Datum održavanja:
Utorak, 16.04.2024.  -  Srijeda, 17.04.2024.
Mjesto održavanja:

ONLINE
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
CBA - analiza troškova i koristi za velike investicijske projekte - dvodnevna online interaktivna radionica

Od 2021. godine u primjeni je novi višegodišnji financijski okvir za dodjelu sredstava iz EU fondova, sa fokusom na zelenu i digitalnu tranziciju.

Tako se nastavljaju brojne mogućnosti sufinanciranja investicijskih projekata bespovratnim sredstvima iz EU fondova. Ključni dokument u pripremi takvih projekata predstavlja studija izvodivosti te analiza koristi i troškova, u kojoj se detaljno i po propisanoj metodologiji analiziraju sve koristi i troškovi projekta te se demonstrira njegova opravdanost  za financiranje iz EU fondova.

U skladu sa time, osnovni je cilj seminara upoznati polaznike s metodološkim okvirima, sadržajnim sastavnicama te procesom izrade CBA (cost-benefit) analize, kao ključnog dokumenta na osnovi kojega evaluator (Europska komisija ili nacionalna akreditirana institucija) vrednuje prihvatljivost projekata i donosi odluku o njihovom sufinanciranje sredstvima Kohezijskog i strukturnih fondova EU.

Seminar je koncipiran kao prezentacija osnovnih koraka izrade analize koristi i troškova (CBA analiza) te će se na taj način nastojati informirati polaznike o metodama i alatima za planiranje investicijskih projekata, analizi novčanih tokova projekta, ocjeni profitabilnosti projekata te donošenju investicijskih odluka o prihvatljivosti samog projekta od strane potencijalnih investitora.

Organizacijski seminar predstavlja kombinaciju predavanja i praktičnog rada, pri čemu će polaznici, na temelju praktičnog primjera, imati priliku analizirati projekt i naučiti postupak izrade te se upoznati s kriterijima za donošenje kvalitetne investicijske odluke.

Radionica je namjenjena:

 • javnom i privatnom sektoru
 • JLP(R)S - gradovima, županijama, općinama 
 • vlasnicima i menadžmentu u malom i srednjem poduzetništvu
 • financijskim analitičarima
 • specijalistima u kontrolingu, reviziji, financijama i računovodstvu
 • potencijalnim poduzetnicima
 • poduzetnicima početnicima
 • svima koji trebaju pripremati investicijske studije / studije izvodiljivosti za sebe i kreditore
 • svima koji se pripremaju za korištenje EU fondova

 

Što ćete naučiti?

Radionica obuhvaća praktičan rad sa polaznicima na konkretnom primjeru na kojem će se obraditi svi elementi CBA analize.

RASPORED PREDAVANJA

8:30 – 9:00

    Prijava sudionika                                         

1. dan

9:00 – 12:15

pauza od 10.00 do 10.30

    Uvodni dio

 • Uvod u cost-benefit analizu (CBA) i studiju izvodljivosti (FS)
 • Za koju vrstu projekata je obvezna CBA
 • Investicijske odluke
 • Koraci potrebni za optimalnu ocjenu projekta

    Analiza društveno-ekonomskog konteksta i ciljeva

 • Analiza potražnje
 • Definiranje ciljeva projekta
 • Primjeri definiranja ciljeva različitih projekata
 • Na što se fokusira CBA analiza
 • Širi cilj CBA analize

    Identifikacija projekta

 • Primjeri identifikacije projekta
 • Na što treba paziti kod identifikacije projekta
 • Identifikacija projekta – direktni efekti i direktni mrežni efekti
 • Identifikacija projekta – indirektni efekti i indirektni mrežni efekti
 • Razina analize (lokalna, regionalna, nacionalna)
12:15 - 13:00     pauza
13:00 - 16:00

        Studija (predizvodljivosti i analiza alternativnih opcija

 • Kada je potrebno napraviti studiju predizvodljivosti
 • Studija izvodljivosti (Feasibility study – FS) i analiza alternativnih opcija
 • Identifikacija alternativa
 • Primjer analize alternativnih opcija

     Interaktivna radionica, vježbe

2. dan

9:00 – 12:15

pauza od 10.00 do 10.30

        Izrada CBA analize:

 • Financijska analiza
 • Ekonomska analiza
 • Metodologija izrade financijske i ekonomske analize
12:15 - 13:00    Pauza
13:00 - 16:00
 • Pokazatelji financijske i ekonomske analize
 • Odluka o EU financiranja
 • Analiza osjetljivosti
 • Analiza rizika

   Interaktivna radionica, vježbe

 Poželjno je osnovno poznavanje Excela te donošenje prijenosnog računala za 2. dan radionice.

U kotizaciju je uključeno:

 • Certifikat o usavršavanju
 • Materijal predavača - tiskani materijal
 • Podloga za izračune 
 • Praktičan rad sa polaznicima na konkretnom primjeru excel formatu na kojem će se obraditi svi elementi CBA analize
 • radionica na računalima 
 • savjetovanje tijekom predavanja

Sudjelovanje putem ZOOM platforme

 • kotizacija : 233,00 eura
 • komoditet vlastitog prostora
 • ušteda vremena i novca (nema potrebe za prijevozom i smještajem ukoliko se nalazite izvan Zagreba)
 • nema potrebe za traženjem parking mjesta
 • moguće je anonimno postavljanje pitanja predavaču
 • profesionalna video produkcija
 • aktivno sudjelovanje putem ZOOM platforme, vizualno i zvučno, te pisanim upitom

Kako se prijaviti i sudjelovati na APPA online edukacijama - provjerite OVDJE

VIŠE PRAKSE NEGO TEORIJE!

Molimo da popunite prijavnicu, nakon čega ćete dobiti ponudu automatski. 

Potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

Hvala Vam.

 
Trenutno nema drugih termina.
 
 
PRIJAVNICA
233,00 €
 
Cijena za prijavu je sveukupna cijena.