručitelja iz Dokumentacije o nabavi.

Gospodarski subjekt može se u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjavanja kriterija za  odabir  gospodarskog  subjekta  osloniti  na  sposobnost  drugih  subjekata,  bez  obzira  na  pravnu prirodu njihova međusobnog odnosa.

***

ZJN 2016 podržava dostavu ponude u raznim poslovnim kombinacijama, pa je ponuditelju potrebno detaljno opisati način izrade i dostave ESPD obrasca, kako bi ga ispravno popunio i dostavio.

Zato, ukoliko imate dodatnih pitanja u svezi ESPD obrasca dođite na računalnu radionicu za vježbanje pripreme ESPD zahtjeva i ESPD odgovora,  na kojoj će polaznici vidjeti cjelovit tijek o elektroničkom ESPD obrascu.

Računalna radionica - Priprema i popunjavanje ESPD obrasca u javnoj nabavi - Zagreb 26. studenog

Otvoreni postupak - intenzivni tečaj Zadar 15. studenog

Otvoreni postupak - intenzivni tečaj Zagreb 05. prosinca

 
  Novosti - Sve