Datum održavanja:
Četvrtak, 18.04.2024.  -  Petak, 26.04.2024.
Mjesto održavanja:

WEBINARI
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Trodnevno online stručno usavršavanje u travnju - WEBINARI 24 boda

Redovito  stručno usavršavanje u javnoj nabavi

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 154/2023) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za trgovinu i politiku javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o pohađanju programa usavršavanja u trajanju od 24 sata (24 boda) - 18. do 19. travnja plus 26. travnja.

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabavesa i bez certifikata
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave – svih struka
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

Moguće je odabrati pojedinačne edukacije, klikom na željeni naslov.

RASPORED PREDAVANJA

8:55 – 9:00       Registracija polaznika

 

1. dan - 18. travnja

Prekršajna odgovornost povjerenstva i naručitelja, pregovarački postupak bez prethodne objave, definiranje kriterija za odabir ENP - WEBINAR 8 bodova

Evidencijski broj programa: 2024-0112

9:00 – 12:15

pauza

10:30 - 10:45

       Prekršajna odgovornost naručitelja

 • Uloga članova povjerenstva u pripremi i provedbi postupaka nabave
 • Odgovornost čelnika naručitelja
 • Tko je odgovorniji za provedbu Zakona o javnoj nabavi - čelnik ili članovi stručnog povjerenstva?

       Pregovarački postupak bez prethodne objave - iznimna žurnost, za dodatne isporuke robe, za nove usluge iz izvornog ugovora, za nove radove iz izvornog ugovora

 • preduvjeti za korištenje najmanje transparentnog postupka nabave
 • postupak bez obveznih zakonskih rokova
 • primjena kod situacije kad u otvorenom postupku nije dostavljena niti jedna ponuda niti jedna prikladna ponuda
 • najmanja transparentnost postupka - minimum objava

  Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori, diskusija

12:15 - 13:00    Pauza

13:00 - 16:00

    Ekonomski najpovoljnija ponuda  - ENP

 • ENP za robe, usluge i radove
  • ogledni primjeri kriterija za odabir ENP

    Odnos cijene i kvalitete

 • Trošak životnog vijeka u definiranju kriterija za odabir ENP
 • Rok isporuke i rok izvršenja kao kriterij za odabir ponude
 • Modeli ocjenjivanja ponuda 
  • ogledni primjeri formula za ocjenu ponuda
  • primjeri formula za  kvalitativno bodovanje i automatsko rangiranje ponuda na novoj platformi EOJN

     Interaktivna radionica, pitanja i odgovori, diskusija

2. dan - 19. travnja

Dinamički sustav nabave, Nabava IT usluga, Upravljanje ugovorom za javnu i jednostavnu nabavu - WEBINAR 8 bodova

Evidencijski broj programa: 2024-0116

9:00 – 12:15

pauza

10:30 - 10:45

     Nabava IT usluga

 • IT usluge – specifičnosti javne nabave
 • Zakonski okvir za javnu nabavu IT usluga (ako postoje neki zakoni kojih se naručitelj ili ponuditelj moraju pridržavati potrebno ih je spomenuti)
 • Prvo značajno pitanje - Što naručitelj treba i kako to opisati?
 • Određivanje predmeta nabave
 • Postupci javne nabave za IT usluge
 • Kakve se  tehnologije traže, a kakve se mogu dobiti?
 • Licence na tržištu IT usluga
 • Postupci primjenjivi za nabavu IT usluga
 • Određivanje kriterija za odabir GS
 • Kriteriji za odabir ENP
 • Oslanjanje na fizičku osobu
 • Jamstva na aplikativne sustave
 • Ugovorne kazne za kašnjenja po satu

    Dinamički sustav nabave - najbolja tehnika za novo vrijeme

 • Dinamički sustav javne nabave - stalna raspoloživost dobavljača
 • Dinamički sustav vs. Okvirni sporazum
 • Priprema dinamičkog sustava nabave
  • Uspostava DSN - 1. faza Dokumentacija o nabavi za uspostavu Dinamičkog sustava nabave
  • Što definirati u 1. fazi DSN?
 • Poziv na dostavu ponuda - 2. faza
  • Dokumentacija o nabavi - poziv na dostavu ponuda 
 • Sklapanje ugovora u okviru DSN
 • Izjavljivanje žalbe
 • Prednosti DSN

      Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori, diskusija

12:15 – 13:00    Pauza 
13:00  – 16:00

     Upravljanje ugovorom u javnoj i jednostavnoj nabavi 

 • Priprema i potpisivanje ugovora
 • Realizacija ugovora- dokumenti za zaprimanje roba i preuzimanje usluga
 • Obveze po ZJN 2016 - obveze naručitelja i isporučitelja
 • Moguće izmjene ugovora po ZJN 2016 - članci 316. do 321.
 • Što je potrebno napraviti u slučaju promjene ugovorenog iznosa?
 • Izmjene vremenskog trajanja ugovora
 • Moguće izmjene po Zakonu o obveznim odnosima
 • Primjeri (kašnjenje isporučitelja, zamjena podugovaratelja, nedostaci u realizaciji)
 • Jamstva u ugovoranju
 • Naplata jamstava (uredno ispunjenje ugovora, otklanjanje nedostataka)

     Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori, diskusija

3. dan - 26. travnja

Aktualnosti u svezi Dokumentacije o nabavi, te pregledu i ocjeni ponuda do sklapanja ugovora o javnoj nabavi  - WEBINAR 8 bodova

Evidencijski broj programa: 2024-0111

9:00 – 12:15

pauza

10:30 - 10:45

     Dokumentacija o nabavi

 • Izrada Dokumentacije o nabavi prema novima zakonskim i podzakonskim propisima 
  • Ogledni primjer DON

      Kriteriji za odabir gospodarskih subjekata

 • Osnove za isključenje
 • Ocjena sposobnosti gospodarskih subjekata - primjeri
 • Rizici kod određivanja kriterija tehničke sposobnosti - reference 
 • Izmjena DON i produženje roka za dostavu ponuda - varijante
 • Žalba na DON i izmjene u fazi do roka za dostavu ponuda
 • Praksa DKOM-a za fazu izrade i objave DON i izmjena DON

 Interaktivna radionica, ogledni primjer DON, pitanja i odgovori

12:15 - 13:00     Pauza
13:00 - 16:00

       Pregled i ocjena ponuda  - aktualnosti prema novim zakonskim izmjenama 

 • Tijek pregleda i ocjene ponuda
 • Sastavljanje zapisnika o javnom otvaranju i zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
 • Praksa DKOM-a za fazu pojašnjenja i dopunjavanja ponuda
 • Primjena članaka 263. i 293. ZJN 2016.
 • Ažuriranje ESPD-a
 • Upotpunjavanje i dopunjavanje ponude - dopuštene opcije
 • e-žalba - obveze naručitelja prema novim zakonskim izmjenama
 • Odluka o odabiru ili odluka o poništenju
 • Zakonske osnove za poništenje postupka
 • Ugovaranje - važne napomene

    Interaktivna radionica, pitanja i odgovori

Moguće je odabrati pojedinačne edukacije, klikom na željeni naslov.

U kotizaciju je uključeno:

 • Potvrda o redovitom usavršavanju u području javne nabave – 24 boda ( za specijaliste javne nabave)
 • Materijali predavača
 • ogledni primjer Dokumentacije o nabavi 
 • ogledni primjer Zapisnika o pregledu i ocjeni ponude
 • ogledni primjer Odluke o odabiru / Odluke o poništenju
 • ogledni primjer Dokumentacije o nabavi za 1. fazu DSN - poziv za dostavu Zahtjeva za sudjelovanje
 • Ogledni primjer Dokumentacije o nabavi za 2. fazu DSN - poziv za dostavu ponude
 • Savjetovanje tijekom radionice

Molimo da popunite prijavnicu, a potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

Hvala vam.

 
Trenutno nema drugih termina.
 
 
PRIJAVNICA
363,00 €
 
Cijena za prijavu je sveukupna cijena.