Datum održavanja:
Srijeda, 09.02.2022.
Mjesto održavanja:

WEBINAR
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Plan nabave i registar ugovora/O.S. - zakonske i prekršajne odredbe za obveznike javne nabave - WEBINAR 5 bodova za ovlaštene revizore

S izmjenama za planiranje nabave za nabavu roba, usluga i radova za potrebe obnove zgrada po Zakonu o obnovi!

ONLINE edukacija

Stalno stručno usavršavanje - 5 bodova za ovlaštene revizore

*OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija dobili smo prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom webinaru revizorima priznati 5 bodova iz Osnovnih aktivnosti za ostala područja. 

Pri popunjavanju prijave obvezno je u polju „Napomena“ upisati svoj (revizorski) registarski broj radi priznavanja bodova.

 

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Ovlaštenim revizorima

RASPORED PREDAVANJA

8:30 – 9:00

   Registracija polaznika                                                          

9:00 – 12:15

 

pauza

10.30 - 10.45

    Aktualnosti o planiranju javne nabave za 2022. godinu

 • Izmjene pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi
 • zakonski okvir za planiranje javne nabave
 • donošenje Plana nabave za 2022. Godinu
 • objavljivanje Plana nabave
 • specifičnost Plana nabave za zajedničku i središnju javnu nabavu
 • definiranje predmeta nabave
 • određivanje CPV oznake i bitnih rokova za planiranje
 • izmjene i dopune Plana tijekom godine
 • primjena načela transparentnosti u planiranju postupaka

    Aktualnosti o evidenciji Registra ugovora o javnoj nabavi / Okvirnih sporazuma

 • Zakonski okvir za izradu i ažuriranje Registra
 • Ustrojavanje registra posredstvom standardnih obrazaca sukladno Uredbi o standardnim obrascima EU
 • Specifičnosti registra za središnju i zajedničku nabavu
 • Izrada i ažuriranje registra ugovora o javnoj nabavi roba, usluga i radova
 • Izrada i ažuiranja registra okvirnih sporazuma za središnju javnu nabavu, te ugovora sklopljenih temeljem okvirnih sporazuma

    Prekršajne odredbe obveznika javne nabave u domeni plana nabave i registra ugovora o javnoj nabavi / okvirnih sporazuma

 • Prekršajne odredbe za pravnu i odgovornu osobu u pravnoj osobi obveznika javne nabave
 • Specifičnosti prekršajnih odredbi za korisnike središnje i zajedničke nabave
     Pitanja i odgovori

   Interaktivna radionica,  pitanja i odgovori, diskusija

12:15 – 12:45

   Pauza

12:45 - 14:45

     Ogledni primjeri izrade i ažuriranja Plana javne nabave na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH (EOJN RH)

 • ogledni primjeri planova nabave na Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN)
 • ogledni primjer popunjavanja predloška na EOJN
 • ogledni primjer izmjene, brisanja i dopunjavanja plana na EOJN

    Ogledni primjer izrade i ažuriranja Registra ugovora / okvirnih sporazuma na EOJN RH

 • Ogledni primjer izrade standardnog obrasca za dodjelu ugovora na EOJN
 • Ogledni primjer izrade registra narudžbenica za jednostavnu nabavu na EOJN
 • Ogledni primjer ažuriranja registra na EOJN

    Središnja i zajednička nabava kroz EOJN

 • Ogledni primjeri plana nabave za središnju nabavu
 • Ogledni primjeri za evidenciju OS za središnju nabavu
 • Tko vodi evidenciju i ažuriranja ugovora o javnoj nabavi sklopljenih temeljem OS
 • Ogledni primjeri tromjesečnih evidencija ugovora na temelju OS
 • Zajednička nabava - zakonski okvir i realizacija na EOJN
 • Dogovor oko zajedničke nabave - tko provodi u ime zajednice naručitelja

    Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori, diskusija

Predavači:

    Ostap Graljuk (EOJN),  Alenka Poljičak (APPA)

 

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o stalnom stručnom usavršavanju  - 5 bodova za ovlaštene revizore
 • ePrezentacija
 • prikaz planiranja i registra ugovora/narudžbenica, te središnje nabave direktno na EOJN
 • savjetovanje tijekom predavanja

Kako popuniti Obrazac - Evidencija o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora?

U obrascu se upisuju ostvareni bodovi na sljedeći način:

U dio A obrasca ostvareni bodovi stalnog stručnog usavršavanja za osnovne aktivnosti iz članka 7. stavka 1. točke 1. Pravilnika upisuje se 5 bodova za ostala područja  prema klasifikaciji u čl. 8. stavak 1. točka 3. Praivlnika.

Ovdje možete preuzeti Obrazac - Evidencija o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora

 

Molimo da popunite prijavnicu, nakon čega ćete dobiti ponudu automatski.

Potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

Hvala!

 
Trenutno nema drugih termina.
 
PRIJAVNICA
800,00 kn
 
Cijena za prijavu je sveukupna cijena.