Datum održavanja:
Petak, 26.04.2024.
Mjesto održavanja:

WEBINAR
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Aktualnosti u svezi Dokumentacije o nabavi, te pregledu i ocjeni ponuda do sklapanja ugovora o javnoj nabavi - WEBINAR 8 bodova

Redovito stručno usavršavanje u javnoj nabavi - 8 bodova

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 154/2023) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Sektora za politiku javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o redovitom usavršavanju u trajanju od 8 sati (8 bodova).

 

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabave – sa i bez certifikata
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave – svih struka sa i bez certifikata
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

RASPORED PREDAVANJA

Aktualnosti u svezi Dokumentacije o nabavi, te pregledu i ocjeni ponuda do sklapanja ugovora o javnoj nabavi  - WEBINAR 8 bodova

Evidencijski broj programa: 2024-0111

8:55 – 9:00

   Registracija sudionika                                

9:00 – 12.15

pauza

10.30 - 10.45

        Dokumentacija o nabavi

 • Izrada Dokumentacije o nabavi prema novima zakonskim i podzakonskim propisima 
  • Ogledni primjer DON
 • Kriteriji za odabir gospodarskih subjekata
  • Osnove za isključenje
  • Ocjena sposobnosti gospodarskih subjekata - primjeri
  • Rizici kod određivanja kriterija tehničke sposobnosti - reference 
 • Izmjena DON i produženje roka za dostavu ponuda - varijante
 • Žalba na DON i izmjene u fazi do roka za dostavu ponuda
 • Praksa DKOM-a za fazu izrade i objave DON i izmjena DON

 Interaktivna radionica, ogledni primjer DON, pitanja i odgovori

12:15 - 12:45

   Pauza

12:45 - 15:45

     Pregled i ocjena ponuda  - aktualnosti prema novim zakonskim izmjenama 

 • Tijek pregleda i ocjene ponuda
 • Sastavljanje zapisnika o javnom otvaranju i zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
 • Praksa DKOM-a za fazu pojašnjenja i dopunjavanja ponuda
 • Primjena članaka 263. i 293. ZJN 2016.
 • Ažuriranje ESPD-a
 • Upotpunjavanje i dopunjavanje ponude - dopuštene opcije
 • e-žalba - obveze naručitelja prema novim zakonskim izmjenama
 • Odluka o odabiru ili odluka o poništenju
 • Zakonske osnove za poništenje postupka
 • Ugovaranje - važne napomene

    Interaktivna radionica, pitanja i odgovori

U kotizaciju je uključeno:

 • Potvrda o redovitom stručnom usavršavanju u području javne nabave - 8 bodova (za specijaliste javne nabave)
 • Prezentacija predavača
 • ogledni primjer Dokumentacije o nabavi 
 • ogledni primjer Zapisnika o pregledu i ocjeni ponude
 • ogledni primjer Odluke o odabiru / Odluke o poništenju
 • savjetovanje tijekom predavanja

Molimo da popunite prijavnicu, nakon čega ćete dobiti ponudu automatski.

Potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr 

Hvala!

 
Trenutno nema drugih termina.
 
 
PRIJAVNICA
143,00 €
 
Cijena za prijavu je sveukupna cijena.