Datum održavanja:
Mjesto održavanja:
STEP RI znanstveno-tehnologijski park Sveučilšta u Rijeci, Radmile Matejčić 10
Rijeka
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
DVODNEVNI TRENING JAVNE NABAVE 26. do 27. ožujka - RIJEKA_dvodnevni

Redovito usavršavanja u javnoj nabavi - 16 bodova

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o redovitom usavršavanju u trajanju od 16 sati (16 bodova).

 

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabave – sa i bez certifikata
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave – svih struka
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

Raspored predavanja

1. dan - Statističko izvješće i Registar ugovora, dopuna i izmjena Plana nabave, pregled i ocjena ponuda kroz rješenja DKOM i odluke VUS

8:30 – 9:00

   Registracija polaznika                                                          

9:00 – 10:30

   Statističko izvješće i Registar ugovora

 • Priprema informacija za Statističko izvješće za 2019. godinu
 • Izrada Statističkog izvješća za 2019. godinu za jednostavnu i javnu nabavu

   Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori, diskusija

  10:30 - 10:45    pauza za kavu
10:45 - 12:15

   Plan nabave za 2020. godinu – izrada, dopuna i izmjena

 • Kako dodati novu stavku nakon objave plana nabave za 2020. godinu
 • Kako izmjeniti i izbrisati postojeću stavku
 • Povezanost plana nabave sa Proračunom i Financijskim planom

   Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori, diskusija

12:15 – 13:00

   Pauza za ručak i osvježenje

13:00 - 16:00

   Pregled i ocjena ponuda

 • Dopuna i pojašnjenje ponuda i ESPD obrasca
 • Što se može dopunjavati, a što ne smije?
 • Koji dokumenti se ažurira za ENP - ekonomski najpovoljniju ponudu i kako?
 • Dohvat iz EOJN i pojašnjenja te dopunjavanje ažuriranih dokumenata

   Praksa DKOM  za fazu pregleda i ocjene ponuda

 • Žalbe ponuditelja na Odluku o odabiru i na postupanje naručitelja u fazi pregleda i ocjene ponuda
 • Pregled važnih odluka Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

   Odluke Visokog upravnog suda za fazu pregleda i ocjene ponuda

2. dan -

Dokumentacija o nabavi,  ESPD zahtjev i ESPD odgovori, izmjene ugovora o javnoj nabavi roba i usluga

9:00 – 12:15

pauza za kavu tijekom predavanja

   Dokumentacija o nabavi - upute za ponuditelje

   Obvezni elementi dokumentacije o nabavi prema zakonskim propisima u području javne nabave

 • ogledni primjer dokumentacije o nabavi za robe i usluge

   ENP kriteriji - primjeri kriterija kvalitete za bodovanje za robe i usluge

   Kada je naknadna dostava dokaza obvezna?

   Upute o obveznom sadržaju ponude za ponuditelje

   Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori, diskusija

12:15 - 13:00   Pauza za ručak
13:00 - 16:00

   ESPD zahtjev i ESPD odgovori

 • povezanost DON i ESPD zahtjeva

   Izmjene ugovora o javnoj nabavi

 • izmjene ugovora o javnoj nabavi roba i usluga - zakonski okvir

Predavači:

     Karmen Meić (Grad Varaždin), Nada Gunjača (Grad Rijeka), Vlasta Linić (Grad Rijeka), Branka Filipović (Rijeka 2020)

 

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o redovitom usavršavanju u području javne nabave – 16 bodova
 • Skripta sa prezentacijama predavača
 • ogledni primjer Dokumentacije o nabavi
 • Radni pribor
 • Ručak
 • Osvježavajući napitci i kava tijekom predavanja
 • Besplatan parking

Molimo da popunite prijavnicu, nakon čega ćete dobiti ponudu automatski.

Potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

Hvala!