02. 09. 2019.
Izmjene Zakona o komorama arhitekata i inžinjera
Što se predviđa izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inžinjera u graditeljstvu i prostornom uređenju?

Prijedlogom izmjena i dopuna u Zakonu o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 78/15 i 114/18), u članku 1. stavak 2. mijenja se i glasi:

(2) Ovim se Zakonom uređuje javnost rada Komore, tijela Komore, opći akti koje donosi Komora, upisi u imenike Komore, mirovanje i prestanak članstva u Komori, kvaliteta pružene usluge u poslovima prostornog uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, stručni nadzor nad radom članova Komore, stegovna odgovornost članova Komore, profesionalno osiguranje i osiguranje od odgovornosti, prekršajne odredbe i nadzor nad provođenjem Zakona.

U članku 2. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

(1) Komora je samostalna strukovna organizacija koja čuva ugled, čast i prava članova Komore, promiče, zastupa i usklađuje njihove zajedničke interese pred državnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu te se skrbi o tome da članovi Komore savjesno i u skladu sa zakonom i javnim interesom obavljaju svoje poslove i pri tome štite i unapređuju hrvatsku graditeljsku baštinu i vrsnoću izgrađenog prostora u skladu s posebnim propisima.

(2) U Komoru se obavezno udružuju ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti i ovlašteni inženjeri koji u svojstvu ovlaštene osobe obavljaju stručne poslove prostornog uređenja te poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja radi zastupanja i usklađivanja zajedničkih interesa, zaštite javnog interesa i zaštite interesa trećih osoba.

prema tome više nema obveze za inženjera gradilišta i voditelja radova odgovarajuće struke…..

Što to znači da naručitelje?

Ukoliko se usvoji prijedlog, naručitelji će mijenjati kriterije za kadrovsku sposobnost, pa i kriterije za odabir ekonomski najpovoljnije ponude.

Međutim, prijedlogom izmjena navedenog Zakona predviđa se u članku 23. da Komora u skladu s ovim Zakonom ima sljedeću novu javnu ovlast:

– uspostavlja i vodi imenik inženjera gradilišta i imenik voditelja radova odgovarajuće struke

Kako to protumačiti i što to znači i za ponuditelje u sustavu javne nabave?

Kako se ovi prijedlozi izmjena i dopuna predmetnog zakona tumače od strane četiri komore pročitajte OVDJE

 

Zakonodavac je tumačenja da je svrha donošenja ovog zakona administrativno rasterećenje profesionalnih poslovnih usluga, što je sastavni dio tekuće gospodarske politike. Navedeno se provodi u skladu s mjerama iz Akcijskog plana za administrativno rastećenje gospodarstva 2019., koji je donesen Zaključkom Vlade RH 3. siječnja 2019. Naime, mjerenje administrativnog opterećenja za inžinjere gradilišta i/ili voditelje radova, primjenom metodologije standardnog troška (Standard Cost Model – SCM), pokazalo je značajno administrativno rasterećenje za cca 5.500 članova Komore kojima bi se obvezno članstvo u Komori zamijenilo neobveznim upisom u imenik Komore.

Više o prijedlogu izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inžinjera u graditeljstvu i prostornom uređenju pročitajte na priloženom linku:

Prijedlog izmjena Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komorama arhitekata i inzinjera_08_2019

 
  Novosti - Sve