Datum održavanja:
Petak, 04.09.2020.
Mjesto održavanja:
Hotel Falkensteiner Club Funimation Borik, Majstora Radovana 7
ZADAR
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Od objave postupka do sklapanja ugovora o javnoj nabavi - ZADAR 8 bodova

Redovito usavršavanja u javnoj nabavi - 8 bodova

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o redovitom usavršavanju u trajanju od 8 sati (8 bodova).

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabave – sa i bez certifikata
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave – svih struka
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

RASPORED PREDAVANJA

8:30 – 9:00

   Registracija polaznika                                                          

9:00 – 12:00

  Priprema postupka javne nabave

 • Imenovanje stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka javne nabave
 • Istraživanje tržišta te objava prethodnog savjetovanja i izvješća o provedenom savjetovanju -modul u EOJN
 • Izrada i sadržaj dokumentacije o nabavi (opis predmeta nabave, podjela na grupe, tehničke specifikacije i troškovnici)
 • Osnove za isključenje i kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta sa osvrtom na nove izmjene i dopune Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 75/2020)

  Objava otvorenog postupka javne nabave

 • ogledni primjer objave postupka na EOJN
 • učitavanje Dokumentacije o nabavi i Troškovnika
 • izrada ESPD obrasca - ogledni primjer

   Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

12:00 – 12:30

   Pauza

12:30 - 15:30

  Javno otvaranje ponuda i izrada Zapisnika

 • tijek  javnog otvaranja ponuda
 • ovlašteni predstavnici naručitelja i ponuditelja
 • prilozi zapisniku o javnom otvaranju

  Pregled i ocjena ponuda i izrada Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

 • tijek pregleda i ocjene ponuda
 • faza I. i faza II. pregleda
 • dostava ažuriranih dokumenata za ENP
 • izrada Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda sa prijedlogom za donošenje Odluke o odabiru / poništenju
 • rok mirovanja i žalbeni rok

  Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

Predavači:

  Karmen Meić (Grad Varaždin), Alenka Poljičak (APPA)

 

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o redovitom usavršavanju u području javne nabave – 8 bodova
 • skripte sa prezentacijama predavača
 • radni pribor
 • coffe break i zakuska
 • gratis parking
 • savjetovanje tijekom predavanja

Molimo da popunite prijavnicu, nakon čega ćete dobiti ponudu automatski.

Potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

Hvala!