02. 09. 2019.
Kriteriji za ekonomski najpovoljniju ponudu za radove

Kako odrediti dobre kriterije za ENP u otvorenom postuku za nabavu radova?

Pogledajte u nastavku jedan od primjera za kriterij za ENP u postupku za radove:

izvadak iz DON za radove:

Kriteriji za odabir ponude te relativni ponder kriterija

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda.

Ponuda koja zadovolji sve zahtjeve iz prethodnih dijelova dokumentacije o nabavi i u kojoj Ponuditelj ili zajednica gospodarskih subjekata dokaže sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, ekonomsku i financijsku sposobnost te tehničku i stručnu sposobnost, vrednuje se na temelju kriterija za odabir ponude.

Kriteriji za odabir su:

  1. cijena ponude,
  2. specifično iskustvo stručnjaka i
  3. garancijski period za isporučenu opremu.

Svaki od kriterija ocjenjuje se zasebno sukladno navedenim zahtjevima, a zbroj bodova dodijeljen po svakom od kriterija određuje ukupan broj bodova.

Maksimalan broj bodova je 100. Svaki kriterij donosi određeni broj bodova kako je prikazano tablicom u nastavku.

R.br.

Kriterij

Relativni ponder kriterija

Maksimalni broj bodova

1

Cijena ponude

75%

75

2

Specifično iskustvo nominiranih stručnjaka

15%

15

3

Garancijski period za isporučenu opremu

10%

10

Maksimalni broj bodova ukupno

100

 

Odabrana će biti ponuda koja ostvari najveći broj bodova prema definiranim kriterijima. Izračun broja bodova iskazat će se na dvije decimale.

Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, javni Naručitelj odabrat će ponudu koja je zaprimljena ranije sukladno članku 302. stavku 3. ZJN 2016.

Cijena ponude

Naručitelj kao jedan od kriterija određuje cijenu ponude, bez PDV-a. Maksimalan broj bodova koji Ponuditelj može ostvariti u okviru kriterija cijene ponude je 75 bodova.

Maksimalan broj bodova za kriterij cijene dodijelit će se ponudi s najnižom cijenom.

Bodovna vrijednost ponuda drugih Ponuditelja za kriterij (1) određivat će se korištenjem sljedeće formule:

Pri čemu su:

CP – broj bodova koji ostvari ponuda na temelju kriterija cijene

Cmin – najniža cijena (iz ponude koja ima najmanju ponuđenu cijenu)

Cp – cijena iz promatrane ponude

U slučaju da se navedenom metodologijom izračuna dobije broj s više od dvije decimale, izvršit će se zaokruživanje na dvije decimale na način da ukoliko je treća decimala broj veći ili jednak 5, druga decimala uvećat će se za jedan. Ukoliko je treća decimala broj manji od 5, druga decimala se ne mijenja.

Specifično iskustvo stručnjaka

Naručitelj kao drugi kriterij određuje specifično iskustvo stručnjaka koje Ponuditelj nominira sukladno točki X ove dokumentacije o nabavi i koji će biti uključen u provedbu ugovora. Naručitelj traži dokaz da stručnjaci koje Ponuditelj nominira sukladno 0 ove dokumentacije o nabavi ima iskustvo u izvođenju radova iz domene ovog predmeta nabave. Samo oni stručnjaci koji zadovolje minimalne uvjete definirane u točki 0 ove dokumentacije o nabavi će biti uzeti u obzir za dodjeljivanje bodova prema kriterijima za odabir ekonomski najpovoljnije ponude.

Prema kriteriju bodovanja stručnjaka kako je navedeno u tablici u nastavku, ponuda može ostvariti maksimalnih 15 bodova.

R.br.

Specifično iskustvo

Broj referenci

Broj bodova

Maksimalan broj bodova

Stručnjak 1 – Voditelj tima / Predstavnik Izvođača u kontekstu Ugovora

S1

Broj projekata na kojima je navedeni stručnjak sudjelovao u funkciji predstavnika Izvođača na radovima izgradnje građevina ugovorenih prema  X Uvjetima ugovora za (projektiranje i) građenje koji su izgrađeni i stavljeni u funkciju, odnosno izvršena je primopredaja naručitelju (i/ili investitoru)

1

1

2

2 ili više

2

Stručnjak 2 – Inženjer gradilišta

S2

Broj projekata na kojima je navedeni stručnjak sudjelovao u funkciji glavnog inženjera i/ili inženjera gradilišta na radovima izgradnje građevina pojedinačne vrijednosti radova veće ili jednake 50 milijuna kuna (bez PDV) koji su izgrađeni i stavljeni u funkciju, odnosno izvršena je primopredaja naručitelju (i/ili investitoru)

1

1

3

2

2

3 ili više

 

3

 

Stručnjak 3 – Izrađivač tehničko-tehnološkog projekta postrojenja za mehaničku obradu otpada

….

Za svakog se stručnjaka specifično iskustvo prikazuje u popisu projekata uz navođenje izravnog kontakta Naručitelja tih radova (ime i prezime i svojstvo kontakt osobe i njezin direktan kontakt telefon i adresu elektroničke pošte) kod kojeg Naručitelj može provjeriti istinitost navoda. (U tu svrhu Ponuditelj može koristiti predloške na obrascima iz ove dokumentacije o nabavi – OBRAZAC 10 ili u kakvoj drugoj formi pružiti sve podatke predviđene u spomenutom obrascu.) Iz popisa projekata stručnjaka moraju biti vidljivi podaci vezani za kriterije koji se boduju. Popis projekata Ponuditelj prilaže u ponudi. Popis projekata treba biti vlastoručno potpisan od strane stručnjaka.

Ukoliko Ponuditelj ne dostavi navedene popise projekata za stručnjake, ponuda neće biti odbijena već će u traženom kriteriju ostvariti 0 bodova. Ukoliko pojedini stručnjaci ne dokažu minimum traženog iskustva iz ove točke DON-a, ne ostvaruju bodove u sklopu tog kriterija bodovanja stručnjaka, tj. broj bodova koji mu se dodjeljuje je 0.

Dodatni garancijski period za isporučenu opremu

Naručitelj kao treći kriterij određuje duljinu dodatnog garancijskog perioda za isporučenu opremu, koji pokriva razdoblje nakon isteka ugovornih obveza (nakon isteka Razdoblja obavještavanja o nedostacima i izdavanja Potvrde o ispunjenju Ugovora).

Osnova navedenog kriterija je ponuda s najvećim trajanjem dodatnog garancijskog perioda za isporučenu opremu. Uvjeti dodatnog garancijskog perioda za isporučenu opremu opisani su u poglavlju 4.17.1 Knjige 3 ove DON.

Prema kriteriju bodovanja duljine dodatnog garancijskog perioda za isporučenu opremu kako je navedeno u nastavku ponuda može ostvariti maksimalan broj bodova 10.

Maksimalni broj bodova će dobiti Ponuditelj ili više njih s maksimalno ponuđenom dužinom trajanja dodatnog garancijskog perioda. Ponuditelj s ponuđenim dodatnim garancijskim periodom u trajanju od 0 godina dobit će 0 bodova. Ponuditelj može ponuditi dodatni garancijski period do maksimalno 5 godina, u koracima od 1 godine. Broj bodova za ponuđeni dodatni garancijski period veći od 0 godina bit će izračunat prema formuli:

gdje je:

BGP – broj dobivenih bodova na temelju ponuđenog dodatnog garancijskog perioda,

GP – ponuđeni dodatni garancijski period, maksimalni period za bodovanje je 5 godina,

GPmax – najduži ponuđeni dodatni garancijski period od strane bilo kojeg Ponuditelja, maksimalni period za bodovanje je 5 godina

U slučaju da se navedenom metodologijom izračuna dobije broj s više od dvije decimale, izvršit će se zaokruživanje na dvije decimale na način da ukoliko je treća decimala broj veći ili jednak 5, druga decimala uvećat će se za jedan. Ukoliko je treća decimala broj manji od 5, druga decimala se ne mijenja.

Ponuditelj je dužan u svojoj ponudi dostaviti Izjavu o dodatnom garancijskom periodu za isporučenu opremu. (U tu svrhu Ponuditelj može koristiti predloške na obrascima iz ove dokumentacije o nabavi – OBRAZAC 11.)

S obzirom da se radi o kriteriju za odabir ponude dostavljena Izjava mora biti u potpunosti u skladu s ovom točkom dokumentacije o nabavi te se ne može naknadno dopunjavati, razjašnjavati, upotpunjavati ili dostavljati na način da dovede do pregovaranja u vezi s kriterijem odabira. U slučaju nedostavljanja izjave, ili dostavljanja nepravilne izjave iz koje nije moguće odrediti dodatni garancijski period za isporučenu opremu u skladu s ovom točkom DON-a Ponuditelj će ostvariti 0 bodova.

Način izračuna ekonomski najpovoljnije ponude

Ukupna ocjena (UO) = CP + S1 + S2 + S3 + S4 + BGP

prilikom čega je:

  • CP – Broj bodova ponude za cijenu ponude, nakon provedenog bodovanja prema odredbama točke 0 dokumentacije o nabavi,
  • S1 – Broj bodova ponude za specifično stručno iskustvo nominiranog Voditelja tima / Predstavnika Izvođača u kontekstu Ugovora prema tablici iz točke 0,
  • S2 – Broj bodova ponude za specifično stručno iskustvo nominiranog Inženjera gradilišta prema tablici iz točke 0,
  • S3 – Broj bodova ponude za specifično stručno iskustvo nominiranog izrađivača tehničko-tehnološkog projekta postrojenja za mehaničku obradu otpada prema tablici iz točke 0,
  • S4 – Broj bodova ponude za specifično stručno iskustvo nominiranog izrađivača tehničko-tehnološkog projekta postrojenja za biološku obradu otpada prema tablici iz točke 0,
  • BGP – Broj bodova ponude na temelju ponuđenog garancijskog perioda za isporučenu opremu kako je navedeno u točki 0.

Ukoliko su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

VIŠE O ENP I NABAVI RADOVA TE OGLEDNI PRIMJER DOKUMENTACIJE MOŽETE PREUZETI NA NAŠIM EDUKACIJAMA U ZADRU I SPLITU.

***

Provjerite aktualne novosti na našim edukacijama u Zagrebu, Zadru i Splitu!

AKTUALNE EDUKACIJE

 
  Novosti - Sve