Datum održavanja:
Srijeda, 14.06.2023.  -  Petak, 16.06.2023.
Mjesto održavanja:

WEBINARI
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Intenzivna škola javne nabave u lipnju -  WEBINARI 24 boda

Redovito usavršavanje u javnoj nabavi

Moguće je odabrati pojedinačne edukacije

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za trgovinu i politiku javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o pohađanju programa usavršavanja u trajanju od  24 sata (24 boda).

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabavesa i bez certifikata
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave – svih struka
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

RASPORED PREDAVANJA

8:55 – 9:00

   Registracija polaznika              

1. dan

Priprema javne i jednostavne nabave – planiranje, istraživanje tržišta i prethodno savjetovanje, rokovi, uloga i prekršajna odgovornost povjerenstva, Registar ugovora i narudžbenica -WEBINAR 8 bodova

9:00 – 12:15

pauza

10:30 - 10:45

      Planiranje nabave za 2023. godinu

 • Novi plan za 2023. godinu - uvođenje EURA
 • Usklađivanje sa Proračunom / Financijskim planom  
 • Istraživanje tržišta za potrebe planiranja nabave i izrade DON i troškovnika
 • Značaj dinamike u provedbi otvorenog postupka
 • Slobodna volja naručitelja

     Izvješće o realizaciji Plana nabave za 2022. godinu za interne potrebe naručitelja i za potrebe revizora u nadzoru naručitelja 

     Registar ugovora / okvirnih sporazuma / narudžbenica

 • Registar ugovora za javnu i jednostavnu nabavu -  pretpostavke za unos ažuiranih podataka
 • Pravni i tehnički okvir - uvođenje EURA
 • Objava i ažuriranje Registra ugovora

   Interaktivna radionica,  pitanja i odgovori, diskusija

12:15 – 12:45    Pauza
12:45 – 15:45

       Istraživanje tržišta za potrebe planiranja nabave i izrade DON i troškovnika

 • nezaobilazna aktivnost koja doprinosi određivanju ključnih elemenata DON i Tehničkih specifikacija
 • kako istraživati sukladno preporukama zakonskih propisa
 • da li je i kada je potrebno izraditi izvješće o istraživanju       

      Značajni rokovi

 • izmjene rokova prema dopunama i izmjenama ZJN 2016
 • rizični rokovi - osobito bitne povrede postupka
 • obvezni i razmjeri rokovi
 • produživanje roka za otvaranje ponuda

      Prekršajna odgovornost naručitelja

 • uloga članova povjerenstva u pripremi i provedbi postupaka nabave
 • odgovornost čelnika naručitelja
 • tko je odgovorniji za provedbu Zakona o javnoj nabavi - čelnik ili članovi stručnog povjerenstva?

     Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori, diskusija

2. dan

Dokumentacija o nabavi, pregled i ocjena ponuda, odluka i sklapanje ugovora, upravljanje ugovorom o javnoj nabavi - WEBINAR 8 bodova

9:00 – 12:15

pauza

10:30 - 10:45

     Dokumentacija o nabavi - priprema i izmjene tijekom provedbe postupka

 • Obvezni sadržaj Dokumentacije o nabavi
 •  Kako izraditi dobru dokumentaciju o nabavi
 • Rješenja DKOM u fazi objave i ispravaka Dokumentacije o nabavi
 • Tehničke specifikacije za robe, usluge i radove i jednakovrijednost
 • Formuliranje tehničkih specifikacija
 • Gdje pronaći norme?
 • Kriterij jednakovrijednosti i dokazivanje jednakovrijednosti
 • Može li se primijeniti odredba članka 293. ZJN 2016 u odnosu na jednakovrijednost?
  • ogledni primjer Dokumentacije

     Pregled i ocjena ponuda za robe i usluge

 • redoslijed provjere
 • mogućnost pojašnjenja i dopune ponuda sukladno Zakonu
 • pregled ESPD-a i ažuriranje dokazima
 • ogledni primjer Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
 • praksa DKOM-a i VUS--a za fazu pregleda i ocjene ponuda

 Interaktivna radionica, ogledni primjer DON, pitanja i odgovori

12:15 – 12:45    Pauza
12:45 – 15:45

     Ugovor o javnoj nabavi

 • Izrada i sastavljanje ugovora o javnoj nabavi
 • Obvezni elementi ugovora
 • Što čini ugovor - komplet dokumenata
 • Kako sastaviti jednostavan ugovor o javnoj nabavi 
  • Ogledni primjer ugovora o nabavi roba i usluga / radova

      Upravljanje ugovorom o javnoj nabavi 

 • Priprema i potpisivanje ugovora
 • Realizacija ugovora  - dokumenti za zaprimanje roba i preuzimanje usluga
 • Obveze po ZJN 2016 – obveze naručitelja i isporučitelja
 • Moguće izmjene ugovora po ZJN 2016 – članci 315 .do 321.
 • Što je potrebno napraviti u slučaju promjene ugovorenog iznosa?
 • Izmjene vremenskog trajanja ugovora
 • Aneksi ugovoru i obvezne obavijesti u EOJN
 • Raskid ugovora
 • Moguće izmjene po Zakonu o obveznim odnosima
 • Primjeri (kašnjenje isporučitelja, nedostaci u realizacij, ograničenje količinai)
 • Jamstva pri ugovaranju nabave roba i usluga

     Naplata jamstava (uredno ispunjenje ugovora, otklanjanje nedostataka

 • izmjena ugovora i dopuna jamstava

     Interaktivno predavanje, ogledni primjeri ugovora za robe, usluge i radove, pitanja i odgovori  

3. dan

Kriteriji za zelenu javnu nabavu, Ograničeni postupak i DSN, sukob interesa prema novim pravilima, financijske korekcije za javnu nabavu u EU projektima- WEBINAR 8 bodova

9:00 – 12:15

pauza

10:30 - 10:45

      Ograničeni postupak javne nabave 

 • ograničeni postupak vs otvoreni postupak javna nabave
 • ograničeni postupak u okviru tehnike Dinamičkog sustava nabava - DSN
 • primjena tehnike DSN - nova tehnika u EU         

     Dinamički sustav javne nabave - stalna raspoloživost dobavljača

 • Dinamički sustav vs. Okvirni sporazum
 • Priprema dinamičkog sustava nabave
 • Uspostava DSN - 1. faza Dokumentacija o nabavi za uspostavu Dinamičkog sustava nabave
 • Poziv na dostavu ponuda - 2. faza
 • Sklapanje ugovora u okviru DSN
 • Izjavljivanje žalbe
 • Prednosti DSN

     Financijske korekcije - pravila za provedbu javne nabave u EU projektima

 • Ex post kontrola postupaka javne nabave
 • Provjere na licu mjesta
 • Postupak utvrđivanja nepravilnosti u EU projektima
 • Odluka o utvrđenoj nepravilnosti
 • Neprihvatljivost troškova utvrđenih tijekom provedbe postupaka provjere

     Sukob interesa u području javne nabave

 • Sukob interesa prema EU direktivama
 • Zakonodavni okvir za sukob interesa (čl. 75 do 78)
 • Predstavnici naručitelja
 • Registar vlasnika
 • Bid rigging

    Nova pravila revizije EU projekata - NPOO

 • Specifičnosti u reviziji projekata financiranih iz NPPO-a    

    Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

12:15 – 12:45

  Pauza 

 

12:45 – 15:45

   Zelena javna nabava i kriteriji za očuvanje okoliša

 • Europski zeleni plan - strateški europski prioritet u razdoblju od 2019 - 2024. godine
 • Fokus na čisto kružno gospodarstvo
 • Trošak životnog vijeka
 • Eko oznake
 • Primjeri iz prakse - kriteriji za odabir ENP za očuvanje okoliša
 • ogledni primjeri za razne predmete nabave 
 • Norme osiguranja kvalitete i norme upravljanja okolišem

     Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori  

U kotizaciju je uključeno:

 • Potvrda o redovitom usavršavanju u području javne nabave – 24 boda ( za specijaliste javne nabave)
 • materijali predavača
 • ogledni primjer izrade i ažuriranja Plana nabave i Registra ugovora
 • Ogledni primjer Dokumentacije o nabavi 
 • Ogledni primjer ugovora o javnoj nabavi radova
 • Ogledni primjer ugovora o javnoj nabavi roba i usluga
 • Savjetovanje tijekom radionice

Molimo da popunite prijavnicu, a potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

Hvala!

 
Trenutno nema drugih termina.
 
 
PRIJAVNICA
339,00 €
 
2.554,20 kn
 
Cijena za prijavu je sveukupna cijena.