Datum održavanja:
Srijeda, 26.01.2022.  -  Petak, 28.01.2022.
Mjesto održavanja:

WEBINARI
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Trodnevni trening javne nabave - WEBINARI 24 boda

Redovito usavršavanje u javnoj nabavi - 24 boda

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o redovitom usavršavanju u trajanju od 24 sata (24 boda).

 

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabavesa i bez certifikata
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave – svih struka
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

RASPORED PREDAVANJA

1. dan

Žalbe i presude u području javne nabave, Izvršenje ugovora i utjecaj promjene cijena na tijek izmjene ugovora, Provedba nabave za potrebe obnove zgrada - WEBINAR 8 bodova

 

8:30 – 9:00

   Registracija polaznika                                                          

9:00 – 12:15

 

pauza

10.30 - 10.45   

       Žalbe i Presude u području javne nabave

 • Osobito bitne povrede postupaka javne nabave
 • Pravni interes ponuditelja
 • Žalbe i presude na dokumentaciju o nabavi
 • Žalbe i presude na tehničke specifikacije predmeta nabave
 • Žalbe i presude na kriterije za odabir gospodarskih subjekata
 • Žalbe i presude na kriteriji za odabir ENP
 • Jamstva i ažurirani dokumenti

   Interaktivna radionica,  pitanja i odgovori, diskusija

12:15 – 12:45

   Pauza

13:45 - 15:45

      Izvršenje ugovora o javnoj nabavi 

 • Utjecaj promjene cijena tijekom trajanja ugovora
 • poseban osvrt na Zaključak Vlade o postupanju radi ublažavanja posljedica poremećaja cijena građevinskog materijala i proizvoda (NN 107/2021) na pripremu postupaka i one u tijeku
 • Izmjene ugovora sukladno Zakonu o javnoj nabavi
 • Izmjene ugovora sukladno Zakonu o obveznim odnosima
 • Aktualna mišljenja i tumačenja oko promjene cijena radova i materijala

      Nabava roba, usluga i radova za postupke obnove zgrada oštećenih u potresu na području Grada Zagreba, Krapinsko--zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

 • novi zakonodavni okvir za postupke nabave roba, usluga i radova za potrebe obnove - Pravilnik o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove  
 • sukob interesa i načela nabave za potrebe obnove
 • planiranje nabave i registar ugovora za obnovu zgrada oštećenih u potresu
 • nabava radova do 40 mil kn
 • rokovi, otvaranje ponuda i zapisnici
 • žalba na odluku o odabiru ili poništenju nabave za obnovu zgrada oštećenih u potresu

    Provedba postupka nabave roba, usluga i radova za potrebe obnove na modulu jednostavne nabave na EOJN

 • Javna objava poziva na EOJN
 • Ograničeno prikupljanje ponuda od odabranih gospodarskih subjekata
 • praktični primjer na EOJN

     Interaktivna radionica, pitanja i odgovori, diskusija

2. dan

Dokumentacija o nabavi, kriteriji za ENP, Zaprimanje i javno otvaranje ponuda, potencijalne žalbe u fazi pregleda i ocjena ponuda - WEBINAR 8 bodova

9:00 – 12:15

 

pauza

10.30 - 10.45 

    Dokumentacija o nabavi

 • Obvezni sadržaj Dokumentacije o nabavi
 • Kako izbjeći žalbe na dokumentaciju
 • Rješenja DKOM u fazi objave i ispravaka Dokumentacije o nabavi
 • Tehničke specifikacije za robe, usluge i radove i jednakovrijednost
 • Formuliranje tehničkih specifikacija
 • Gdje pronaći norme?
 • Kriterij jednakovrijednosti i dokazivanje jednakovrijednosti
 • Može li se primijeniti odredba članka 293. ZJN 2016 u odnosu na jednakovrijednost?
  • ogledni primjer Dokumentacije o nabavi

    Ključni kriteriji za odabir Ekonomski Najpovoljnije Ponude

 • Povezivanje kriterija sa predmetom nabave i načini bodovanja
 • Mogući kriteriji za odabir ENP pri nabavi roba, usluga i/ili radova
 • Ogledni primjeri za najčešće predmete nabave
 • Modeli evaluacije ponuda prema odabranim kriterijima za ENP

    Interaktivno predavanje, ogledni primjer DON, pitanja i odgovori

12:15 – 12:45  Pauza
12:45 - 15:45

    Zaprimanje i javno otvaranje ponuda    

 • Zaprimanje elektroničkih dijelova ponude i dijelova ponude koji nisu elektronički
 • Javno otvaranje ponuda
 • Kad javno otvaranje nije obvezno?
 • Tijek javnog otvaranja sa učitavanjem digitalnih ključeva
 • Zapisnik o javnom otvaranju ponuda i prilozi
  • ogledni primjer zapisnika

    Pregled i ocjena ponude

 • Pregled i ocjena ponuda – izmjene u redoslijedu pregleda i ocjene ponuda
 • Pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda
 • Razlozi za isključenje gospodarskog subjekta
 • Tajnost ponude – koji dijelovi ponude ne mogu biti tajni
 • Provjera podataka iz ESPD obrasca - ažurirani popratni dokumenti
 • Ponuda zajednice gospodarskih subjekata i podugovaratelja u postupku javne nabave
 • Oslanjanje na sposobnost drugih gospodarskih subjekata
 • rok mirovanja i žalbeni rok

     Interaktivna radionica, pitanja i odgovori

3. dan

Pregovarački postupak bez prethodne objave, Natjecateljski postupak, Dinamički sustav javne nabave vs Okvirni sporazumi - WEBINAR 8 bodova

9:00 – 12:15

 

pauza

10.30 - 10.45 

       Pregovarački postupak bez prethodne objave - iznimna žurnost, za dodatne isporuke robe, za nove usluge iz izvornog ugovora, za nove radove iz izvornog ugovora

 • preduvjeti za korištenje najmanje transparentnog postupka nabave
 • postupak bez obveznih zakonskih rokova
 • izlaz iz situacije kad u otvorenom postupku nije dostavljena niti jedna ponuda niti jedna prikladna ponuda
 • specifičnost u dokumentaciji o nabavi
 • procedura na EOJN

      Natjecateljski postupak uz pregovore / Pregovarački postupak sa prethodnom objavom

 • namjena: za situacije kad u prethodno provedenom otvorenom ili ograničenom postupku sve ponude bile nepravilne ili neprihvatljive
 • pravni i operativni tijek i procedura postupka za javne i sektorske naručitelja 

      Dinamički sustav javne nabave vs. Okvirni sporazum

 • Dinamički sustav vs. Okvirni sporazum
 • Priprema dinamičkog sustava nabave
 • Podjela predmeta nabave i izračun procijenjene vrijednosti
 • Provedba dinamičkog sustava nabave - ogledni primjer na EOJN
 • Prva faza – uspostava dinamičkog sustava nabave
 • Druga faza – sklapanje ugovora u okviru dinamičkog sustava nabave
 • Uspostava dinamičkog sustava od strane središnjeg tijela za nabavu
 • Rokovi za izjavljivanje žalbe u dinamičkom sustavu nabave

   Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori, diskusija

12:15 – 12:45     Pauza
12:45 - 15:45

      Tijek pregovaračkog postupka bez prethodne objave na EOJN

 • Ogledni primjer na EOJN
 • Upućivanje poziva gospodarskim subjektima za dostavu inicijalne ponude
 • Objava Obavijesti za ex ante transparentnost
 • Objava Obavijesti o dodjeli ugovora

    Tijek dinamičkog postupka javne nabave na EOJN

 • Ogledni primjer objave o nadmetanju na EOJN
 • Ogledni primjer mini nadmetanja na EOJN

    Tijek okvirnog sporazuma sa jednim i više gospodarskih subjekata

 • Ponovna provedba nadmetanja i dodjeljivanje pojedinačnih ugovora

Predavači:

    Karmen Meić (Grad Varaždin),  Kristina Zovko (Grad Zagreb), Zoran Turuk (Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture), Zvonimir Jukić (DKOM), Ostap Graljuk (EOJN),  Alenka Poljičak (APPA)

 

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o redovitom usavršavanju u području javne nabave - 24 bodova
 • Prezentacija predavača
 • prikaz pregovaračkog postupka bez prethodne objave na EOJN
 • prikaz dinamičkog sustava javne nabave na EOJN
 • prikaz tijeka okvirnog sporazuma sa jednim i više gospodarskih subjekata
 • prikaz objave registra ugovora za jednostavnu nabavu
 • ogledni primjer Dokumentacije o nabavi
 • ogledni primjer javnog otvaranja ponuda na EOJN
 • ogledni primjer Zapisnika o otvaranju ponuda
 • savjetovanje tijekom predavanja

Molimo da popunite prijavnicu, nakon čega ćete dobiti ponudu automatski.

Potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

Hvala!

 
PRIJAVNICA
2.500,00 kn
 
Cijena za prijavu je sveukupna cijena.
 
Pogledajte druge termine