Datum održavanja:
Srijeda, 26.01.2022.
Mjesto održavanja:

WEBINAR
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Žalbe i presude u području javne nabave, Izvršenje ugovora i utjecaj promjene cijena na tijek izmjene ugovora, Provedba nabave za potrebe obnove zgrada - WEBINAR 8 bodova

Redovito usavršavanje u javnoj nabavi - 8 bodova

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabave – sa i bez certifikata
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave – svih struka
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

RASPORED PREDAVANJA

8:55 – 9:00

   Registracija polaznika                                                          

9:00 – 12:15

pauza

10:30 - 10:45

   Žalbe i presude u području javne nabave

 • Osobito bitne povrede postupaka javne nabave
 • Pravni interes ponuditelja
 • Žalbe i presude na dokumentaciju o nabavi
 • Žalbe i presude na tehničke specifikacije predmeta nabave
 • Žalbe i presude na kriterije za odabir gospodarskih subjekata
 • Žalbe i presude na kriteriji za odabir ENP
 • Jamstva i ažurirani dokumenti

   Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

12:15 - 12:45   Pauza

12:45 - 15.45

 

      Izvršenje ugovora o javnoj nabavi 

 • Utjecaj promjene cijena tijekom trajanja ugovora
 • poseban osvrt na Zaključak Vlade o postupanju radi ublažavanja posljedica poremećaja cijena građevinskog materijala i proizvoda (NN 107/2021) na pripremu postupaka i one u tijeku
 • Izmjene ugovora sukladno Zakonu o javnoj nabavi
 • Izmjene ugovora sukladno Zakonu o obveznim odnosima
 • Aktualna mišljenja i tumačenja oko promjene cijena radova i materijala

       Nabava roba, usluga i radova za postupke obnove zgrada oštećenih u potresu na području Grada Zagreba, Krapinsko--zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

 • novi zakonodavni okvir za postupke nabave roba, usluga i radova za potrebe obnove - Pravilnik o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove  
 • sukob interesa i načela nabave za potrebe obnove
 • planiranje nabave i registar ugovora za obnovu zgrada oštećenih u potresu
 • nabava radova do 40 mil kn
 • rokovi, otvaranje ponuda i zapisnici
 • žalba na odluku o odabiru ili poništenju nabave za obnovu zgrada oštećenih u potresu

    Provedba postupka nabave roba, usluga i radova za potrebe obnove na modulu jednostavne nabave na EOJN

 • Javna objava poziva na EOJN
 • Ograničeno prikupljanje ponuda od odabranih gospodarskih subjekata
 • praktični primjer na EOJN

     Interaktivna radionica, pitanja i odgovori

Predavači:

  Kristina Zovko (Grad Zagreb), Zvonimir Jukić (DKOM), Alenka Poljičak (APPA)

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o redovitom usavršavanju u području javne nabave – 8 bodova
 • Skripta sa prezentacijom predavača
 • savjetovanje tijekom predavanja

Molimo da popunite prijavnicu, nakon čega ćete dobiti ponudu automatski.

Potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

Hvala!

 
Trenutno nema drugih termina.
 
PRIJAVNICA
998,00 kn
 
Cijena za prijavu je sveukupna cijena.