20. 12. 2017.
Uredba Komisije (EU) 2017/2364 od 18. prosinca 2017. - EU pragovi za javnu nabavu

Dana 19. prosinca 2017. godine  u Službenom listu Europske Unije br. L337 objavljene su Uredbe Komisije (EU) 2017/2364, 2017/2365, 2017/2366 i 2015/2367, koje izmjenjuju Direktive 2014/25 / EU, 2014/24 / EU, 2014/23 / EU i 2009/81 / EZ, u odnosu na europske pragove za javnu nabavu velike vrijednosti.


I. Delegirana Uredba Komisije (EU) 2017/2364, od 18. prosinca 2017., kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2014/25 / EU Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na pragove zahtjeva za postupke dodjele ugovora

U skladu s člankom 1. ove Uredbe, članak 15. Direktive 2014/25 / EU izmjenjuje se i dopunjuje kako slijedi:

(1) u točki (a), iznos «418 000 EUR» zamjenjuje se za 443 000 EUR;

(2) u točki (b), iznos «5 225 000 EUR» zamjenjuje se za 5 548 000 EUR.

Uredba se može vidjeti na donjem linku

Uredba EU Komisije 2364_CELEX-32017R2364-HR-TXT

 
  Novosti - Sve