Dino Konsuo

Dino Konsuo

Dino Konsuo, stručnjak u području računovodstva s višegodišnjim iskustvom u poslovanju poduzetnika u Hrvatskoj i Sloveniji.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rotterdamu u području računovodstva i revizije. Kontinuirano prati porezne i računovodstvene propise te savjetuje klijente o pokretanju i vođenju posla.

 

Ivica Pranjić

Ivica Pranjić

Ivica Pranjić, ovlašteni trener za javnu nabavu, konzultant u PJR, sa višegodišnjim iskustvom u javnom sektoru – Ministarstvo financija, Studentski centar u Zagrebu, Zagrebački holding, APIS IT. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu. Napisao brojne stručne članke.

 

Janjić Aleksandra

Janjić Aleksandra

Direktorica Karolina savjetovanje te konzultantica u području upravljanja EU projektima.

Aleksandra Janjić, diplomirana pravnica i dobitnica Rektorske nagrade Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku, je kroz 26 godina rada stekla veliko iskustvo na području prikupljanja sredstava te izrade projekata.

Kao trenerica i konzultantica od 2000. je održala niz predavanja za javni te privatni sektor. Surađivala je kao vanjska suradnica i sa međunarodnim organizacijama od kojih bi posebno istakli ADF, ASB, UNHCR, UNDP, EPRD, WYG, Deloitte  te za lokalnu i regionalnu samoupravu, ministarstva i urede Vlade RH i nacionalne agencije (ASOO, Ministarstvo uprave, Ministarstvo kulture, Ministarstvo branitelja, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH, JU RERA SDŽ, JU RERA ŠKŽ).

Od 2011. je i predavačica u Algebri u sklopu programa obrazovanja „Voditelj izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova“.

 

Karmen Meić

Karmen Meić

Karmen Meić, ovlaštena trenerica u području javne nabave sa višegodišnjim iskustvom u Gradu Varaždinu. Potpuno predana svom poslu. Živi javnu nabavu i aktivno sudjeluje i provodi postupke javne nabave.  

 

Katarina Nataša Merćep

Katarina Nataša Merćep

Katarina Nataša Merćep, ovlašteni trener javne nabave sa dugogodišnjim iskustvom u Gradu Splitu. Završila Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu (smjer vanjska trgovina)  i stekla zvanje diplomiranog ekonomiste. Aktivno sudjeluje i provodi postupke javne nabave. Voli izazove i odgovornost.

 

Kristina Petljak

Kristina Petljak

dr.sc. Kristina Petljak, stručnjakinja za izradu poslovnih planova, pripremu i provođenje EU projekata. Doktorirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Posjeduje bogato iskustvo u evaluaciji, pripremi i vođenju EU projekata, te praktično iskustvo u izradi poslovnih planova za poduzetničke pothvate.   

 

Ljiljana Tišma

Ljiljana Tišma

Ljiljana Tišma, viši stručni savjetnik u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske.

 

Loreta Zdrilić

Loreta Zdrilić

Loreta Zdrilić, stručnjak za javnu nabavu, Klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice. Diplomirala na Ekonomskom fakultetu poslovnu ekonomiju, smjer menadžment. Stekla je Certifikat za internog auditora prema normi 9001 ( DNV GL ) te Certifikat u području javne nabave izdan od Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. Član je povjerenstva za izradu nacrta II. Nacionalnog akcijskog plana za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2018. - 2020. godine s pogledom do 2023. godine pri Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

 

Mirjana Matijašević

Mirjana Matijašević

Mirjana Matijašević je profesorica hrvatskog jezika i književnosti te diplomirana fonetičarka (smjer govorništvo). Direktorica je i vlasnica tvrtke Heureka koja nudi različite vrste edukacija. Također je i certificirana medijatorica (izmiriteljica) upisana u Registar izmiritelja pri Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske. Od 2016. drži edukacije iz šireg spektra govorništva i podučava hrvatski jezik djecu i odrasle te domaće i strane osobe. Lektorirala je nekoliko knjiga i brojne članke. Piše članke i uređuje blog s komunikološkim temama. Trenutno je na postdiplomskom specijalističkom studiju Upravljanje ljudskim potencijalima. Uživa u prirodi, voli čitati, svira gitaru, aktivno pjeva i pleše, smatra da je osmijeh najmoćnije ljudsko oružje i vjeruje da u svakome čovjeku leži dobar govornik. Katkad je samo potrebno probuditi ga!

 

Nada Gunjača

Nada Gunjača

Nada Gunjača, ovlašteni trener za javnu nabavu sa višegodišnjim iskustvom u Gradu Rijeci. Diplomirala na Pravnom fakultetu.  Koautorica je tri priručnika i više članaka iz područja javne nabave.