Datum održavanja:
Utorak, 28.06.2022.  -  Četvrtak, 30.06.2022.
Mjesto održavanja:

WEBINAR
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Online intenzivni tečaj o pripremi i provedbi jednostavne i javne nabave -  WEBINARI 24 boda

Usavršavanje u javnoj nabavi - 8 bodova

ONLINE edukacija

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima - ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabave – sa i bez certifikata
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu javne nabave i financija
 • Svima koji rade na pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave
RASPORED PREDAVANJA I TEME

  Vrijeme održavanja

  RASPORED PREDAVANJA

1. dan

Praktikum jednostavne nabave - WEBINAR 8 bodova

9:00 - 12:15

pauza  10:30 - 10:45

     Jednostavna nabava za 2022. godinu

 • zakonski okvir za jednostavnu nabavu
 • primjena načela javne nabave u domeni jednostavne nabave
 • načelo učinkovitosti i ekonomičnosti
 • načelo tržišnog nadmetanja
 • načelo transparentnosti
 • prekršajne odredbe za područje jednostavne nabave

     Prillagodba internog općeg akta  za jednostavnu nabavu  za uvođenje EURA

     Postupci jednostavne nabave

     Dokumentacija o nabavi i zapisnici za jednostavnu nabavu

 • ogledni primjer dokumentacije i obrazaca u jednostavnoj nabavi
 • check lista za praćenje aktivnosti 

     Plan i registar ugovora i narudžbenica za jednostavnu nabavu

 • Zakonski okvir za planiranje i registar u jednostavnoj nabavi

 Interaktivna radionica, ogledni primjer internog akta, pitanja i odgovori, diskusija

12:15 - 12:45    Pauza
12:45 – 15:45

    eDražba za jednostavnu nabavu   

    Registar ugovora /okvirnih sporazuma / narudžbenica u EOJN - ogledni primjeri

 • za jednostavnu nabavu

    Jednostavna nabava - novi modul na EOJN

 • eDostava s javnom objavom poziva - NOVO
 • eDostava s pozivom odabranim gospodarskim subjektima (GS) - NOVO
 • Ogledni primjer na Elektroničkom oglasniku javne nabave

 Interaktivna radionica, ogledni primjer na EOJN, pitanja i odgovori, diskusija

2. dan

Dokumentacija o nabavi i upravljanje ugovorom o javnoj nabavi roba i usluga - WEBINAR 8 bodova

9:00 - 12:15

pauza  10:30 - 10:45

   DOKUMENTACIJA O NABAVI

 • Obvezni sadržaj Dokumentacije o nabavi
 • Kako izbjeći žalbe na dokumentaciju
 • Rješenja DKOM u fazi objave i ispravaka Dokumentacije o nabavi
 • Tehničke specifikacije za robe, usluge i radove i jednakovrijednost
 • Formuliranje tehničkih specifikacija
 • Gdje pronaći norme?
 • Kriterij jednakovrijednosti i dokazivanje jednakovrijednosti
 • Može li se primijeniti odredba članka 293. ZJN 2016 u odnosu na jednakovrijednost?
  • ogledni primjer Dokumentacije
 • Pregled i ocjena ponuda za robe i usluge
 • Žalbe u postupcima javne nabave robe i usluga
  • najčešće situacije koje je svakako dobro izbjeći
12:15 - 12:45     Pauza
12:45 – 15:45

    UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA I USLUGA

 • Izrada i sastavljanje ugovora o javnoj nabavi roba i usluga
 • Obvezni elementi ugovora
 • Što čini ugovor - komplet dokumenata
 • Kako sastaviti jednostavan ugovor o javnoj nabavi roba i usluga
  • Ogledni primjer ugovora o nabavi roba i usluga 

      UPRAVLJANJE UGOVOROM O JAVNOJ NABAVI ROBA I USLUGA

 • Priprema i potpisivanje ugovora
 • Realizacija ugovora  - dokumenti za zaprimanje roba i preuzimanje usluga
 • Obveze po ZJN 2016 – obveze naručitelja i isporučitelja
 • Moguće izmjene ugovora po ZJN 2016 – članci 315 .do 321.
 • Što je potrebno napraviti u slučaju promjene ugovorenog iznosa?
 • Izmjene vremenskog trajanja ugovora
 • Aneksi ugovoru i obvezne obavijesti u EOJN
 • Raskid ugovora
 • Moguće izmjene po Zakonu o obveznim odnosima
 • Primjeri (kašnjenje isporučitelja, nedostaci u realizacij, ograničenje količinai)
 • Jamstva pri ugovaranju nabave roba i usluga

     Naplata jamstava (uredno ispunjenje ugovora, otklanjanje nedostataka

 • izmjena ugovora i dopuna jamstava

     Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori  

3. dan

Novosti u ZJN 2016, Od objave Obavijesti o nadmetanju do objave Obavijesti o dodjeli ugovora - pravni i operativni aspekt postupaka javne nabave na EOJN - WEBINAR 8 bodova

9:00 - 12:15

pauza  10:30 - 10:45

     Novosti o izmjenama i dopunama ZJN 2016

    Što je potrebno pripremiti prije objave Obavijesti o nadmetanju?                           

 • unos, izmjene i dopune Plana nabave - praktični primjer na EOJN

    Objava Obavijesti o nadmetanju sa DON i ESPD - praktični primjer na EOJN

 • izrada Obavijesti o nadmetanju na EOJN
 • izrada ESPD zahtjeva od strane naručitelja
 • objavljivanje u Oglasniku EU - TED
 • zakonski i drugi bitni rokovi 

    Izmjene Dokumentacije o nabavi kroz EOJN

 • upiti i pojašnjenja DON kroz EOJN
 • ispravak Obavijesti o nadmetanju - produženje rokova i drugi razlozi - praktični primjer na EOJN

    Objava zbog žalbe na Dokumentaciju o nabavi                             

 • kako naručitelj postupa u slučaju žalbe na DON 
 • obavijest koju naručitelj objavljuje na EOJN - praktični primjer na EOJN

     Javno otvaranje ePonuda

 • priprema za javno otvaranje ponuda
 • postupanje sa dijelovima koji su pristigli izvan EOJN
 • praktični primjer otvaranja ePonuda na EOJN
 • nedostupnost EOJN - kako postupa naručitelj ?

   Interaktivna radionica,  vježba na EOJN, pitanja i odgovori

12:15 - 12:45    Pauza

 12:45 – 15:45

 

        Komunikacija  naručitelja sa ponuditeljima kroz EOJN u fazi pregleda i ocjene ponuda       

 • upiti i pojašnjenja ponuda u javnom nadmetanju na EOJN - praktični primjer na EOJN
 • komunikacija kroz platformu Elektroničkog oglasnika

     Objava Odluke o odabiru i/ili poništenju - praktični primjer na EOJN

 • objava Odluke o odabiru nakon pregleda i ocjene ponuda - praktični primjer na EOJN
 • objava Odluke o poništenju - primjer na EOJN
 • koji dokumenti se učitavaju uz Odluku o odabiru
 • objava na elektroničkom oglasniku EU - TED
 • značajni zakonski rokovi za fazu pregleda i ocjene ponuda

    Žalba na Odluku o odabiru i/ili poništenju                           

 • kako naručitelj postupa u slučaju žalbe na Odluku o odabiru / poništenju
 • objave u EOJN nakon osnovane žalbe na Odluku o odabiru 

     Sklapanje ugovora o javnoj nabavi - Obavijest o dodjeli ugovora /OS

 • prikaz objave Obavijesti o dodjeli ugovora na EOJN
 • Registar ugovora / OS - prijenos podataka iz objave
 • ogledni primjer na EOJN

      Tromjesečne objave ugovora - vježba na EOJN

 • središnja i zajednička nabava
 • uloga korisnika OS
 • objava ugovora u modulu Tromjesečna objava ugovora

      Obavijest o izmjenama ugovora o javnoj nabavi tijekom trajanja ugovora

 • objava na EOJN - vježba
 • što se može mijenjati pri kreiranju obavijesti o izmjenama ugovora 
 • povezanost sa Registrom ugovora / OS

     Interaktivna radionica,  vježba na EOJN, pitanja i odgovori

 

Kotizacija uključuje:

 • Uvjerenje o redovitom usavršavanju u području javne nabave – 8 bodova ( za specijaliste javne nabave)

 • Potvrda o usavršavanju za ostale sudionike

 • ePrezentacijski materijali 
 • ogledni primjer internog akta za jednostavnu nabavu
 • ogledni primjer Dokumentacije o nabavi
 • ogledni primjer ugovora o javnoj nabavi za robe i usluge
 • ogledni primjeri pripreme i provedbe javne nabave na EOJN
 • savjetovanje tijekom radionice

Molimo da popunite prijavnicu, a potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

Hvala!

 
Trenutno nema drugih termina.
 
 
PRIJAVNICA
2.500,00 kn
 
Cijena za prijavu je sveukupna cijena.