Nedjeljko Kegalj

Nedjeljko Kegalj

Nedjeljko Kegalj, ovlašteni trener u sustavu javne nabave, sa višegodišnjim iskustvom u području javne nabave. Diplomirao na Pravnom fakultetu. Uža specijalnost su mu žalbeni postupci, građevinski radovi i javna nabava u EU projektima.

 

Nikolina Žužić

Nikolina Žužić

Nikolina Žužić, stručnjak za javnu nabavu sa višegodišnjim iskustvom u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu. Završila Ekonomski fakultet. Radno iskustvo prikupila je radom u privatnom i javnom sektoru. Od 2009. godine kontinuirano radi na poslovima javne nabave.  U sklopu svoga rada obavlja poslove cjelovitog upravljanja nabavnim kategorijama koji zahtijevaju posebnu samostalnost, stručnost i odgovornost u radu od pripreme i provedbe postupaka javne nabave i praćenja realizacije postupaka do kontinuirane analize rezultata nabave i pripreme izvješća kao i koordinaciju pripreme plana upravljanja okvirnim sporazumima. Član je stručnog povjerenstva u postupcima javne nabave koje provodi Vlada Republike Hrvatske. Autor je i koautor stručnih članaka iz područja javne nabave.

 

Ostap Graljuk

Ostap Graljuk

Ostap Graljuk, EOJN RH,  sudjelovao je u projektu izrade Elektroničkog oglasnika javne nabave RH 2008. godine. Od 2012. radi na projektu razvoja nove platforme za elektroničko poslovanje na kojoj se, uz objavljivane postupaka javne nabave i koncesija, otvara mogućnost novih elektroničkih modula u postupcima javne nabave. Bio je član radne skupine koja je implementirala module e-Nabave u Elektronički oglasnik javne nabave RH.

 

Siniša Begović

Siniša Begović

Siniša Begović, MBA kroz svoju dugogodišnju menadžersku i konzultantsku karijeru konstantno se usavršava i radi na kompleksnim e-commerce i e-business sustavima s usmjerenjem na poslovni, idejni i funkcionalni aspekt. Diplomirao je novinarstvo, a nekoliko se godina kasnije usavršava na MBA postdiplomskom studiju Ekonomskog fakulteta u, te magistrira na MBA postdiplomskom studiju, University of Gloucestershire u Velikoj Britaniji. Trenutno završava postdiplomski studij iz tehnologije i edukacije, University of Leeds, UK. Autor je više desetaka stručnih članaka, te je autor 4 knjige i 2 vodiča o e-poslovanju sufinanciranih od strane nekoliko EU projekata. Certificirani je Adobe Web Site designer, te e-business i ecommerce CEC™ konzultant.

 

Smiljana Bezić

Smiljana Bezić

Smiljana Bezić, ovlašteni trener u sustavu javne nabave sa višegodišnjim iskustvom u Odjelu za nabavu Sveučilišta u Splitu. Diplomirala na Pravnom fakultetu. Vlasnica je konzultantske tvrtke Vademecum d.o.o. - sa uslugama u području javne nabave. Izvrstan poznavatelj primarnih i sekundarnih izvora prava za javnu nabavu. Vrsni stručnjak i predlagatelj zakonskih izmjena. Uvijek otvorena za raspravu i savjete prema naručiteljima. Autorica je većeg broja znanstvenih i stručnih radova na temu javne nabave.

 

Vlasta Linić

Vlasta Linić

Vlasta Linić, ravnateljica Direkcije za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, diplomirana je pravnica i licencirani trener javne nabave s višegodišnjim iskustvom u održavanju programa izobrazbe i usavršavanja u području javne nabave. Niz godina radila je na provedbi javnih nabava građevinskih radova i usluga. Koautor je knjige Priprema i realizacija investicija u javnoj nabavi i dopuna iste. Voditelj je i član projektnih timova infrastrukturnih projekata u kulturi, financiranih EU sredstvima te radi na njihovoj pripremi i provedbi.

 

Zoran Turuk

Zoran Turuk

Zoran Turuk, ovlašteni trener iz javne nabave sa višegodišnjim iskustvom u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture.  Diplomirao na Ekonomskom fakultetu.  Završio je brojna dodatna osposobljavanja: tečaj za internog auditora prema normi ISO 9001 (CRS), tečaj za vodećeg auditora prema normi ISO 9001 (LRQA), tečaj za osobu odgovornu za sigurnosnu zaštitu u luci (Pomorski fakultet Rijeka), tečaj Upravljanje projektnim ciklusom – početna razina (Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU) i ima položen državni stručni ispit. Autor je i koautor više stručnih radova.

 

Zoran Vuić

Zoran Vuić

Zoran Vuić, dipl.iur, Uprava za politiku javnu nabave, položen pravosudni ispit. Dvadeset godina radnog iskustva, radno iskustva na poslovima pravne zaštite povodom izjavljenih žalbi u postupcima javne nabave. Sedam godina radnog iskustva na poslovima javne nabave: sudjelovao u izradi Zakona o javnoj nabavi i podzakonskih propisa u području javne nabave, poslovi nadzora javne nabave, izrada stručnih mišljenja i drugi poslovi. Predavač na većem broju savjetovanja i radionica s temama iz područja javne nabave. Autor većeg broja stručnih članaka s temama iz područja javne nabave.

 

Zvonimir Jukić

Zvonimir Jukić

Zvonimir Jukić, Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, ovlašteni trener javne nabave, sa višegodišnjim iskustvom u radu EOJN. Sudjelovao je kao član radne skupine u izradi i unaprijeđenju Elektroničkog oglasnika javna nabave (EOJN RH). Član je radne skupine za elektroničku javnu nabavu pri Europskoj komisiji. Diplomirao je na Pravnom fakultetu i položio pravosudni ispit. Kontinuirano se usavršava na radionicama i stručnim skupovima o javnoj nabavi u zemlji i inozemstvu.