14. 01. 2019.
Koliko su nam rokovi važni?

Rokovi se u sportu računaju u satima, minutama, sekundama a često pobjeda ovisi o milisekundama.

U javnoj nabavi rokovi se računaju u mjesecima, danima, satima ili do određenog datuma, ili su primjereni te bi nam za njihovo praćenje dobro došao šestomjesečni ili godišnji kalendar.

 

Svaki postupak javne nabave traje i nekoliko mjeseci, tako da je vrlo važno da pratimo i evidentiramo zakonske rokove, jer u slučaju žalbe provjera rokova spada u osobito bitne povrede postupka javne nabave koje kontrolira Državna komisija za kontrolu postupaka javne  nabave - DKOM.

Pogledajmo neke od bitnih rokova za dostavu ponude i u svezi sa jamstvom za ozbiljnost ponude:

Produženje roka valjanosti ponude i jamstva od ponuditelja

Članak 216.  stavak 2
Ako tijekom postupka javne nabave istekne rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude, javni naručitelj obvezan je prije odabira zatražiti produženje roka valjanosti ponude i jamstva od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu u primjerenom roku ne kraćem od pet dana.

 

Jamstvo za ozbiljnost ponude

 Članak 217.
Javni naručitelj obvezan je vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude u roku od deset dana od dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma, odnosno dostave jamstva za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi, a presliku jamstva obvezan je pohraniti.

 

Više detalja o rokovima pogledajte našu publikaciju Pregled značajnijih rokova _ZJN 2016.

 

***

 
  Novosti - Sve