30. 05. 2019.
Da li dopuna i pojašnjenje ažuriranih dokumenata predstavlja pregovaranje?

Iako članak 263. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) ima svega 5 članaka, njegove odredbe uzrokuju dosta polemika i nejasnoća.

Pitanje je:

Može li naručitelj nakon dostave nedovoljno jasnih i necjelovitih ažuriranih popratnih dokumenata tražiti pojašnjenje i dopunu istih?

Dosad smo mislili da možemo, ali….

U predmetnom slučaju radi se o zajednici ponuditelja gdje je strani gospodarski subjekt dostavio izjavu o nekažnjavanju ovjerenu kod javnog bilježnika u Hrvatskoj.

Međutim,  naručitelj je uvidom u eCertis sustav utvrdio da u zemlji – sjedištu stranog ponuditelja postoji izdavatelj dokaza o nekažnjavanju. Prema ZJN 2016 naručitelj je mogao tražiti predmetni dokaz, ali to nije učinio jer ne postoji obveza nadopune i pojašnjenja ažuriranih popratnih dokumenata. Isključenjem ovog ponuditelja izložio se riziku žalbe s žalbenim navodom:

“Naručitelj je nezakonito odbio ponudu ponuditelja koju je prethodno ocijenio ekonomski najpovoljnijom, uz obrazloženje da se radi o nepravilnoj ponudi budući da ponuditelj  ne ispunjava kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, odnosno da nije dokazao da ne postoje razlozi za isključenje iz članka 251. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/16) to jest da članovi upravnog, upravljačkog, nadzornog tijela i gospodarski subjekt nisu pravomoćnom presudom osuđeni za kaznena djela navedena u članku 251. stavak l . ZJN-a, kao i zbog toga što naručitelj sukladno članku 263. stavak 2. ZJN nije pozvao ponuditelja da nadopuni ili objasni ažurirane popratne dokumente.”

Žalba je prihvaćena a žalbeni navod je bio osnovan, s tumačenjem da je u ovom slučaju naručitelj morao primjeniti institut pojašnjenja, odnosno da je morao ponuditelja – žalitelja još jednom pozvati da pojasni ažurirane popratne dokumente, sukladno članku 262. stavak 2.:

 “Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno stavku 1. ovoga članka, javni naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenata ili dokaza.”

Kako naručitelj nije zahtjevao da gospodarski subjekt – ponuditelj dostave dio dokumenata koji su nedostajali,  bilo je potrebno obrazložiti razloge takvog isključenja sukladno članku 262. stavak 5:

“Ako javni naručitelj u postupku javne nabave ne primjenjuje mogućnost iz stavka 2. ovoga članka, obvezan je obrazložiti razloge u zapisniku o pregledu i ocjeni.”

Naručitelj je postupio sukladno rješenju DKOM-a, donio novu odluku, ali i pokrenuo upravni spor pred Visokim upravnim sudom. Na takvo rješenje DKOM-a donesena je presuda Visokog upravnog suda koja poništava rješenje DKOM-a prema kojoj je utvrđeno:

“Smatra se da bi primjena instituta pojašnjenja u tom slučaju, odnosno pozivanja ponuditelja na pojašnjenje zašto nije dostavio dokaz, dovelo do pregovaranja te izravnog pogodovanja, što naručitelju nije dopušteno sukladno ZJN.”

Temeljem presude VUS-a naručitelj je donio novu odluku o odabiru i objavio je 30.05.2019.

 

Što se može zaključiti?

Svaki zainteresirani subjekt koji daje ponudu na javno nadmetanje ima interes dati  „perfektnu“ ponudu, ponudu koja u potpunosti udovoljava kriterijima DON. U konkretnom slučaju, ali i kod drugih nadmetanja, ponuditelj koji je jako zainteresiran za posao sa “državom” je trebao biti pripravan dostaviti upravo tražene dokaze koji su navedeni u Dokumentaciji za nadmetanje, a ako je bio u dilemi o kojim bi se dokumentima radilo, svakako bi bio koristan upit Naručitelju, odmah nakon objave obavijesti u nadmetanju i DON, koje dokumente u slučaju stranog ponuditelja je potrebno pripremiti.

Svaki naručitelj predviđajući probleme oko dostave ažuriranih dokumenata, može koristiti slobodu odabira da li će uopće tražiti  ažurirane dokumente kod nabave male vrijednosti. U ovom slučaju uopće nije postojala  obveza upravo zato jer se radi o nabavi male vrijednosti  (članak 262. stavak 1)!

Više o ovom slučaju možete pročitati u  DKOM Rjesenje i VUS presuda od 25.04.2019.

a detaljnije o brojnim situacijama u kojima se naručitelj i ponuditelj mogu naći možete čuti na našim radionicama:

Sve što ste htjeli znati o otvorenom postupku I – 13. lipnja ZAGREB

Sve što ste htjeli znati o otvorenom postupku II  14. lipnja ZAGREB 

***

Vidimo se!

 
  Novosti - Sve