Datum održavanja:
Utorak, 26.07.2022.  -  Petak, 29.07.2022.
Mjesto održavanja:

WEBINARI
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Četverodnevni trening javne i jednostavne nabave - WEBINARI 32 boda

Redovito usavršavanje u javnoj nabavi - 32 boda

Za obnavljanje certifikata i znanja

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za trgovinu i politiku javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o pohađanju programa usavršavanja u trajanju od 32 sati (32 boda).

 

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima - stručnjacima  javne nabavesa i bez certifikata
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave – svih struka
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave i EU projektima

 

RASPORED PREDAVANJA

RASPORED PREDAVANJA

       8:55 - 9:00    Registracija polaznika

1. dan

Dokumentacija o nabavi, ključni kriteriji za odabir gospodarskog subjekta i ENP, primjeri kriterija za ENP, pregled i ocjena ponuda, odluka o odabiru ili poništenju- WEBINAR 8 bodova

9:00 - 12:15

pauza

10:30 - 10:45    

   DOKUMENTACIJA O NABAVI

 • Obvezni sadržaj Dokumentacije o nabavi
 • Kako izbjeći žalbe na dokumentaciju
 • Rješenja DKOM u fazi objave i ispravaka Dokumentacije o nabavi
 • Tehničke specifikacije za robe, usluge i radove i jednakovrijednost
 • Formuliranje tehničkih specifikacija
 • Gdje pronaći norme?
 • Kriterij jednakovrijednosti i dokazivanje jednakovrijednosti
 • Može li se primijeniti odredba članka 293. ZJN 2016 u odnosu na jednakovrijednost?
 • ogledni primjer Dokumentacije
 •     Ključni kriteriji za odabir gospodarskog subjekta i ENP
 • Povezivanje kriterija sa predmetom nabave i načini bodovanja
 • Mogući kriteriji za odabir ENP pri nabavi roba, usluga i/ili radova
 • Ogledni primjeri za najčešće predmete nabave
 • Modeli evaluacije ponuda prema odabranim kriterijima za ENP

    Interaktivno predavanje, ogledni primjer DON, pitanja i odgovori

12.15 - 12.45    Virtualna pauza   
12:45 – 15:45

   

      Pregled i ocjena ponude

 • Pregled i ocjena ponuda – izmjene u redoslijedu pregleda i ocjene ponuda
 • Pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda
 • Razlozi za isključenje gospodarskog subjekta
 • Tajnost ponude – koji dijelovi ponude ne mogu biti tajni
 • Provjera podataka iz ESPD obrasca
 • Ponuda zajednice gospodarskih subjekata i podugovaratelja u postupku javne nabave
 • Oslanjanje na sposobnost drugih gospodarskih subjekata

    Odluke u javnoj nabavi i završetak postupka

 • zapisnik o pregledu i ocjeni - osnova za donošenje odluke o odabiru
 • Razlozi za poništenje postupka - odluka o poništenju
 • ogledni primjer odluka

     Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori  

2. dan

Javna nabava u kriznom razdoblju promjene cijena – upravljanje postojećim ugovorima i tehnike za nove postupke -  WEBINAR 8 bodova

9:00 - 12:15

pauza

10:30 - 10:45    

    Upravljanje ugovorima o javnoj nabavi radova

 • mogućnosti izmjene ugovora o građenju prma čl. 315. do 321. ZJN 2016 i čl. 625. do 627. ZOO
 • projedlozi rješenja kod izmjena postojećih ugovora o građenju 
 • Zaključak Vlade Republike Hrvatske klasa: 022-03/22-07/228, urbroj: 50301-05/16-22-9 od 21. lipnja 2022. o ublažavanju posljedica globalnog poremećaja na tržištima građevinskih materijala i proizvoda
 • metologija utvrđivanja razlike u cijeni radova      

      Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori, diskusija

12.15 - 12.45     Virtualna pauza     
12:45 – 15:45  

    Kako planirati i realizirati nabavu u uvjetima intenzivne promjene cijena?

    Tehnike za bolje planiranje i realizaciju nabave

 • dinamički sustav nabave
 • okvirni sporazum sa više dobavljača

     Dinamički sustav javne nabave - stalna raspoloživost dobavljača

 • Dinamički sustav vs. Okvirni sporazum
 • Priprema dinamičkog sustava nabave
 • Uspostava DSN
 • Dokumentacija o nabavi za uspostavu Dinamičkog sustava nabave
 • Sklapanje ugovora u okviru DSN
 • Izjavljivanje žalbe
 • Prednosti DSN

     Tijek dinamičkog sustava javne nabave na EOJN

 • Uspostavljanje DSN
 • Ogledni primjer objave o nadmetanju na EOJN
 • Provedba postupka nabave dostavom poziva za dostavu ponuda svim gospodarskim subjektima u DSN
 • Ogledni primjer mini nadmetanja na EOJN 

     Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori, diskusija

3. dan

Jednostavna nabava, načela javne nabave u jednostavnoj nabavi, ogledni primjer internog akta za jednostavnu nabavu, novi modul na EOJN - WEBINAR 8 bodova

9:00 - 12:15

pauza

10:30 - 10:45    

     Aktualnosti u javnoj nabavi

 • uvođenje EUR-a   
 • prilagodba internog općeg akta uvođenju EUR-a

     Jednostavna nabava za 2022. godinu

 • zakonski okvir za jednostavnu nabavu
 • primjena načela javne nabave u domeni jednostavne nabave
 • načelo učinkovitosti i ekonomičnosti
 • načelo tržišnog nadmetanja
 • načelo transparentnosti
 • prekršajne odredbe za područje jednostavne nabave

    Interni opći akt za jednostavnu nabavu

 • ogledni primjer pravilnika za jednostavnu nabavu
 • postupci za jednostavnu nabavu
 • propisivanje postupka za izravno ugovaranje u internom pravilniku za jednostavnu nabavu

    Interaktivna radionica, ogledni primjer internog akta, pitanja i odgovori, diskusija

12.15 - 12.45   Virtualna pauza     
12:45 – 15:45

     Plan i registar ugovora i narudžbenica za jednostavnu nabavu

 • Zakonski okvir za planiranje i registar

      Jednostavna nabava na primjerima u Elektroničkom oglasniku javne nabave

 • Ogledni primjer izrade plana nabave za jednostavnu nabavu
 • Ogledni primjer izrade registra ugovora za jednostavnu nabavu

      Jednostavna nabava -  modul na EOJN

 • eDostava s javnom objavom poziva - NOVO
 • eDostava s pozivom odabranim gospodarskim subjektima (GS) - NOVO
 • Ogledni primjer na Elektroničkom oglasniku javne nabave

     Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori, diskusija

4. dan

Javna nabava u EU projektima i i financijske korekcije, Zelena javna nabava i kriteriji za ENP - WEBINAR 8 bodova

9:00 - 12:15

pauza

10:30 - 10:45

    Javna nabava u EU projektima, nepravilnosti i  financijske korekcije - primjeri korisnika

 • Javna nabava u funkciji uspješne realizacije EU projekta
 • pravovremena priprema postupka javne nabave, troškovnika i uvjeta za nadmetanje
 • Planiranje provedbe javne nabave u EU projektu – Projektni plan nabave
 • Ex ante kontrola postupka javne nabave – preporuke za pripremu
 • nepravilnosti i financijske korekcije u EU projektima - primjeri korisnika

    Jednostavna nabava u EU projektima

     Financijske korekcije - pravila 

 • Ex post kontrola postupaka javne nabave
 • Provjere na licu mjesta
 • Postupak utvrđivanja nepravilnosti u EU projektima
 • Odluka o utvrđenoj nepravilnosti
 • Neprihvatljivost troškova utvrđenih tijekom provedbe
 • postupaka provjere

    Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

12:15 – 12:45

    Virtualna pauza     

12:45 – 15:45

     Zelena javna nabava i kriteriji za očuvanje okoliša

 • Europski zeleni plan - strateški europski prioritet u razdoblju od 2019 - 2024. godine
 • fokus na čisto kružno gospodarstvo
 • Primjeri iz prakse - kriteriji za odabir ENP za očuvanje okoliša
 • Norme osiguranja kvalitete i norme upravljanja okolišem

  Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o redovitom usavršavanju u području javne nabave – 8 bodova za specijaliste javne nabave sa certifikatom
 • uvjerenje o usavršavanju za ostale sudionike
 • ePrezentacije predavača
 • savjetovanje tijekom predavanja

 

Molimo da popunite prijavnicu, nakon čega će na vaš mail stići ponuda automatski.

Potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

Hvala!

 
Trenutno nema drugih termina.
 
 
PRIJAVNICA
3.393,00 kn
 
Cijena za prijavu je sveukupna cijena.