Datum održavanja:
Petak, 20.12.2019.
Mjesto održavanja:
Centar 2000, Radnička cesta 39
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Porezne novosti u primjeni od 1. siječnja 2020. godine

 Porezne novosti u primjeni od 1. siječnja 2020. godine

8.30 - 9.00 Registracija polaznika
09:00-10:30

1.  Upis u registar stvarnih vlasnika

 • Tko je ovlašten za upis, rokovi upisa i kazne
 • Obrasci i gdje ih naći I kako ih popuniti
 • Kako obaviti upis ?

 

2. Novosti u Zakonu o PDV-u od 1. siječnja 2020. Godine

 • Promjene u zakonu o PDV-u
 • Premještanje dobara iz RH u EU (pojednostavljenje)
 • Jedinstveni kriteriji za isporuke u nizu i trostrane poslove
 • Promjena porezne osnovice za obveznike iz EU i trećih zemalja – mogućnost ispravka PDV-a
 • Promjena stope PDV-a na usluge pripremanja i usluživanja jela u ugostiteljskim objektima
 • Brisanje uvjeta za primjenu oslobađanja plaćanja PDV-a za isporuke u okviru određenih djelatnosti od javnog interesa kada ih ostale osobe na koje nisu prenesene javne ovlasti
 • Uvjeti za primjenu oslobođenja pri isporuci dobara unutar EU – čl. 41. st. 1. t. a) ZAKONA O PDV-u
 • Posebna evidencija o primljenim računima– Kada se ne treba predavati ?
 • Povećanje praga za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama s 3 mil/kn na7,5 mil/kn

 

10:30-10:45 Pauza za kavu i osvježenje
10:45-12:15

3. Izmjene u oporezivanju dohotka u 2020. godini

 • Promjena osobnog odbitka i iznosa minimalne plaće
 • Olakšice za mlade osobe
 • Najniža bruto osnovica za doprinose za članove uprave, izvršne direktore
 • Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja
 • Otpis potraživanja kod obrtnika
 • Izjave o primljenim neoporezivim primitcima
 • Porez na dohodak kod iznajmljivača nekretnina
 • Oporezivanje dohotkom od nesamostalnog rada
 • Mogućnosti isplata neoporezivih primitaka 2019. i 2020.

 

4. Zakon o fiskalizaciji i upravna pristojba

 • Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom (fiskalizacija pratećih dokumentata, QR kod …)
 • Zakon o posebnom porezu na motorna vozila
12:15-12:30 Pauza za kavu i osvježenje
12:30-14:00

5. Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit

 • Novi prag stope poreza na dobitak I utvrđivanje predujama poreza na dobitak za 2020.
 • Kada fizička osoba obveznik je porez na dohodak postaje obveznikom poreza na dobitak?
 • Utvrđivanje osnovice poreza na dobit prema novčanom načelu
 • Vrijednosno usklađivanje potraživanja, otpis potraživanja
 • Rashodi darovanja za zdravstvene potrebe
 • Paušalno oporezivanje neprofitnih organizacija
 • Likvidacija I rokovi podnošenja prijave poreza na dobitak
 • Pripajanje ili podjele društva -rok za podnošenje prijave poreza na dobit i stjecanje i vrednovanje prava
 • Postupci u slučaju nepodnošenja prijeve poreza na dobit
 • Proširenje pravila kod premještanja dobitka

 

6. Opći porezni zakon i Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza

 • Opći porezni zakon : Korištenje poreznih pogodnosti suprotno svrsi zakona

Transakcije između povezanih osoba

 • Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza

 

Predavač: stručni suradnici sa područja računovodstva i financija

 

U kotizaciju je uključeno:

 • uvjerenje o stručnom usavršavanju
 • skripta sa prezentacijskim materijalima
 • radni pribor
 • osvježavajući napitci tijekom predavanja
 • besplatni parking

Molimo da popunite prijavnicu, a potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

 
Trenutno nema drugih termina.
 
PRIJAVNICA
450,00 kn