Datum održavanja:
Četvrtak, 19.10.2017.
Mjesto održavanja:
Zagreb TowerRadnička cesta 80ZAGREB
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
 
ZAGREB 19. listopada 2017.
Javna nabava za ponuditelje 19.10.2017.
 
Savjetovanje je namijenjeno:
 • Gospodarskim subjektima koji predaju ponude u sustavu javne nabave
 • Menadžerima koji donose odluku za predaju ponude u sustavu javne nabave (direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelima prodaje
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave
Ako želite dostaviti ponudu za neko od trenutno objavljenih javnih nadmetanja ili se pripremiti za neko buduće javno nadmetanje, a nemate sve odgovore na pitanja o mogućnostima dostave ponude za javna nadmetanja, ovo je prava edukacija za vas.
 
Što je važno u javnoj nabavi za ponuditelje?
Važno je znati preduvjete za dostavu ponude kao i prava koja vam po Zakonu pripadaju.

Što se promijenilo u javnoj nabavi za ponuditelje?
Nakon stupanja na snagu novog Zakona o javnoj nabavi  (NN 120/16) početkom 2017. godine značajno su se promjenili uvjeti provođenja postupaka javne nabave.
Prema tome, povećane su obveze naručitelja kao i prava ponuditelja u nizu procedura prije sklapanja ugovora o javnoj nabavi.
Početkom srpnja, nastavno na novi Zakon o javnoj nabavi, stupili su na snagu i novi podzakonski propisi:
 
 • Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave
 • Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi
 • Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave

Navedeni podzakonski propisi su u primjeni od 15. srpnja, a u proceduri usvajanja su:

 • Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u postupcima javne nabave
 • Pravilnik o elektroničkoj žalbi u postupcima javne nabave
Ako ste ponuditelj u sustavu javne nabave ili želite to postati te raditi poslove za "državu", odnosno za javne i sektorske naručitelje svakako se uključite u ovaj program usavršavanja.
U jednodnevnom seminaru saznati ćete sve novosti u području javne nabave i dobiti mogućnost besplatnog savjetovanja nakon održavnog seminara.

Broj polaznika je ograničen, što osigurava kvalitetan rad sa polaznicima, te omogućava izvrsnu komunikaciju u manjim grupama.
 

Vrijeme održavanja

9:00 – 16:00

08:30 – 09:00

Registracija polaznika

 09:00 - 12:15

(pauza za kavu

10:30 - 10:45)

Zakon o javnoj nabavi i novi podzakonski propisi

 • Gospodarski subjekti i pravo na dostavu ponude
 • Istraživanje tržišta – obveza naručitelja
 • Rokovi u otvorenom postupku javne nabave
 • Tajnost podataka u ponudi gospodarskom subjekta
 • Komunikacija gospodarskih subjekata sa naručiteljima
 • Elektronički oglasnik javne nabave – novosti za ponuditelje
 • Dokumentacija o nabavi i pravo na pojašnjenje i/ili izmjenu
 • Ponuda i ESPD obrazac te dostava ažuriranih dokumenata

Interaktivna radionica, pitanja i odgovori

 12:15 - 13.00 zajednički ručak
13:00 - 16:00  

Prava i obveze ponuditelja - aktualne novosti

 • Pravna zaštita za ponuditelje – novosti i izmjene
 • Nove mogućnosti za dostavu žalbe
 • Što napraviti u slučaju nejasne ili nezakonite Dokumentacije za nadmetanje?
 • Ponuda u Zajednici ponuditelja ili ponuda sa podugovarateljima?
 • Kako se osloniti na sposobnost drugih gospodarskih subjekata?
 • Kriteriji za odabir gospodarskih subjekata
 • Osnove za isključenje i uvjeti sposobnosti
 • ESPD obrazac
 • Što napraviti nakon dostave nezadovoljavajuće Odluke o odabiru ili Odluke o poništenju
 • Pravo na uvid u ponude nakon primitka Odluke o odabiru ili Odluke o poništenju
 • Pravo na žalbu i troškovi žalbenog postupka
 • Aktualna praksa Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave
 • Nadzor sustava javne nabave i prekršajna odgovornost naručitelja

 

Interaktivna radionica, pitanja i odgovori

Predavač:

 

Andjelko Rukelj, dip.iur.  (Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave)

mr. Alenka Poljičak, dipl.ecc. (konzultantica za javnu nabavu)


Kotizacija:
1.300,00 kn  (PDV se ne obračunava)

U kotizaciju je uključen prezentacijski materijal, Zakon o javnoj nabavi sa podzakonskim propisima, radni pribor, osvježavajući napitci i ručak.

Kotizacija za više polaznika iste tvrtke - odobravamo popust od 15% za svakog polaznika.


Uplata: naknada za sudjelovanje se uplaćuje u korist žiro računa
IBAN: HR44 2407 0001 1004 23618
Model: 67, Poziv na broj : OIB platitelja; Svrha doznake: Prezime polaznika

 

Sve informacije o radionici mogu se dobiti putem
• E-maila: info@edukacije-appa.hr ili
• na broj 099 3800 200

Kako se možete prijaviti:
• Za prijavu na seminar možete popuniti online PRIJAVNICE
nakon čega će Vam biti dostavljena ponuda, te nakon uplate molim da nam dostavite potvrdu o uplati na e-mail: info@edukacije-appa.hr

• Prijavu možete napraviti i slanjem osnovnih podataka na e-mail: info@edukacije-appa.hr
(imena i prezimena polaznika, naziva tvrtke, OIB-a tvrtke i sjedišta tvrtke, naziva seminara/ programa / radionice za koju se želite prijaviti), nakon čega ćemo Vam dostaviti ponudu na temelju koje možete izvršiti plaćanje i poslati nam potvrdu o uplati mailom.

 
Trenutno nema drugih termina.
 
p