Datum održavanja:
Četvrtak, 30.06.2022.
Mjesto održavanja:

WEBINAR
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Novosti u ZJN 2016, Od objave Obavijesti o nadmetanju do objave Obavijesti o dodjeli ugovora - pravni i operativni aspekt postupaka javne nabave na EOJN - WEBINAR 8 bodova

Usavršavanje u javnoj nabavi - 8 bodova

ONLINE edukacija

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima - ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabave – sa i bez certifikata
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu javne nabave i financija
 • Svima koji rade na pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave
RASPORED PREDAVANJA I TEME

  Vrijeme održavanja

  RASPORED PREDAVANJA

9:00 - 12:15

pauza  10:30 - 10:45

     Novosti o izmjenama i dopunama ZJN 2016

    Što je potrebno pripremiti prije objave Obavijesti o nadmetanju?                           

 • unos, izmjene i dopune Plana nabave - praktični primjer na EOJN

    Objava Obavijesti o nadmetanju sa DON i ESPD - praktični primjer na EOJN

 • izrada Obavijesti o nadmetanju na EOJN
 • izrada ESPD zahtjeva od strane naručitelja
 • objavljivanje u Oglasniku EU - TED
 • zakonski i drugi bitni rokovi 

    Izmjene Dokumentacije o nabavi kroz EOJN

 • upiti i pojašnjenja DON kroz EOJN
 • ispravak Obavijesti o nadmetanju - produženje rokova i drugi razlozi - praktični primjer na EOJN

    Objava zbog žalbe na Dokumentaciju o nabavi                             

 • kako naručitelj postupa u slučaju žalbe na DON 
 • obavijest koju naručitelj objavljuje na EOJN - praktični primjer na EOJN

     Javno otvaranje ePonuda

 • priprema za javno otvaranje ponuda
 • postupanje sa dijelovima koji su pristigli izvan EOJN
 • praktični primjer otvaranja ePonuda na EOJN
 • nedostupnost EOJN - kako postupa naručitelj ?

   Interaktivna radionica,  vježba na EOJN, pitanja i odgovori

12:15 - 12:45    Pauza

 12:45 – 15:45

 

        Komunikacija  naručitelja sa ponuditeljima kroz EOJN u fazi pregleda i ocjene ponuda       

 • upiti i pojašnjenja ponuda u javnom nadmetanju na EOJN - praktični primjer na EOJN
 • komunikacija kroz platformu Elektroničkog oglasnika

     Objava Odluke o odabiru i/ili poništenju - praktični primjer na EOJN

 • objava Odluke o odabiru nakon pregleda i ocjene ponuda - praktični primjer na EOJN
 • objava Odluke o poništenju - primjer na EOJN
 • koji dokumenti se učitavaju uz Odluku o odabiru
 • objava na elektroničkom oglasniku EU - TED
 • značajni zakonski rokovi za fazu pregleda i ocjene ponuda

    Žalba na Odluku o odabiru i/ili poništenju                           

 • kako naručitelj postupa u slučaju žalbe na Odluku o odabiru / poništenju
 • objave u EOJN nakon osnovane žalbe na Odluku o odabiru 

     Sklapanje ugovora o javnoj nabavi - Obavijest o dodjeli ugovora /OS

 • prikaz objave Obavijesti o dodjeli ugovora na EOJN
 • Registar ugovora / OS - prijenos podataka iz objave
 • ogledni primjer na EOJN

      Tromjesečne objave ugovora - vježba na EOJN

 • središnja i zajednička nabava
 • uloga korisnika OS
 • objava ugovora u modulu Tromjesečna objava ugovora

      Obavijest o izmjenama ugovora o javnoj nabavi tijekom trajanja ugovora

 • objava na EOJN - vježba
 • što se može mijenjati pri kreiranju obavijesti o izmjenama ugovora 
 • povezanost sa Registrom ugovora / OS

     Interaktivna radionica,  vježba na EOJN, pitanja i odgovori

 

Kotizacija uključuje:

 • Uvjerenje o redovitom usavršavanju u području javne nabave – 8 bodova ( za specijaliste javne nabave)

 • Potvrda o usavršavanju za ostale sudionike

 • ePrezentacijski materijali 
 • ogledni primjeri pripreme i provedbe javne nabave na EOJN
 • savjetovanje tijekom radionice

Molimo da popunite prijavnicu, a potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

Hvala!

 
Trenutno nema drugih termina.
 
 
PRIJAVNICA
998,00 kn
 
Cijena za prijavu je sveukupna cijena.