06. 04. 2020.
Odluka o ograničenju korištenja sredstava

U Službenom listu NN 41/2020  od 03. travnja objavljena je Odluka o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna za 2020. godinu.

Naručitelji se u ovom slučaju obvezuju na ekonomično i učinkovito trošenje sredstava, jer je zbog zaustavljanja većine gospodarskih aktivnosti, smanjenj priliv u proračune na državnoj razini, ali i na lokalnoj razini. Pri tome je važno i dalje se voditi zakonskim procedurama za javnu i jednostavnu nabavu, vodeći računa da se ugovaraju okvirne količine za sve predmete nabave gdje god je to moguće, kako bi naručitelj mogao maksimalno racionalizirati nabavu u tijeku trajanja ugovora ili okvirnih sporazuma.

Na koga se ova odluka odnosi?

Predmetna odluka se odnosi na:

 • sve proračunske korisnike državnog proračuna  i
 • izvanproračunske korisnike državnog proračuna

a koji se vode u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika   sukladno Pravilniku kojim se uređuje način utvrđivanja proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te način vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN 128/09, 142/14 i 23/19)

Registar i pravilnik mogu se pogledati klikom na naslove.

Obveznici, odnosno proračunski korisnici (popis dostupan OVDJE) i izvanproračunski korisnici državnog proračuna (popis dostupan OVDJE) će morati paziti i na ograničenje korištenja sredstava iz svih izvora financiranja kojima raspolažu.

 

Obustava postupaka javne i jednostavne nabave

Od dana stupanja na snagu ove Odluke obveznici će obustaviti:

 • sve javne pozive,
 • postupke javne nabave i
 • postupke jednostavnih nabava

te neće pokretati nove javne pozive, postupke javne nabave, kao niti postupke jednostavne nabave koji nisu neophodni za obavljanje njihovih osnovnih poslova i funkcija.

Poštujući ovu odredbu naručitelj mora pristupiti obustavi postupaka javne i jednostavne nabave, osim onih koji su neophodni za obavljanje osnovnih poslova.

Kako će naručitelji provesti obustavu, a da pritom ostanu u zakonskom okviru?

Konkretna realizacija ove odredbe predstavlja izazov za naručitelje jer  Zakonom o javnoj nabavi (NN 12/16) nije predviđena mogućnost obustavljanja postupka.

Ono što se može napraviti u okviru važećeg zakonskog okvira je poništenje započetog postupka sukladno članku 298.

Istim je definirano:

RAZLOZI ZA PONIŠTENJE POSTUPKA JAVNE NABAVE

Članak 298.

(1) Javni naručitelj obvezan je poništiti postupak javne nabave ako:

 1. postanu poznate okolnosti zbog kojih ne bi došlo do pokretanja postupka javne nabave, da su bile poznate prije
 2. postanu poznate okolnosti zbog kojih bi došlo do sadržajno bitno drukčije obavijesti o nadmetanju ili dokumentacije o nabavi, da su bile poznate prije
 3. nije dostavljen nijedan zahtjev za sudjelovanje
 4. nema niti jednog sposobnog natjecatelja
 5. je cijena svih ponuda u postupku javne nabave male vrijednosti jednaka ili veća od pragova za nabavu velike vrijednosti, osim ako su u postupku javne nabave primijenjena pravila koja vrijede za nabavu velike vrijednosti
 6. nije dobio unaprijed određen broj sposobnih gospodarskih subjekata ili valjanih ponuda za sklapanje okvirnog sporazuma, osim u slučaju članka 152. stavka 1. ovoga Zakona
 7. nije pristigla nijedna ponuda
 8. nakon isključenja ponuditelja ili odbijanja ponuda ne preostane nijedna valjana ponuda
 9. je cijena najpovoljnije ponude veća od procijenjene vrijednosti nabave, osim ako javni naručitelj ima ili će imati osigurana sredstva.

Odredba koja bi u ovom slučaju mogla poslužiti je propisana stavkom 1. točka 1. prema kojoj je moguće poništiti postupak javne nabave ako postanu poznate okolnosti zbog kojih ne bi došlo do pokretanja postupka javne nabave, da su bile poznate prije samog pokretanja postupka.

To je jedina mogućnost legalnog obustavljanja - poništenja postupka javne nabave u ovom slučaju, pri čemu je u Odluci o poništenju potrebno navesti okolnosti koje dovode do poništenja.

Realno je moguće da naručitelj navede kao okolnost nedostatak sredstava u proračunu ili financijskom planu, ali je za tu svrhu potrebno napraviti i rebalans proračuna / financijskog plana, definirajući ili smanjenje proračuna ili prenamjenu postojećih sredstava za druge svrhe, kako bi se moglo i dokazati postojanje takvih okolnosti.

 

 

Obveze za rashode i izdatke koji su neophodni za obavljanje osnovnih poslova i funkcija

Od dana stupanja na snagu ove Odluke obveznici mogu preuzeti samo one obveze i izvršavati rashode i izdatke koji su neophodni za obavljanje njihovih osnovnih poslova i funkcija.

Vodeći se ovom odredbom naručitelj će završiti postojeće postupke sukladno zakonskom okviru, ali samo za one predmete nabave koji su neophodni za poslovanje naručitelja.

U budućnosti će, također, provoditi samo one postupke koji će realizirati ugovaranjem nabave za predmete nabave koji su neophodni za funkcioniranje naručitelja.

Ovdje se može javiti dilema oko pitanja koji su to rashodi i izdaci koji su neophodni za obavljanje osnovnih poslova i funkcija. Izdaci podrazumjevaju plaćanja, a rashodi primitak ulaznih računa, što realno predstavlja proces nabave.

Naručitelji će maksimalno pristupiti štednji i ograničenju trošenja javnih sredstava isključivo na one predmete nabave koji su zaista neizostavni u radu naručitelja.

Za redovan rad i poslovanje, uobičajeno je potreban cijeli set predmeta nabave. Za proračunske i izvanproračunske korisnike državnog proračuna javnu nabavu provodi Središnji državni ured za središnju javnu nabavu pod procedurom središnje nabave.

Središnja nabava je podijeljena u 14 kategorija, te se provode postupci sklapanja okvirnih sporazuma sukladno kojima krajnji korisnik ima pravo i obvezu sklapanja ugovora o javnoj nabavi. To je nabava sljedećih predmeta nabave:

 • energenata (opskrba električnom energijom, opsrkba plinom, goriva),
 • IT opreme i licenciranog softwera
 • elektroničke komunikacijske usluge  (fiksna i mobilna),
 • raznih usluga (poštanske usluge, osiguranje, zaštitarske usluge, usluge ispisa, usluge održavanja i servisiranja vozila, usluge tekućeg održavanja i čišćenja objekata) i
 • raznog materijala (uredski, potrošni).

U slučaju da naručitelj ima sklopljenje ugovore temeljem sklopljenih okvirnih sporazuma koje je sa dobavljačima sklopio Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, nastaviti će ih učinkovito i ekonomično trošiti.

Međutim, ukoliko ugovor ili okvirni sporazum ne postoji, potrebno je dalje postupati sukladno ZJN 2016, provesti postupke i ugovoriti nabavu koja će osigurati racionalno trošenje javnih sredstava isključivo u svrhu neophodnih radnji naručitelja.

ZJN 2016 uvijek pretpostavlja obveznu dokumentiranost nabave, počevši od planiranja putem Plana nabave pa do konačne evidencije plaćanja u Registru ugovora o javnoj nabavi.

ZJN predviđa niz prekršajnih odredbi za nepoštivanje provođenja zakonskih procedura, neažurnost u vođenju evidencija Plana nabave, Registra ugovora, objava obavijesti o nabavi i slično.

Donošenjem ove Odluke ne prestaje važiti Zakon o javnoj nabavi, već se pristupa racionalizaciji, koju uostalom provodimo i kao fizičke osobe u svojim domaćinstvima, pa je razumljivo što se želi postići.

 

Donacija i pomoći

Ako obveznici daju donacije i pomoći (tekuće i kapitalne, unutar opće države, temeljem prijenosa EU sredstava) iznad iznosa od 10.000,00 kuna, to mogu isključivo uz prethodnu suglasnost ministra financija.

 

Buduća provedba postupaka javne i jednostavne nabave

Iznimno od odredbe kojom se definira obveza obustavljanja svih javnih poziva i postupaka javne i jednostavne nabave, obveznici mogu nastaviti provoditi postupke javne nabave, kao i postupke jednostavne nabave te mogu pokretati nove postupke:

 1. ako je nabava potrebna radi provedbe mjera za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa
 2. ako se nabava provodi radi saniranje štete uzrokovane potresom
 3. ako je nabava materijala, opreme i slično potrebna za borbu protiv epidemije koronavirusa i
 4. ako za to postoji opravdani i obrazloženi razlog, u kojem je slučaju prije donošenja odluke o odabiru za postupke u tijeku, odnosno prije pokretanja postupka nabave potrebno dobiti prethodnu suglasnost ministra financija.

Točka 1. svakako traži pojašnjenje, jer se mjerama za pomoć gospodarstvu predviđa odgoda plaćanja poreza i doprinosa, kao i subvencioniranja plaća za radnike u privatnom sektoru zbog nemogućnosti rada ili pada prihoda. Kako naručitelji mogu u tome pomoći provođenjem postupaka javne nabave, osim davanjem novih poslova gospodarskim subjektima, kako bi se ciklus punjenja proračuna nastavio?

Točkom 2. je predviđen nastavak provođenja postupaka javne ili jednostavne nabave za saniranje štete uzrokovane potresom, što se odnosi na naručitelje u gradu Zagrebu.

3. točka je razumljiva i jasna, a odnosi se na sve koji su uključeni u borbu protiv epidemije koronavirusa (bolnice, zavodi za javno zdravstvo, MUP...)

Za sve opravdane i obrazložene razloge nabave naručitelj će tražiti suglasnost ministra financija.

Zaključno, naručitelji će nastaviti funkcionirati u svojim obvezama prema građanima, pravnim osobama i institucijama, racionalizirajući trošenje vlastitih proračuna samo za osnovne potrebe. Investicije pri tome treba ostaviti za neka bolja vremena.

Za potrebe hitnog ugovaranja nabave mogu se koristiti odredbe predložene Smjernicama Europske komisije za primjenu okvira za javnu nabavu u kriznoj situaciji uzrokovanoj bolešću COVID-19 . Smjernice će biti predstavljene na videokonferenciji 21. travnja.

U ovim se smjernicama daje pregled mogućnosti da javni naručitelji brzo nabave najnužniju robu i usluge te, prema potrebi, dodatnu infrastrukturu u roku od nekoliko dana, čak i nekoliko sati. U tom smislu u Smjernicama se naročita pažnja posvećuje mogućnosti skraćivanja rokova u otvorenom i ograničenom postupku odnosno primjeni pregovaračkog postupka bez prethodne objave poziva na nadmetanje.

Detaljnije o svemu  poslušajte na našoj online edukaciji uživo Javna nabava u kriznoj situaciji - COVID 19 21. travnja, a više detalja pogledajte OVDJE.

 
  Novosti - Sve