Datum održavanja:
Ponedjeljak, 18.03.2024.
Mjesto održavanja:

WEBINAR
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Izrada investicijske studije - interaktivna radionica online

Za povlačenje (bespovratnih) financijskih sredstava iz EU, poticaje pojedinih ministarstava ili za kredit banke, te u svrhu ulaganja u vlastito poslovanje, potrebna vam je i investicijska studija (studija izvodljivosti). 

Studija izvodljivosti ili Feasibility study spada u dokumente čija je namjena pružiti osnovu za odlučivanje treba li krenuti u realizaciju ideje/projekta. Obuhvaća ekonomske, pravne, tehnološke, lokacijske, organizacijske, vremenske i ostale komponente. Osim toga, može sadržavati nekoliko opcija ili metoda za dostizanje potencijalnog poslovnog uspjeha.

Studija izvodljivosti radi se prema iznimno kompleksnoj metodologiji izrade.

2021. godine započet je novi višegodišnji financijski okvir EU sa fokusom na zelenu i digitalnu tranziciju. Time se otvaraju brojne mogućnosti sufinanciranja projekata sredstvima iz fondova. Ključni dokument u pripremi takvih projekata predstavlja studija izvodivosti te analiza koristi i troškova, u kojoj se detaljno i po propisanoj metodologiji analiziraju sve koristi i troškovi projekta te se prezentira njegova opravdanost  za financiranje iz EU fondova.

Radionica je namjenjena:

 • javnom i privatnom sektoru
 • JLP(R)S - gradovima, županijama, općinama 
 • vlasnicima i menadžmentu u malom i srednjem poduzetništvu
 • financijskim analitičarima
 • specijalistima u kontrolingu, reviziji, financijama i računovodstvu
 • potencijalnim poduzetnicima
 • poduzetnicima početnicima
 • svima koji trebaju pripremati investicijske studije / studije izvodiljivosti za sebe i kreditore
 • svima koji se pripremaju za korištenje EU fondova

Program edukacije u potpunosti je koncipiran u skladu s preporučenim sadržajem poslovnog plana HBOR-a.

Što ćete naučiti?

Radionica obuhvaća praktičan rad sa polaznicima na konkretnom primjeru na kojem će se obraditi svi elementi Investicijske studije.

RASPORED PREDAVANJA

8:30 – 9:00

    Prijava sudionika                                         

9:00 – 12:15

    Uvodni dio

 • Terminologija
 • Što želimo naučiti
 • Kriteriji za donošenje investicijske odluke
 • Kriteriji vezani za odluke o financiranju investicijskog projekta
 • Očekivanja

   Sadržaj Investicijske studije 1

 • Uvod
 • Sažetak ulaganja
 • Informacije o investitoru i predmet poslovanja
 • Analiza dosadašnjeg financijskog poslovanja
 • Analiza okruženja: PEST
 • Analiza industrijske grane: 5 Forces
 • SWOT analiza
 • Analiza tržišta
  • Analiza tržišta nabave
  • Analiza tržišta prodaje
 • Dinamika i struktura zaposlenih
 • Tehnički elementi ulaganja
  • Opis tehničko-tehnološkog procesa
 • Lokacija – mikro i makro
 • Zaštita čovjekove okoline
12:15 - 13:00     pauza
13:00 - 16:00

     Sadržaj Investicijske studije 2

Dinamika realizacije ulaganja

 • Rokovi /faze implementacije
 • Dinamika izgradnje
 • Početak rada… utjecaj na povlačenje kreditnih sredstava.

Ekonomsko-financijska analiza

 • Formiranje ukupnog prihoda
 • Ulaganje u osnovna sredstva
 • Proračun amortizacije
 • Poslovni rashodi
 • Ulaganje u obrtna sredstva
 • Struktura ulaganja u osnovna i obrtna sredstva
 • Izvori financiranja i kreditni uvjeti:
  • Izvori financiranja
  • Obračun kreditnih obveza
  • Metoda jednakih rata; Metoda jednakih anuiteta
 • Proračun troškova i kalkulacija cijena
 • Projekcija računa dobiti i gubitka
 • Financijski tok (za analizu financijske stabilnosti / likvidnosti projekta);
 • Ekonomski tok (za analizu profitabilnosti ulaganja);
 • Projekcija bilance
 • Međuovisnost financijskih izvještaja
 • Ekonomski tok

      Ekonomsko-tržišna ocjena

     Statička ocjena efikasnosti investicijskog projekta

     Dinamička ocjena projekta

 • Metoda nediskontiranog razdoblja povrata ulaganja
 • Metoda diskontiranog razdoblja povrata ulaganja
 • Metoda neto sadašnje vrijednosti (NPV)
 • Metoda relativne sadašnje vrijednosti – indeks profitabilnosti (PI)
 • Metoda interne stope povrata (IRR)
 • Metoda anuiteta
 • WACC metoda

      Analiza rizika projekta

 • Analiza praga rentabilnosti
 • Analiza osjetljivosti
 • Analiza scenarija
 • Zaključna ocjena projekta.

     Interaktivna radionica, vježbe

U kotizaciju je uključeno:

 • Certifikat o usavršavanju
 • Materijal predavača - tiskani materijal
 • Podloga za izračune 
 • Praktičan rad sa polaznicima na konkretnom primjeru excel formatu na kojem će se obraditi svi elementi Investicijske studije.
 • savjetovanje tijekom predavanja

Sudjelovanje putem ZOOM platforme

 • kotizacija : 143,00 eura
 • komoditet vlastitog prostora
 • ušteda vremena i novca (nema potrebe za prijevozom i smještajem ukoliko se nalazite izvan Zagreba)
 • nema potrebe za traženjem parking mjesta
 • moguće je anonimno postavljanje pitanja predavaču
 • profesionalna video produkcija
 • aktivno sudjelovanje putem ZOOM platforme, vizualno i zvučno, te pisanim upitom

Kako se prijaviti i sudjelovati na APPA online edukacijama - provjerite OVDJE

VIŠE PRAKSE NEGO TEORIJE!

Molimo da popunite prijavnicu, nakon čega ćete dobiti ponudu automatski. 

Potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

Hvala Vam.

 
 
PRIJAVNICA
143,00 €
 
Cijena za prijavu je sveukupna cijena.
 
Pogledajte druge termine