Datum održavanja:
Četvrtak, 16.05.2024.  -  Petak, 17.05.2024.
Mjesto održavanja:

WEBINARI
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Dvodnevno online stručno usavršavanje u svibnju - WEBINARI 16 bodova

Redovito stručno usavršavanje u javnoj nabavi

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 154/2023) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za trgovinu i politiku javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o pohađanju programa usavršavanja u trajanju od 16 sati (16 bodova).

Usavršavanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabave – sa i bez certifikata
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave – svih struka
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

Moguće je odabrati pojedinačne edukacije, samo kliknite na željeni naslov.

RASPORED PREDAVANJA

       8:55 - 9:00    Registracija polaznika

1. dan - 16. svibnja

Uloga stručnog povjerenstva u pripremi i provedbi otvorenog postupka - WEBINAR 8 bodova

Evidencijski broj programa: 2024-0144

9:00 - 12:15

pauza

10:30 - 10:45

    Aktualnosti u javnoj nabavi

    Uloga članova stručnog povjerenstva u pripremi i provedbi postupaka nabave

 • Odgovornost čelnika naručitelja
 • Tko je odgovorniji za provedbu Zakona o javnoj nabavi - čelnik ili članovi stručnog povjerenstva?
 • Uloga stručnog povjerenstva u pripremi tehničkih specifikacija

    Izrada Dokumentacije o nabavi

 • Izrada Dokumentacije o nabavi prema novim zakonskim i podzakonskim propisima 
  • Ogledni primjer DON
 •     Kriteriji i dokazi za odabir gospodarskih subjekata
  • Osnove za isključenje
  • Ocjena sposobnosti gospodarskih subjekata - primjeri
  • Rizici kod određivanja kriterija tehničke sposobnosti - reference 
 •     Kriteriji i dokazi za odabir ekonomski najpovoljnije ponude
  • ogledni primjeri
 • Izmjena DON i produženje roka za dostavu ponuda - varijante
 • Žalba na DON i izmjene u fazi do roka za dostavu ponuda
 • Praksa DKOM-a za fazu izrade i objave DON i izmjena DON

      Bitni rokovi

 • Izmjena DON i produženje roka za dostavu ponuda - varijante

 Interaktivna radionica, ogledni primjer DON, pitanja i odgovori

12:15 - 12:45   Pauza
12:45 do 15:45  

     Pregled i ocjena ponuda  - aktualnosti prema novim zakonskim izmjenama 

 • Tijek pregleda i ocjene ponuda
 • Sastavljanje zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
 • Praksa DKOM-a za fazu pojašnjenja i dopunjavanja ponuda
 • Primjena članaka 263. i 293. ZJN 2016.
 • Ažuriranje ESPD-a
 • Upotpunjavanje i dopunjavanje ponude - dopuštene opcije
 • e-žalba - obveze naručitelja prema novim zakonskim izmjenama
 • Odluka o odabiru ili odluka o poništenju
 • Zakonske osnove za poništenje postupka
 • Ugovaranje - važne napomene

   Registar ugovora 

 • Objava obavijesti o dodjeli ugovora

    Interaktivna radionica, ogledni primjer Zapisnika o pregledu i ocjeni te Odluke o odabiru / poništenju, pitanja i odgovori

2. dan - 17. svibnja

Javna nabava u EU projektima i i financijske korekcije, nova pravila revizije EU projekata, sukob interesa i zaštita tržišnog natjecanja

Evidencijski broj programa - 2024-0145

9:00 - 12:15

pauza

10:30 - 10:45

   Sukob interesa u području javne nabave

 • Zakonodavni okvir za sukob interesa u javnoj i jednostavnoj nabavi
 • Ovlaštene osobe naručitelja - tko je u sukobu interesa?
 • Izjave o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa
 • Povezane osobe ovlaštenih predstavnika naručitelja

     Zaštita tržišnog natjecanja u javnoj nabavi

 • načelo tržišnog nadmetanja
 • Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
 • Bid rigging

    Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

12:15 - 12:45    Virtualna pauza
12:45 do 15:45

        Javna nabava u EU projektima, nepravilnosti i  financijske korekcije - primjeri korisnika

 • Javna nabava u funkciji uspješne realizacije EU projekta
 • pravovremena priprema postupka javne nabave, troškovnika i uvjeta za nadmetanje
 • Planiranje provedbe javne nabave u EU projektu – Projektni plan nabave
 • Ex ante kontrola postupka javne nabave – preporuke za pripremu
 • nepravilnosti i financijske korekcije u EU projektima - primjeri korisnika

    Jednostavna nabava u EU projektima

     Financijske korekcije - pravila 

 • Ex post kontrola postupaka javne nabave
 • Provjere na licu mjesta
 • Postupak utvrđivanja nepravilnosti u EU projektima
 • Odluka o utvrđenoj nepravilnosti
 • Neprihvatljivost troškova utvrđenih tijekom provedbe postupaka provjere

    Nova pravila revizije EU projekata - NPOO

 • Specifičnosti u reviziji projekata financiranih iz NPPO-a    

  Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

U kotizaciju je uključeno:

 • Potvrda o  redovitom stručnom usavršavanju u području javne nabave - 16 bodova za specijaliste javne nabave
 • ePrezentacije predavača
 • ogledni primjer Dokumentacije o nabavi usklađene sa izmjenama i dopunama ZJN 2016
 • ogledni primjer Zapisnika o pregledu i ocjeni ponude
 • ogledni primjer Odluke o odabiru / Odluke o poništenju
 • savjetovanje tijekom predavanja

Molimo da popunite prijavnicu, nakon čega će na vaš mail stići ponuda automatski.

Potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

Hvala vam.

 
Trenutno nema drugih termina.
 
 
PRIJAVNICA
255,00 €
 
Cijena za prijavu je sveukupna cijena.