25. 05. 2020.
Prestala važiti Odluka o ograničavanju korištenja sredstava državnog proračuna

Prošli tjedan je usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu, te objavljen u Službenom listu NN 58/2020 (19.5.2020.).

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestala je važiti Odluka o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna za 2020. godinu (»Narodne novine«, br. 41/20.).

Što se sada mijenja?

Novim izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2020. godinu naručiteljima koji je financiraju iz državnog proračuna je omogućeno pokretati nove postupke javne i jednostavne nabave, naravno, uz prethodnu provjeru raspoloživosti sredstava za određeni predmet nabave u vlastitom proračunu / financijskom planu.

Za redovan rad i poslovanje, naručitelju je uobičajeno potreban cijeli set predmeta nabave. Za proračunske i izvanproračunske korisnike državnog proračuna javnu nabavu provodi Središnji državni ured za središnju javnu nabavu pod procedurom središnje nabave.

Središnja nabava je podijeljena u 14 kategorija, te se provode postupci sklapanja okvirnih sporazuma sukladno kojima krajnji korisnik ima pravo i obvezu sklapanja ugovora o javnoj nabavi. To je nabava sljedećih predmeta nabave:

  • energenata (opskrba električnom energijom, opsrkba plinom, goriva),
  • IT opreme i licenciranog softwera
  • elektroničke komunikacijske usluge  (fiksna i mobilna),
  • raznih usluga (poštanske usluge, osiguranje, zaštitarske usluge, usluge ispisa, usluge održavanja i servisiranja vozila, usluge tekućeg održavanja i čišćenja objekata) i
  • raznog materijala (uredski, potrošni).

U slučaju da naručitelj ima sklopljene ugovore temeljem sklopljenih okvirnih sporazuma koje je sa dobavljačima sklopio Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, nastaviti će ih učinkovito i ekonomično trošiti. Ukoliko je potrebno naručitelj može sklopiti aneks ugovora sukladno odredbama ZJN 2016 o izmjenama ugovora.

Ukoliko je naručitelj već iskoristio mogućnosti aneksiranja ugovora do tolerantnih vrijednosti sukladno ZJN (članci 315. do 320.) potrebno je pristupiti novom postupku, provesti  odgovarajući postupak i ugovoriti nabavu koja će osigurati racionalno trošenje javnih sredstava isključivo u svrhu ostvarivanja ciljeva  i svrhe postojanja naručitelja.

Predmeti nabave koji su neophodni za domove za starije i nemoćne, bolnice, vrtiće, škole su prehrambeni proizvodi. Posebnu pažnju se skrenulo upravo na tu nabavu Odlukom o uvjetima i kriterijima koje pri javnoj nabavi moraju zadovoljiti poljoprivredni i prehrambeni proizvodi (NN 41/2020).

Ovom se Odlukom radi sigurnosti opskrbe javnih naručitelja određuje nabava poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

Za vrijeme trajanja bolesti COVID-19 javni naručitelj će poljoprivredne i prehrambene proizvode nabavljati od gospodarskih subjekata, obvezno primjenjujući kriterije za odabir ponude iz članka 284. stavka 7. Zakona o javnoj nabavi koji se odnose na kvalitetu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda osobito vodeći računa da su isti proizvodi sezonski, ekološki, integrirani proizvodi i dr., čime se osigurava veća svježina ili niže opterećenje okoliša u pogledu kraćeg prijevoza, bez obzira na vrstu postupka javne nabave.

Može li naručitelj temeljem ove odluke i upute o nabavi prehrambenih proizvoda nabavljati domaće proizvode i kako?

Osim prehrambenih proizvoda trenutno je vrlo aktualna nabava medicinskih proizvoda, kao što je medicinski potrošni materijal. Možemo li u tu svrhu koristiti direktno ugovaranje i kako to napraviti? Da li je bolje sklapati ugovore za kraća razdoblja zbog nestabilnosti cijena ili okvirne sporazume sa više dobavljača?

Različita su pitanja sa kojima se svaki dan susrećemo, te vam ih želimo predstaviti na našim online edukacijama, a koje možete provjeriti OVDJE.

 
  Novosti - Sve